TUBITAK HIBE KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

TUBITAK HIBE KAMAG 1007 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar Açıldı

By: Bülent Balyemez

,

ÜBİTAK, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (ARDEB 1007), kapsamında “Starter Kültürlerin Yerli Olarak Üretilmesi” ve “Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi” konularında 2 proje teklif çağrısı ilan etmiştir. ARDEB 1007, Kamu Kurumlarının (Müşteri Kuruluş) ihtiyaç duydukları alanda Ar-Ge çalışması yürütülmesi için TÜBİTAK aracılığıyla Ar-Ge faaliyetini yürütecek olan kurum, kuruluş ve işletmelerin desteklenmesini sağlayan bir programdır. İlan edilen 2 çağrı konusunun Müşteri Kuruluşu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olup proje başvuru sahiplerinin Özel Kuruluşlar (Ticaret sicil belgesi olan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik şirketler) olması gerekmektedir. Projeler 2 aşamada sunulmaktadır. İlk olarak 1. Aşamada Proje Önerileri alınmakta ve uygun bulunan önerilere dair 2. Aşamada Proje Önerileri hazırlanması istenmektedir.

Son başvuru tarihi: 11 Eylül 2015, Cuma

Aşağıdaki bilgilerin listesi

•       Kaynaklar ve Mevzuat

•       Tanımlar

•       Desteklenen Harcama Kalemleri

•       Proje Teklif Çağrısı Konuları

•       Değerlendirme Kriterleri

•       Başvuru, Değerlendirme ve Uygulama süreci

•       Dikkat edilmesi gereken hususlar

Kaynaklar ve Mevzuat

TÜBİTAK’ın ARDEB 1007 programı internet sayfası

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

ARDEB 1007  Yönetmeliği

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_7.pdf

ARDEB 1007  İdari ve Mali Esasları

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/kamu_kurumlari_arastirma_ve_gelistirme_projelerini_destekleme_programi_1007_programi_kapsamindaki_projelere_iliskin_idari_ve_mali_esaslar_0.pdf

ARDEB 1007  Fikri Haklar Esasları

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_1007_fikri_haklar.pdf

Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere ARDEB 1007  proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair esas ve usuller

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/genel_butce_kapsamindaki_kamu_idareleri_ile_ozel_butceli_idarelere_proje_karsiligi_aktarilacak_tutarlar.pdf

Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine ARDEB 1007 proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair esas ve usuller

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_tarafindan_ozel_kuruluslar_ve_vakif_universitelerine_proje_karsiligi._yeni.pdf

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13240&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ar-Ge%20Projeleri%20%C4%B0hale%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi

TÜBİTAK ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme Sunumu

https://app.box.com/s/a7u62aisg8lvi344qhf7l2k54gof3qrl

Tanımlar

Genel Tanımlar

•       ARDEB 1007 Projesi: MK’nin ihtiyacını karşılayacak Ar-Ge çalışmaları ile bu çalışmalar sonucu elde edilen çıktıların PSUP kapsamında uygulanmasının tamamlanmasına kadar olan faaliyetler

•       Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP): MK tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan ve “Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projeleri” ile “Model/Yöntem/Süreç Projeleri” sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama programını gösteren taahhüt belgesi

•       Teknoloji Kazanım Yol Haritası (TKYH): Ülkemizin yetkinlik kazanmasının amaçlandığı “Teknoloji Birikim Projelerinde” teknoloji alanlarında yapılacak çalışmalara ilişkin hazırlanacak doküman

•       Proje Ar-Ge Süresi: Proje başlama tarihi ile Proje Destekleme Sözleşmesinde belirtilen Ar-Ge Sonuç Raporu tarihi arasındaki süre

Kuruluş Türleri

•       Müşteri kurum (MK): Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve proje sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden Kamu Kurumu

•       Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimi, Üniversite ve/veya Özel Kuruluş

•       Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK): Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, proje yönetiminden sorumlu kuruluş

•       Proje Yürütme Grubu (PYG): Projede birden çok PYK olması durumunda, tüm proje yürütücülerinden oluşan grup

•       Sonuçların Sürekliliğinden Sorumlu Proje Yürütücüsü Kuruluş (SPYK): Projede elde edilecek bilgi ve kazanımların sürekliliğini sağlamaktan sorumlu PYK

•       Üretici Kuruluş (ÜK): Çağrı dokümanında belirtilen ve projede geliştirilen çıktıları kullanarak çağrı amacına uygun üretim yapacak kuruluş/lar

Hangi Kamu Kurumları MK olabilir?

•       Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları (Bu kuruluşların ana hizmet birimleri MK olamaz.)

•       Valilikler, Kaymakamlıklar, Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri ile Belediye İktisadi Teşekkülleri, MK olamaz.

•       Oluşturdukları üst kuruluşlar dahil vakıflar ve dernekler ile bunların tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmayan iktisadi işletmeleri, kooperatifler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst birlikleri MK ve/veya PYK olamazlar.

PYÖK/PK Türleri

•       Özel Kuruluş: Ticaret sicil belgesi olan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik şirketler

•       Kamu Ar-Ge Birimi: Üniversiteler dışında kalan, ilgili mevzuatında, Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş Kamu Araştırma Birimleri

•       Üniversite

Proje Türleri

•       Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi: Çıktısı prototip, sistem veya pilot tesis niteliğinde olan, MK ihtiyacının prototipin çoğaltılması, sistemin doğrudan veya çoğaltılarak kullanılması veya pilot tesisin büyük tesise dönüştürülmesiyle karşılandığı, MK ihtiyacının karşılanmasının yanında ticarileştirme potansiyeli olan proje

•       Model/Yöntem/Süreç Projesi: Çıktısı model, yöntem veya süreç niteliğinde olan, MK ihtiyacının bu çıktıların doğrudan kullanımı ile karşılandığı ve ticarileştirme potansiyeli öncelik taşımayan proje

•       Teknoloji Birikim Projesi: Teknolojik olarak yerli üretim potansiyeli olmayan ürünleri üretebilme yetkinliği kazanma amacına yönelik, çıktısının doğrudan endüstriyel ölçekte kullanılamadığı, Teknolojik Birikim elde etmeyi hedefleyen proje

Proje Personeli Türleri

•       Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer, Yardımcı Personel ve Danışmanlardan oluşan ekip

•       Proje Yürütücüsü (PY): PYK’nın sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, PYK tarafından görevlendirilen, araştırmacı niteliklerini taşıyan kişi

•       Proje Yöneticisi (PYÖ): PYÖK’ün Proje Yürütücüsü

•       Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulmasında yer alan ve ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip en az lisans mezunu kişi

•       Bursiyer: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenci veya doktoralı kişi

•       Yardımcı Personel: Proje Yürütücüsünün veya Araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan uzman, teknik eleman, teknisyen, idari personel, laborant, işçi ve benzeri destek personeli

•       Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularında, hizmetinden yararlanılmak üzere projede geçici olarak görevlendirilen kişi

Bütçe Unsurları

•       Toplam Proje Bütçesi: Ar-Ge Destek Bütçesi, Bilgi ve Kazanım Sürekliliği Bütçesi ve Kurum Hissesi toplamı sonucunda oluşan bütçe

•       Ar-Ge Destek Bütçesi: Proje başlangıç tarihinden, Proje Destekleme Sözleşmesinde belirtilen Ar-Ge sonuç raporu tarihine kadar geçen sürede yapılacak olan Ar-Ge nitelikli harcamaların (Kurum Hissesi ve Bilgi ve Kazanım Sürekliliği Bütçesi hariç) bütçesi

•       Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında PYK’nın imkanlarından faydalanılması karşılığı, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanan tutar

•       Bilgi ve Kazanım Sürekliliği Bütçesi (BKSB): SPYK tarafından kullanılacak Ar-Ge destek bütçesi dışında kalan bütçe

•       Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini ve Bilim Kurulu tarafından her yıl belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarlar (Vakıf Üniversite bünyesinde proje başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay sözleşmeli çalışan proje personeline de kamuda çalışan emsali personele ödenen proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda, TÜBİTAK tarafından belirlenen esaslara göre proje teşvik ikramiyesi ödenir. Bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışan ve maaşını kamu kurumundan almaya devam eden, ancak proje kapsamında özel kuruluş statüsündeki PYK bünyesinde araştırmacı olarak yer alan kişilere proje kapsamında yalnızca PTİ ödemesi yapılır.)

•       Aylık Ücret: Özel Kuruluş personeli ve/veya projeye yeni alınacak personel için ödenen personel ücreti (Kadrosu bir kamu kurum/kuruluşunda olup, kurumundan ücretsiz izin alarak Özel Kuruluşun proje ekibinde yer alan kişilere ise, Özel Kuruluşlara yeni alınan personel için geçerli kurallar uygulanır. Bu kişiye ayrıca PTİ ödemesi yapılmaz.)

Değerlendirme kurulları

•       Grup: Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG), Savunma ve Güvenlik Teknolojileri, Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) ve Uzay Araştırma Destek Grubu (UZAG)

•       Grup Yürütme Komitesi (GYK): İlgili Grup Yürütme Komitesi (KAMAG, SAVTAG, UZAG)

•       Komisyon: 1. Aşama proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan kurul

•       Panel: 2. Aşama proje önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan kurul

PYÖK’ün/PYK’ların desteklenen harcama kalemleri

Bütçe türü

Harcama kalemi

Detaylar

Ar-Ge Bütçesi

Proje Ekibi Giderleri

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

2015 yılı PTİ üst limitleri:http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf

Projede çalışacak kamu personeline, bir ayda ödenen brüt tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla Bilim Kurulu tarafından belirlenen ve proje başvuru tarihinde geçerli olan üst limitlerde, her bir projeden PTİ (brüt) ödenebilir. Bilim Kurulu tarafından proje niteliklerine göre farklı PTİ miktarları belirlenebilir. PTİ’ler kişinin katkı oranı (% projeye ayıracağı zaman/ %40) ve projede görev aldığı süre dikkate alınarak hesaplanır.

Birden fazla projede görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam PTİ tutarı, PY için o yıl geçerli olan en yüksek PTİ üst sınırının iki katından fazla olamaz.

Zamanının %40’ını projeye ayıran kamu personelinin projeye katkı oranı tam olarak kabul edilir ve aylık PTİ hesaplaması buna göre yapılır. Danışmanların PTI hesaplamasında 6 ayı aşan süreler tam yıl, aşmayan süreler 6 ay olarak dikkate alınarak katkı oranı aranmaksızın ödenek tahsis edilir.

Aylık Ücret

PYK’nın ücret politikası ve ilgili kurum veya kuruluşta çalışan emsal personelin ücreti esas alınarak TÜBİTAK tarafından belirlenir. Emsal Ücret, PYÖK/PYK’nın emsal çalışanlar için bir ayda ödediği SGK primi işveren katkısı dahil brüt ücret ile varsa yıl içinde ödenen toplam ikramiyenin bir aya tekabül eden kısmı  toplanarak elde edilir. Bu ücretin tespiti için, emsal kadroya ait bir ayda ödenen ücret bilgileri proje önerisinde istenir.

Projelerde istihdam edilecek yeni personele ödenecek aylık ücret, emsal ücretin en çok %40 fazlası olacak şekilde ve projeye ayırdığı zaman oranında hesaplanan en yüksek miktar ile, PYÖK/PYK tarafından proje önerisinde talep edilen aylık ücret kıyaslanarak belirlenir. Proje kapsamında yeni alınacak personelin PYÖK/PYK’da eşdeğer kadro yoksa, emsal kuruluştaki eşdeğer kadroya ait bordro esas alınır. Uygun eşdeğer bordro yoksa, kişiye ödenecek ücret TÜBİTAK tarafından belirlenir.

Bursiyerlere Burs Ödemesi

2015 yılı Burs üst limitleri:http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf

Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri

Malzeme ve Sarf Malzemesi Alım Giderleri

Danışmanlık ve Hizmet Alım Giderleri

Yurtiçi ve Yurtdışı toplam hizmet alımı (danışmanlık dahil) bedeli, projenin kabul edilen Ar-Ge destek bütçesinin %25’ini geçemez. Ancak anket ve saha çalışması gibi yoğun bilgi toplama faaliyetleri içerdiği Bütçe Panelinde tespit edilen projeler için bu oran arttırılabilir.

Proje kapsamında yurtiçinden yapılacak Ar-Ge nitelikli hizmet alımının toplamı projenin kabul edilen Ar-Ge destek bütçesinin %5’ini geçemez.

Toplam yurtdışı hizmet alımı (danışmanlık ve Ar-Ge nitelikli hizmet alımı dahil) bedeli, projenin kabul edilen Ar-Ge destek bütçesinin %15’ini geçemez.

İstisnai ve zorunlu durumlara münhasır olmak üzere, sözleşme aşamasında, yurtiçi ve/veya yurtdışı hizmet alımı limitlerinin aşılabilmesi GYK’nin kararına bağlıdır. Ancak izleme sürecinde ek ödenek, fasıl aktarımı vb. nedenlerle oluşabilecek değişikliklerde bu limitler aranmaz.

PYK, proje kapsamında kendi bünyesindeki hizmet birimlerinden belgelendirmek kaydıyla hizmet alımı (danışmanlık dahil) yapabilir. PYK bünyesindeki farklı birimlerden alınan hizmetler; açık, anlaşılır ve mali mevzuat çerçevesinde uygun belgelendirilmek koşuluyla gider olarak gösterilebilir. Ancak özel kuruluşların söz konusu olması durumunda, hizmet alımına ilişkin kendi birimleri arası maliyet aktarmalarını gösteren muhasebe kayıtları da eklenmelidir.

Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat, Konaklama ve Gündelik Giderleri

Yol giderlerinde, yaygın taşıt (uçak dahil), ücretleri dikkate alınarak ekonomi sınıfı harcamalar için ödeme yapılır.

2015 yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatler kapsamında Konaklama ve Gündelik üst limitleri:http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/ardeb_proje_ust_limitleri_2015.pdf

Posta ve Nakliye Giderleri

Proje Destekleme Sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler.

Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.

Kurum Hissesi

Ar-Ge destek bütçesinin (PTİ hariç) %10’u oranında ödenir.

BKSB

Ar-Ge destek bütçesinin %20’sini geçemez.

Proje Teklif Çağrısı Konuları

Çağrı Başlığı: Starter Kültürlerin Yerli Olarak Üretilmesi (Çağrı Kodu: 1007-GTHB-2015-01)

MK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlgili GYK

KAMAG

Proje Çağrısı Dokümanı

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-gthb-2015-01.pdf

PSUP

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/psup-1007-gthb-2015-01.pdf

SPYK

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü (Daha fazla bilgi için: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek-1_gthb-2015-01-bilgi_notu.pdf)

Son Başvuru Tarihi

•       Elektronik Başvuru için son tarih: 11 Eylül 2015

•       İmzalı belgelerin teslimi için son tarih: 18 Eylül 2015

Başvuru süreci kaç aşamalı?

2 aşamalı

Proje Ar-Ge Süresi

Azami 48 ay (GYK, 2. Aşama proje öneri döneminde süre azaltımına gidebiliyor.)

Çağrı Konusu

•       Çağrının amacı, Gıda Endüstrisinde kullanılan ve yurtdışından ithal edilen Starter Kültürlerin ülkemizde, gıda güvenliği açısından risk oluşturmadan, hem teknolojik hem maliyet açısından dünya ile rekabet edilebilir şekilde üretilmesini sağlayarak ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimini oluşturmaktır.

•       Ülkemizde mevcut pazarda satılan ürünlere yönelik Starter Kültürler dışında farklı ürün gruplarına yönelik değişik çeşit ve kalitede Starter Kültürler de çağrı kapsamında sunulabilecektir.

•       Detaylar için: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1007-gthb-2015-01.pdf

Uygun Başvuru Sahibi (Proje Yöneticisi Kuruluş)

•       Hazırlanacak projelerde bir Özel Kuruluşun PYÖK olması gerekmektedir.

•       Birden fazla Özel Kuruluş ortaklığında proje başvurusu yapılması halinde biri PYÖK diğerleri PYK olmalıdır.

•       II. Aşama değerlendirme sonrası desteklenmesine karar verilen projede Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü PYK olarak yer alacaktır. (Daha fazla bilgi için: http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/ek-1_gthb-2015-01-bilgi_notu.pdf)

•       Elde edilecek bilgi ve tecrübe birikiminin sürekliliğinin sağlanması ve yeni projelerin oluşması için üniversite(ler) ve/veya kamu Ar-Ge Merkezi(leri) PYK olarak projede yer almalıdır.

Çağrı Kapsamında hazırlanabilecek Proje Türleri

•       Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi

•       Teknolojik Birikim Projesi

Proje Bütçesi