Tarımsal Ar-Ge Destek Programı, son başvuru tarihi: 01.04.2015

Tarımsal Ar-Ge Destek Programı, son başvuru tarihi: 01.04.2015

By: Bülent Balyemez

,

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere ihracatçılara aktarılması amacıyla 2015 yılı Tarımsal Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını ilan edilmiştir. Başvurusu yapılacak projelerin Öncelikli Proje Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Proje Yürütücüsü olacak kişinin asgari Yüksek Lisans Mezunu (hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilir) olması gerekmektedir.

    Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2015, Çarşamba (mesai saati bitimi)

Kimler başvurabilir?

•        Üniversiteler

•        STKlar ve Çiftçi Kuruluşları

•        Meslek Kuruluşları

•        Özel Sektör Kuruluşları

Azami proje süresi: 36 ay (+1 yıl)

Destek

•        Destek tutarı: Azami 300 bin TL

•        Destek oranı: Azami %100

Desteklenen harcama kalemleri

•        Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar (Makine-teçhizat tutarları piyasa rayiçlerinin üzerinde olamaz. Makine-Teçhizat alımı için Bakanlıktan talep edilen tutar, talep edilen bütçe tutarının %50’sini aşamaz.)

•        Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri

•        Araştırma için gerekli tohum, ilaç, gübre, hormon ve benzeri girdi alımları

•        Anket, deneme, analiz, ekonometrik modelleme ve danışmanlık hizmet alımları (Şahıs olarak en fazla 2 danışmandan hizmet alımı yapılabilir ve her bir danışmana verilecek tutar Bakanlıktan talep edilen destek tutarının %3’ünü geçemez.)

•        Projede kullanılan cihaz, ekipman, sera ve benzeri gibi (bina, laboratuvar gibi yapılanlar hariç) bakım onarım giderleri

•        Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırmacıların yurtiçi seyahat giderleri

•        Yurtiçi Nakliye giderleri

•        Yurt içinde düzenlenecek proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri etkinliklere katılım ücretleri

•        Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri (proje süresince verilen destek tutarının azami %10’u)

•        KDV bedeli

•        Desteklenmeyen harcama kalemleri için bkz. Tebliğ Madde 13-5.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•      Yürütücü Kurum/Kuruluş, projenin fiilen yürütüldüğü üniversiteler, STKlar, Çiftçi Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşlarını ifade eder.

•        Proje Yürütücüsü, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan asgari Yüksek Lisans Mezunu (hazırlık sınıfı hariç en az 5 yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar da yüksek lisans mezunu kabul edilir) araştırmacı kişidir.

•        Proje süresi, Proje Yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Bilim Kurulu tarafından azami 1 yıl uzatılabilir.

•        Projelere öngörülmeyen giderler için proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine destek tutarında azami %10’u kadar artırım yapılabilir.

•        Proje harcama kalemleri KDV dahil olarak belirtilir.

•        Faturalar yürütücü kurum/kuruluş/işletme adına kesilmeli ve proje numarası belirtilmelidir.

•        Mal alımlarında, aynı faturada malın bedeli ile birlikte yerinde teslim, montaj ve eğitim giderlerinin de gösterilmesi halinde bu bedeller de ödenir.

•        İhtiyaç duyulması halinde harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilir.

•        İhtiyaç duyulması halinde proje yürütücüsünün uhdesinde temin edilecek sarf malzemelerinde değişikliğe gidilebilir, ancak sarf malzemesi kalemi için ayrılan bütçe tutarının aşılmaması gerekir.

•        Satın almalar, her kurum veya işletmenin tabi olduğu kendi satın alma uygulamalarına göre yapılacaktır (ör. Kamu kurumlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yükseköğretim Kurumları için 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

•        Yurtiçi seyahatlerde, yolculuğun otobüs veya uçak ile yapılması halinde ulaşım gideri otobüs rayiç bedelleri ile ekonomi sınıfı uçak bileti bedelleri üzerinden ödenir. Özel araç kullanılması veya araç kiralanması halinde ise 0,50 TL/km üzerinden harcama pusulası karşılığı ödeme yapılır. Terminalden veya havaalanından konaklama alanına gidiş ve dönüşlerde birer defaya mahsus olmak üzere fatura karşılığında taksi ücreti ödenebilir.

•        Yurtiçi seyahatlerde gündelik harcırah bedeli 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir H Cetveli’nde “Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar” için belirtilen tutarlardır.

•        Yurtiçi seyahatlerde konaklama bedeli günlük harcırah tutarının azami 2 katına kadar faturalandırılmak kaydıyla ödenebilir.

•        Yurtiçinde proje ile ilgili gidilecek toplantı, konferans, kongre, sempozyum vb. için proje süresince 5000 TL’yi aşmamak üzere katılım masrafları (katılım ücreti, ulaşım ve konaklama giderleri) fatura ve katılım belgesi ile belgelendirilmek üzere ödenebilir.

•        Sonuç raporu kabul edilen projelere, sonuçlarının uygulamaya aktarılmasıyla ilgili faaliyetler ile sonuçların ticari uygulamaya dönüştürülmesi, tescil, patent, sertifikasyon, faydalı model ve benzeri işletmeler için destekleme ödemesi yapılabilir.

•        Destek tutarları harcamaların sonrasında ara ve nihai dönem raporlarına istinaden yapılır.

•        Proje yürütücüsünün gerekçeli başvuru üzerine proje süresi Değerlendirme Kurulu tarafından en fazla 1 yıl uzatılabilir.

•        Projeler kapsamında oluşabilecek bilgi, eser, patent, faydalı model ve benzeri teknolojik çıktılar kullanım ve uygulamaya aktarma hakkı, Yürütücü kurum/kuruluşa devredilebilir.

•        Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin TAGEM bünyesinde oluşturulan Sekretaryaya gönderilmesi gerekmektedir.

•        Projelerde insan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etkin ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Proje tekliflerinin aşağıdaki adrese hitaben yazılmış kurum üst yazısı ile birlikte, elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için 1 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar TAGEM’e ulaştırılması esastır. TAGEM, posta ve kargodan kaynaklanan gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.