(MARKA): Turizm Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 27.03.2015

(MARKA): Turizm Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 27.03.2015

By: Bülent Balyemez

,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2015 yılı Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. İlan edilen 4 programdan biri de ‘Turizm’ Mali Destek Programıdır. Programın amacı, turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Projeler kapsamında inşaat ve arsa alımı gibi maliyetler desteklenmemektedir; ancak, proje kapsamında gerekli olan tadilat ve genişletme gibi küçük ölçekli yapım işleri (destek tutarının azami %30’una kadar) desteklenmektedir.

Online sistemde başvuruyu tamamlamak için son tarih: 27 Mart 2015, Cuma (saat: 23.59)

Başvuru dokümanlarının çıktılarının teslimi için son tarih: 3 Nisan 2015, Cuma (saat: 17.00)

Kimler başvurabilir?

Merkezi ve faaliyet yeri Doğu Marmara illerinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bulunan Mikro veya Küçük Ölçekli:

•        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilmiş Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri

•        Belediye Belgeli konaklama tesisleri

Ortaklık

•        Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.

•        Proje ortakları, proje bütçesi kapsamında destekten yararlanabilirler ve Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdırlar.

•        Ortaklık koşulunu sağlamayan işletme, kurum veya kuruluşlar projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler. İştirakçiler, yolculuk ve gündelik giderleri hariç proje bütçesi kapsamında destekten yararlanamazlar.

Proje süresi: Azami 12 ay (asgari 6 ay)

Proje uygulama yeri: Projelerin uygulanacağı yerin Doğu Marmara’da (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) yer alması gerekmektedir. Ancak sergi, konferans, fuar vb. etkinliklere katılım faaliyetleri bölge dışında gerçekleştirilebilir.

Destek tutarı

•        Gösterge bütçe: 3,5 milyon TL

•        Proje başına destek tutarı: Azami 300 bin TL (asgari 30 bin TL)

•        Destekleme oranı: Azami %50 (asgari %25)

Desteklenen harcama kalemleri

•        Projede görevlendirilen yeni istihdam edilen personelin brüt maaşları

•        Yolculuk ve gündelik giderleri

•        Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri

•        Sarf malzemesi maliyetleri

•        Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)

•        Küçük ölçekli yapım işleri (Destek tutarının azami %30’u, yapım işlerinin bütçede mümkün olduğunca tek kalem altında ve sade bir biçimde gösterilmesi gerekmektedir. Proje hazırlanması aşamasında yapım işleri için belirlenecek bütçe miktarının mümkün olduğunca uygulama projesine yakın olacak şekilde hazırlanan yaklaşık gerçek maliyete göre girilmesi uygun olacaktır.)

•        Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.)

•        Deneme üretiminin gerektirdiği hammadde maliyetleri

•        Belgelendirme maliyetleri

•        Danışmanlık hizmet alım maliyetleri (en az 3 özgeçmiş + 3 proforma veya fiyat teklifi gerekli)

•        Eğitim hizmet alımı maliyetleri

•        Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri (Dış denetimin Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ya da Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketine bağlı onaylı denetçi tarafından yapılan dış denetim)

•        Görünürlük maliyetleri

•        Proje ile ilgili elektrik, su, ısınma maliyetleri vb. dolaylı maliyetler (Proje bütçesinin azami %1’i)

Öncelikler

Hazırlanacak projelerin aşağıdaki önceliklerin bir veya daha fazlası ile ilgili olması gerekmektedir:

•        Öncelik 1) Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması

•        Öncelik 2) Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması

•        Öncelik 3) Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

•        Öncelik 4) Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi

Örnek Proje konuları

Aşağıda örnek proje konuları fikir vermesi amacıyla listelenmiş olup bunlar haricinde de Program önceliklerine uygun olan diğer proje konuları ile başvuruda bulunulabilir:

•        Konaklama tesislerinin yıldız artırımına ilişkin projeler

•        Konaklama tesislerinin Yeşil Yıldız almalarını sağlayacak faaliyetleri kapsayan projeler (Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine dair Tebliğ)

•        Tesislerde yenilenebilir enerji kullanılmasına yönelik uygulamaları kapsayan projeler

•        Tesislerin EFQM, ISO, HACCP gibi kalite belgesi almasını sağlayacak faaliyetleri kapsayan projeler

•        Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknolojik çözümlerin kullanılmasına yönelik projeler (Turizm portal ve bilgi sistemleriyle entegrasyon sağlanması)

•        Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler

•        Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini içeren projeler

•        Halihazırda ziyaretçi potansiyeli bulunan butik otellerde küçük ölçekli restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının uygulanması

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Proje teklifi hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin okunması tavsiye edilmektedir.

•        Turizm İşletme Belgesi hakkında bilgi edinmek için Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin Yönetmelik ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına dair Tebliğiinceleyebilirsiniz. Turizm İşletme Belgesi ve Turizm Yatırım Belgesi Başvuru Kılavuzu’nda belgelendirme sürecine dair bilgileri bulabilirsiniz.

•        Belediye İşletme Belgesi hakkında bilgi edinmek için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği ve eklerini inceleyebilirsiniz.

•        Proje faaliyetinin gerektirmesi halinde ÇED raporunun alınmasının ne kadar süreceği dikkate alınarak ilgili kuruma başvurunun proje hazırlık aşamasında yapılması tavsiye edilmektedir.

•        Başvuru Sahipleri, ‘Turizm’ Mali Destek Programı kapsamında azami 1 projesi ile başvuru yapabilirler.

•        Başvuru Sahipleri, 2015 yılı teklif çağrıları kapsamında (bu ve diğer çağrılar) azami 4 projesi ile başvuru yapabilirler, ancak başarılı bulunan proje tekliflerinde sadece bir tanesi için destek alabilirler. Birden fazla program kapsamında projesi başarılı bulunan Başvuru Sahiplerinin hangi projesinin destekleneceğine dair seçme yetkisi münhasıran Ajansa aittir.

•        Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, bu desteğin devamı süresince ve bu desteğe ait sözleşmenin sona erdiği günden itibaren 1 yıl geçmiş olmadıkça ajansa başvuruda bulunamaz. Örneğin, 03.03.2014 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 04.03.2015 tarihine kadar ajansa başvuru yapamaz.

•    

•        10 bin TL üzeri makine, ekipman ve hizmet alımlarında en az 3 proforma gerekmektedir.

•        Proje yürütülmesi için danışmanlık hizmeti alınması halinde en az 3 özgeçmiş + 3 proforma veya fiyat teklifi gerekli.

•        Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek tutarının asgari %20’si kadar teminat alınır. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler, Türk Lirası veya banka teminat mektuplarıdır.

•        Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeden kaynaklanan teminat şartını yerine getirmeleri halinde destek miktarının asgari %20’si kadar ön ödeme yapılır. Ön ödeme tutarı, yararlanıcıdan alınacak teminat miktarına kadar artırılabilir.

•