LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

LİSANS ALARAK FAALİYET GÖSTEREN DEPOLARDA MUHAFAZA EDİLEN TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ

By: Bülent Balyemez

,

üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sisteminin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Lisanslı Depo İşletmeleri’ne yapılacak kira destekleme ödemesinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile kira destekleme ödemesinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlar Kurulu Kararı: 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Kararı,
 2. b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 3. c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Elektronik kayıt kuralları: Elektronik ürün senetlerinin oluşturulmasına, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemlerin ilgili taraflar itibariyle kayden izlenmesine ilişkin EKK’nın önerisi üzerine ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esasları,

 1. d) Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK): Elektronik ürün senetlerinin Sistem üzerinden oluşturulmasını sağlamak, bu senetlere bağlı tüm hak ve yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayden izlemek amacıyla ilgili Bakanlıktan lisans almış anonim şirketi,
 2. e) Elektronik ürün senedi (ELÜS): Lisanslı depo işletmesince, elektronik kayıt kurallarına uygun olarak sistem üzerinde oluşturulan elektronik kaydı,
 3. f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
 4. g) İlgili Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ğ) İzin belgesi: Lisanslı depo işletmesinin, deposuyla ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik gerekli izinleri almış olduğuna dair belgeyi,

 1. h) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

ı) Lisans: İlgili Bakanlıkça verilen faaliyet iznini gösterir belgeyi,

 1. i) Lisanslı depo: Kanun kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolanması hizmetlerini sağlayan tesisleri,
 2. j) Lisanslı depo işletmesi: Kanun kapsamında ürünlerin depolanmasıyla iştigal eden ve geçerli bir lisans belgesine sahip anonim şirketi,
 3. k) Sistem: Elektronik ürün senetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak üzere Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Esasları

Desteklenecek ürünler

MADDE 5 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 – (1) Lisanslı depolarda muhafaza edilen; Tablo 1’de yer alan ürünler için Tabloda belirtilen miktarda, Tablo 2’de yer alan ürünler için ise aylık ton başına 10 TL’yi geçmemek üzere ilgili Bakanlıkça onaylanacak kira ücretlerinin % 50’si oranında kira desteği verilir. 1 aylık süre 30 gün olarak dikkate alınır ve gün esaslı olarak hesaplama yapılır. Küsuratlı sayılarda, virgülden sonraki iki hane dikkate alınır.

 

Tablo:1

Ürünler Destek Miktarı

(TL/Ton/Ay)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği 3
Pamuk 7

 

Tablo:2

Ürünler
Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru kayısı, Antep fıstığı, Kuru üzüm, Kuru incir

 

(2) Destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılır.

 

Detaylar ve sorularınız için bizi arayınız.

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ A.Ş.
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com