2015 yılı Teknogirişim Sermayesi son başvuru tarihi: 27.02.2015’e uzatıldı! (Teknolojiye dayalı İş Fikri olan Girişimcilerin dikkatine!)

2015 yılı Teknogirişim Sermayesi son başvuru tarihi: 27.02.2015’e uzatıldı! (Teknolojiye dayalı İş Fikri olan Girişimcilerin dikkatine!)

By: Bülent Balyemez

,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeni Süreç, Yeni Sistem, Yeni Uygulama, bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak, bilimsel ve teknik içerik taşıyan, çıktıları özgün, çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan iş fikirlerine yönelik olarak sağladığı Teknogirişim Sermayesi desteği başvuruları 2 Şubat 2015 tarihi itibarıyla başlamış olup online sistem üzerinden hazırlanacaktır. Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Usul ve Esasları, 23 Ocak 2015 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Son başvuru tarihi, Üniversitelerden ve/veya Girişimcilerden yazılı olarak veya elektronik ortamda gelen talepler doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 7 takvim günü uzatılabilir. Başvurular, 2 aşamalı olup bu aşamada İş Fikri Ön Başvuruları alınmakta olup ilk aşamada başarılı olanlardan ikinci aşamaya geçerek İş Planı Başvuruları alınacaktır.

·         Başvuru için herhangi bir PTT şubesinden alınan e-devlet şifresi veya elektronik imza kullanılması gerekmektedir. Başvuru formlarının online sistem üzerinden doldurulması gerekmektedir.

·         Formların 27 Şubat 2015 (saat: 17.30) tarihine kadar online sistem üzerinden doldurulduktan sonra çıktısının alınıp ekleri ile birlikte ıslak imzalı olarak 6 Mart 2015 (saat: 17.30) tarihine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

·         Başvuru Süreci: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/genel-bilgiler-492013094024.pdf

·    Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2015, Cuma (saat: 17.30)

Islak imzalı çıktıların sunulması için son tarih: 6 Mart 2015, Cuma (saat: 17.30)

Başvuru linki: https://biltek.sanayi.gov.tr (Sayfanın üst kısmında Online İşlemler kısmı)

Kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve

·         Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki lisans öğrencisi

·         Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi

·         Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler

Aranan iş fikirleri: Kapsam ve amacında Ar-Ge niteliği, yenilikçi yönleri, teknolojik ve ekonomik öngörüleri yer alan ve sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik katkı oluşturma olasılığı bulunan düşünce. Destek kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması amacıyla sistematik bir temelde yaratıcı çalışmalar yürütmek suretiyle alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan çevre uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dâhil olmak üzere yenilik süreçlerini de içeren faaliyetlerdir.

·         Daha önce destekten yararlanmış olan örnek projeler: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/tgsd-basari-oykuleri-992013105043.pdf

·         2009 yılında desteklenmeye hak kazanan İş Fikirleri sahipleri: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/2009-yili-desteklenen-tgs-692013103324.pdf

·         2010 yılında desteklenmeye hak kazanan İş Fikirleri sahipleri: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/2010-yili-desteklenen-tgs-692013103355.pdf

·         2011 yılında desteklenmeye hak kazanan İş Fikirleri sahipleri: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/2011-yili-desteklenen-tgs-692013103420.pdf

·         2012 yılında desteklenmeye hak kazanan İş Fikirleri sahipleri: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/2012-yili-desteklenen-tgs-692013103444.pdf

·         2013 yılında desteklenmeye hak kazanan İş Fikirleri sahipleri: https://www.sanayi.gov.tr/Files/Attachments/OtherFiles/2013-yili-desteklenen-tgs-692013103511.pdf

·         2014 yılında desteklenmeye hak kazanan İş Fikirleri sahipleri:http://sagm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/Teknogiri%C5%9Fim%20Sermayesi%20Deste%C4%9Fi/2014%20Webdeki%20Desteklenen%20TGSD%20Listesi.pdf

Ar-Ge ve Yenilik sayılmayan Faaliyetler

·         Pazarlama faaliyetleri, piyasa taramaları, pazar araştırması ya da satış promosyonu

·         Kalite kontrol

·         Sosyal bilimlerdeki araştırmalar

·         Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri

·         İlaç üretim izni öncesinde en az 2 aşaması yurt içinde gerçekleştirilmeyen klinik çalışmalar ile üretim izni sonrasında gerçekleştirilen klinik çalışmalar

·         Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın icat edilmiş ya da mevcut geliştirilmiş süreçlerin kullanımı

·         Şekil, renk, dekorasyon ve benzeri estetik ve görsel değişiklikleri içeren biçimsel değişiklikler

·         Programlama dilleri ile işletim sistemleri hariç olmak üzere internet sitelerinin ve benzerlerinin hazırlanmasına yardımcı mevcut yazılımların kullanılması suretiyle yapılan yazılım geliştirme faaliyetleri

·         Yazılımlara ilişkin, bilimsel ve/veya teknolojik ilerlemeler veya teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen olağan ve tekrarlanan faaliyetler

·         İlk kuruluş aşamasında kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırma giderleri

·         Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle geliştirilen ürüne veya sürece ilişkin fikrî mülkiyet haklarının edinimi dışında bu hakların korunmasına yönelik çalışmalar

·         Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri

·         Üretim ve üretim altyapısına yönelik yapılan yatırım faaliyetleri, ticari üretimin planlanması ve seri üretim sürecine ilişkin harcamalar

·         Bir Ar-Ge projesi kapsamında olmaksızın yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi

Destek

·         Azami 100 bin TL

·         Destekleme oranı: %100

Destek süresi: Azami 12 ay

Desteklenen kalemler

•        Makine, Donanım, Yazılım temini

•        Yayın temini (kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlar)

•        Sarf Malzemesi

•        Yurtdışından yapılan alımlarda gümrük, nakliye vb. giderler destek kapsamındadır.

•        Personel (işletme sahibi + çalışan) maliyetleri (azami: 55 bin TL, aylık brüt maaş azami: 3 bin TL olabilir)

•        Hizmet alımı ve danışmanlık (Toplam proje bütçesinin azami %20’si)

•        Genel İşletme Giderleri (Ticaret Sicil Gazetesinde kayıtlı işletme adresine ait elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon ve internet, firma/şirket kuruluşu giderleri, demirbaş giderleri. Yıllık zorunlu defter tasdiki ve ticaret odası kayıt ücretleri, firma/şirket kuruluş giderleri kaleminde desteklenir.)

•        Bir defaya mahsus olmak üzere, adres değişikliği ile ilgili giderler

•        KDV

•        Desteklenmeyen giderler içi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Teknogirişim Sermayesi desteği Ön Başvuru Dosyasını doldurmadan önce Uygulama Usul ve Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.

•        Aynı iş fikri ve aynı bütçe kalemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarından alınan diğer geri ödemesiz destekler Teknogirişim Sermayesi desteğinden indirilir. Aynı iş fikri ve aynı bütçe kalemleriyle kamu kurum ve kuruluşlarından alınan diğer geri ödemesiz destekler Teknogirişim Sermayesi desteğinden büyükse işletmeye destek verilmez, verilmişse sözleşme tek taraflı olarak fesh edilir ve geri alınır.

•        Girişimci, Teknogirişim Programına her seferinde tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar. Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuru yapamaz.

•        İşletme sahibi, Bakanlık görüşü alınarak sözleşme imzası sırasında harcama kalemleri arasında değişiklikler yapabilir.

•        Girişimci, bütçe gider kalemleri için belirlenen toplam bütçeyi aşmamak ve yeni bir harcama kalemi eklememek kaydıyla, Genel Müdürlüğe yazılı bildirim yapmadan değişiklik yapabilir.

•        Proje kapsamında oluşan Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları desteklenen işletmeye aittir. Bu haklara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazılı olarak yapılması zorunludur.

•        Bakanlık, iş fikri ile ilgili başvuru bilgilerini ve iş fikrinin sonuçlarını medya ve iletişim araçları ile yayımlayabilir. Bu konuda desteklenen işletme Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan herhangi bir hak talep edemez.

•        Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanan işletmeler 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin DesteklenmesiHakkında Kanun kapsamında aşağıda belirtilen teşvik unsurlarından yararlanabiliyor.

•        5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Ar-Ge desteği almaya hak kazanan Girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde işletmesini kuranlar İşletme Kuruluş ve Ofis Donanımı masrafları için azami 20 bin TL tutarındaki (100% oranındaki) KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon Programı“Başlangıç Sermayesi Desteğinden” yararlanabiliyorlar.

•        Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programına başvurabilmektedir. Endüstriyel Uygulama programı geliştirilen teknolojik ürünün ticarileştirilmesine yönelik ofis kirası, makine-teçhizat alımı ve personel masraflarını azami 468 bin TL’ye kadar (hibe + faizsiz kredi) %75 oranında destekleyen bir programdır.

•        Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanan işletmeler desteğin tamamlandığı tarihten sonraki 24 ay içinde başvurmaları halinde Tübitak TEYDEB 1512 programının 3. Aşamasından (yani Tübitak TEYDEB 1507 desteği) devam edebiliyorlar. TEYDEB 1507 programında KOBİler %75 oranında 550 bin TL’ye kadar (hibe olarak) destek alabilmektedir.

Başvuru, değerlendirme ve sözleşme süreci

•        Son başvuru tarihi: 27 Şubat 2015

•        Ön Başvuru Dosyaları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü personelince incelenir ve değerlendirmeye tabi tutulur. Ön başvuru dosyasında, yukarıda sayılan konularda ve istenilen ek belgelerde eksiklikler varsa, Bakanlık personeli tarafından girişimciye bu durum elektronik ortamda bildirilir ve e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir.

•        Ön Başvuru değerlendirilmesi sonucunda, İş Fikri Ön Başvurusu yeterli bulunan Girişimcilerden İş Planlarını sunmaları istenir. Değerlendirme komisyonuna havale edilmesi uygun bulunmayan (İş Planı istenmeyen) başvuru sahibine durum resmi yazı veya e-posta ile bildirilir.

•        Ön başvurusu kabul edilen girişimci, iş planı başvuru dosyasının istenmesine ilişkin e-postanın kendisine gönderildiği tarihten itibaren en fazla 15 takvim gününde Ar-Ge web portalı üzerinden iş planı dosyasını hazırlar ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teslim eder. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir.

•        Girişimci tarafından sunulan iş planı dosyaları, ilgili Bakanlık personeli tarafından biçim yönünden kontrol edilir. İş planında biçimsel yönden eksiklik olması durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli tarafından girişimciye bu durum elektronik ortamda bildirilir ve e-postanın gönderildiği tarihten itibaren en fazla 7 takvim günü içerisinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir.

•        Bakanlık personeli iş planı dosyasını, Değerlendirme Komisyonu üyelerine Ar-Ge web portalı üzerinden gönderir.

•        Girişimciye, Değerlendirme Komisyonu toplantısının yapılacağı gün, yer ve saat e-posta ile bildirilerek hazır bulunması istenir.

•        Girişimci, Değerlendirme komisyonuna İş Fikri ile ilgili hazırlamış olduğu İş Planı dosyasındaki iş ve işlemler konusunda detaylı bilgi verir. Değerlendirme Komisyonu üyelerinin olabilecek sorularını cevaplandırır.

•        Değerlendirme Komisyonu üyeleri iş fikri ile ilgili olan değerlendirmelerini 100 puan üzerinden yapar. İş fikrinin desteklenmesinde Komisyon üyelerinin çoğunluğunun olumlu kararı esas alınır. Değerlendirme Komisyonu üyelerinin çoğunluğunun, 60 puan ve üstü bir not ile desteklenmesini uygun gördüğü iş fikirleri, ortalama puana bakılmaksızın, bütçe imkânları doğrultusunda desteklenir. Asil ve Yedek Liste , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında ilan edilir. Desteklenmeye değer bulunmayan İş Fikri sahibi Girişimcilere ayrıca tebligat yapılmaz.

•        İlan edilen asil listede yer alan girişimcinin tek başına temsil ve ilzama yetkili olacağı işletmesini kurması konusunda resmi yazı yazılır. Girişimcinin işletmesini kurması için en fazla 15 takvim günü süre verilir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir.

•        Asil listedeki girişimcilerden verilen süre içinde sözleşme imzalamayanların yerine yedek listenin ilk sırasından başlamak üzere sözleşme imzalamayanların sayısı kadar girişimci çağrılır. Yedek listeden çağrılan girişimcilere en fazla 15 takvim gününde işletmesini kurması için e-posta gönderilir. Son başvuru tarihinin resmi tatillere denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son tarih olarak kabul edilir.

•        Sözleşme için davet edilen Girişimciler, işletmesini kurarak işletme ile ilgili evrakları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teslim eder ve sözleşme imzalarlar. Destek başlangıç tarihi; işletme ile yapılan sözleşmenin imzalandığı tarihtir.

Daha Fazla Bilgi ve Sorularınız için: https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/iletisim.aspx

Tel (1): (312) 201 52 22

Tel (2): (312) 201 52 26

Tel (3): (312) 201 52 9423

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun

Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan yatırımcı ve girişimciler faydalanabiliyor:

•        Ar-Ge Merkezi kurmak

•        Kuruluş kanununda Ar-Ge ve İnovasyon desteği vermek olan kamu kurumlarından, kanunla kurulan vakıflardan veya uluslararası fonlardan projesi desteklenmeye hak kazanmış olmak

•        Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanmak

•        Rekabet Öncesi İşbirliği projesi yapmak

Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler

Destek Personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli

Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, sekretaryasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır. Yurtiçinde Ar-Ge ve İnovasyon desteği veren kamu kurumlarından Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında destek alınması halinde desteği veren kurumdan, uluslararası kurumlardan Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında destek alınması halinde TÜBİTAK’tan yazı alınması gerekli.

•        Ar-Ge harcamalarının tamamı için indirim (gider gösterme), 500’ün üzerinde Ar-Ge personeli çalıştıran Ar-Ge Merkezileri için bir yıl öncekine göre yaşanan Ar-Ge harcaması artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. Hangi harcamaların Ar-Ge harcaması olarak kabul edildiğini tespit etmek için ilgili Yönetmeliğin 7. Maddesine göz atabilirsiniz.

•        Ar-Ge personeli (Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler) + Ar-Ge personelinin azami %10’u kadar destek personeli (Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel) için gelir vergisinden %80 muafiyet (doktoralı ise %90)

•        Ar-Ge personeli + Ar-Ge personelinin azami %10’u kadar destek personelinin ücretlerinin sigorta primi işveren hissesinin yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

•        Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar ile Ar-Ge personeli + destek personelinin aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi muafiyeti

 

Ayrıca, bu kanun kapsamında TEKMERlerdeki işletmeler Damga Vergisi muafiyeti ile %50 SGK primi işveren hissesi indiriminden, Teknoparklardaki işletmeler ise %50 SGK primi işveren hissesi indiriminden yararlanabilmekteler.