2015 yılı Birinci Dönem Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanlarında Ar-Ge Proje Teklif Çağrısı ilan edildi, son başvuru tarihi: 17.08.2015

2015 yılı Birinci Dönem Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanlarında Ar-Ge Proje Teklif Çağrısı ilan edildi, son başvuru tarihi: 17.08.2015

By: Bülent Balyemez

,

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla 2015 yılı Birinci Dönem Ar-Ge Proje Teklif Çağrısını ilan etmiştir. 2013 yılından bu yana uygulamada olan destek programının yönetmeliği değişmiş olup Yeni Yönetmeliğe aşağıda yer alan Resmi Gazete linkinden erişilebilir. Hazırlanacak olan projelerin aşağıdaki linkten erişilebilecek olan Öncelikli Ar-Ge Konularına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Proje Sahibi veya Ortağı Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sektörlerinin her biri için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir. Daha önce 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelik) kapsamında Bakanlığa yapılmış olan Ar-Ge proje destek başvuruları proje sahibi tarafından Yeni Yönetmelik çerçevesinde belirlenen duyuru şartlarına uygun olarak güncellenmesi halinde değerlendirmeye alınır. Başvuru yapmadan önce aşağıda yer alan iletişim bilgilerini kullanarak Bakanlık yetkililerinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

•        Öncelikli Ar-Ge Konuları: https://app.box.com/s/ogx4tyu2hpg2zmzcr0qi637h266jn9hy

•        Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik (Yeni Yönetmelik):http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150227-15.htm

Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2015, Pazartesi

Duyuru ve Başvuru Dokümanları için: http://www.udhb.gov.tr/h-5-ar-ge-destekleri.html

Kimler başvurabilir?

•        T.C. kanunlarına göre kurulmuş Özel Hukuk Tüzel Kişileri

•        T.C. kanunlarına göre kurulmuş Kamu Tüzel Kişileri

•        Türk Ticaret Siciline kayıtlı Şirketler

•        Hazırlanacak olan Ar-Ge projesinin Proje Sahibi kuruluşun faaliyet alanı ile ilişkili olması gerekmektedir.

•        Başvuru yapacak olan kuruluşların başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olmaları gerekmektedir. Bu şart, kamu kurum ve kuruluşlarını bağlamamaktadır.

•        Proje Sahibi veya Ortağı Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sektörlerinin her biri için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.

Ortaklık

•        Başvuru koşullarını sağlayan kuruluşlar, tek başlarına veya ortaklık kurarak proje başvurusu yapabilirler.

•        Proje Esas Muhatabı: Ortak başvurularda, ortaklar arasında koordinasyonu sağlayan ve Bakanlık nezdinde projeye ilişkin iş ve işlemleri yürüten pilot ortağı

•        Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayabilirler.

•        Proje Sahibi veya Ortağı Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde Elektronik Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri sektörlerinin her biri için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.

Süre: Azami 36 ay (Bakanlık projenin tamamlanabilmesi için destek süresinin üçte birini aşmamak kaydıyla ve ek bütçe tahsis etmeksizin ilave süre verebilir.)

Uygulama yeri: Ar-Ge projesine ait çalışmaların Türkiye’de yürütülmesi gerekmektedir.

Destek

•        Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.

•        Destek Oranı: Azami %75

Desteklenenen harcama kalemleri

•        Alet, Makine, Teçhizat, Yazılım ve Donanım giderleri

•        Proje Yöneticisi ve projede görev alan Personele ödenen Ücretler

•        Projede kullanılan Malzeme giderleri

•        Laboratuvar Test ve Analiz Raporları ile ilgili giderler

•        Danışmanlık ve Eğitim hizmeti alım giderleri (Proje bütçesinin azami %10’u)

•        Desteklenen harcama kalemlerinden, 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin olarak getirilen vergisel teşvik ve destekler kapsamında olan KDV ve SGK primleri gibi muafiyetler bulunması halinde, durum başvuru esnasında bildirilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru hazırlamaya başlamadan önce Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik, Başvuru Kılavuzuve Öncelikli Ar-Ge Konularının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

•        Projelerde yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alacak Araştırmacıların en az Lisans Mezunu olmaları gerekmektedir.

•        Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alınamaz. Ancak birden fazla projeyi içinde barındıran entegre projeler açısından başvuru esnasında bildirilmesi kaydı ile bir bölümü başka kurum veya kuruluşlarca desteklenen projelerin destek kapsamında olmayan diğer kısımlarına ilişkin projeler için Ar-Ge desteği başvurusunda bulunulabilir.

•        Desteklenen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel, Patent ve Faydalı Model gibi fikri ve sınai haklarla ilgili hususlar sözleşme ile düzenlenir.

•        Desteklenen projelerden ortaya çıkan Patent ve Faydalı Model gibi fikri ve sınai haklar çerçevesinde elde edilen gelirlerden sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde genel bütçeye Ar-Ge Gelirleri ve Eğitim Faaliyetleri Payı olarak gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

•        Desteklenen projeye ilişkin olarak proje sahibine yapılacak destek tutarı ve ödeme şartları sözleşmede belirtilir. Proje sahibine avans ödemesi yapılmaz ve ilk ödeme tutarı toplam destek tutarının %20’sinden fazla olamaz. Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılır ve nihai ödemeye bırakılan tutar, toplam destek tutarının %20’sinden az olamaz. Destek kapsamındaki projelerle ilgili harcama ve gider belgelerinin, destek süresi içinde düzenlenmiş olması gerekir.

•        Desteklenen projelere ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer belgeler destek sürecinin tamamlanmasından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

•        Proje desteklerine yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilerin proje muhteviyatı ile ilgili sahip oldukları bilgi ve belgeler “ticari sır” veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere aktarılamaz.

•        Kuruluşlar, desteklenen projeler kapsamında yapacakları harcama, satın alma ve muhasebeleştirme işlemlerini öncelikle tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yoksa genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler.

•        Alımı desteklenen alet, teçhizat, makine, yazılım, donanım, malzeme ve sistemlerin mülkiyetinin kime ait olacağı sözleşmede belirtilir.

•        12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılmış olan Ar-Ge proje destek başvuruları proje sahibi tarafından Yeni Yönetmelik çerçevesinde belirlenen duyuru şartlarına uygun olarak güncellenmesi halinde değerlendirmeye alınır.

Başvuru ve değerlendirme süreci

•        Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2015

•        Projeler öncelikle proje içeriğinin Ar-Ge tanımına uygunluğu, Projenin Bakanlıkça ilan edilmiş olan öncelikli konular kapsamında olması açısından Ön Değerlendirmeye tabi tutulur. Ön Değerlendirme sonucunda alınan karar proje sahibine bildirilir.

•        Ön Değerlendirmeden geçen projeler, Projenin yapılabilirliği, Proje ekibinin niteliği, Proje plan kalitesi, Projenin Ar-Ge niteliği ve yenilikçi yönüne ilişkin unsurları, Teknolojik değerlendirme ve karşılaştırmalar, Proje çıktısının bir ürüne dönüşme potansiyeli, sosyal ve ekonomik faydası ile Projenin teknik ve ticari riskleri açısından Değerlendirmeye tabi tutulur ve her bir proje için Değerlendirme Raporu hazırlanır.

•        Proje puanları dikkate alınarak destek tavsiye listesi oluşturulur.

•        Proje Değerlendirme sonucunda alınan karar Proje Sahibine bildirilir.

•        Destek tavsiye listesinde yer alan projeler, proje puanı esas alınarak, bütçe imkânları çerçevesinde destek kararı almak üzere Bakanlık ilgili birimi tarafından Bakanlık Müsteşarının onayına sunulur. Alınacak destek kararı sonuçları proje sahiplerine bildirilir.

•        Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak Bakanlık ile proje sahibi arasında Tip Sözleşme imzalanır. Sözleşmeye ilişkin giderler proje sahibince karşılanır.