Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

By: Bülent Balyemez

Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER

 SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA

BEYANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(20.05.2015 T. 29361 R.G.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 22 nci maddesi uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelere Türkiye menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Söz konusu Kararın Form A Menşe Belgesinin düzenlenmesi, kullanılması ve sonradan kontrolüne ilişkin hükümleri, gerekli uyarlamalar yapılarak EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanları için de uygulanır. EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Karar hükümleri uygulanır. 

Dayanak ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 2 ­– (1) Bu Yönetmelik;

a) 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine ve 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karara,

b) Avrupa Birliği Gümrük Kodu’nu oluşturan (AET) 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulama hükümlerini içeren (AET) 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliğini değiştiren 18/11/2010 tarihli ve (AB) 1063/2010 sayılı Komisyon Yönetmeliği dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) EUR.1 Dolaşım Belgesi: Türkiye menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği ek-1’de yer alan menşe ispat belgesini,

c) EUR.1 Dolaşım Belgesi başvuru formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Belgesi talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği ek-1’de yer alan Formu,

ç) Fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni ek-2’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,

d) Faydalanan ülke: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında İthalat Rejim Kararının 3 sayılı Ekinde yer verilmek suretiyle tercihli tarife tanınan ülkeyi,

e) Form A Menşe Belgesi: Menşeli ürünlerin Türkiye’ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen menşe ispat belgesini,

f) Karar: 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi

MADDE 4 – (1) Kararın 14 üncü maddesinde belirtildiği üzere Türkiye menşeli girdiler, faydalanan ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde faydalanan ülke menşeli kabul edilir. Söz konusu girdilerin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

(2) Bu girdilerin menşe statülerinin ispatı;

a)  EUR.1 Dolaşım Belgesi veya

b) Fatura beyanı vasıtasıyla

sağlanır.

(3) İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından, EUR.1 Dolaşım Belgesinin (2) numaralı kutusunda aşağıdaki ibareler belirtilir:

a) GTS’den faydalanan ülkeler ve Türkiye veya

b) GSP beneficiary countries ve Turkey veya

c) Pays bénéficiaires du SPG ve Turquie.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 5 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve başvuru formları ek-1’de belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkili kılınan kurum veya kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgeleri yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği ek-1’de yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesi ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması suretiyle yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin doldurulması

MADDE 6 – (1) İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Belgelerini, bu Belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurur. Buna göre;

a) Belgeler Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

b) Belgeler yazı makinesi veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.

c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgede kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.

e) Başvuru formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyit edilmesi gerekir.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu Belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Başvurunun değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından 6 ncı madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen başvuru formları ve belgeler gümrük idarelerine veya Bakanlık tarafından yetkili kılınan kurum veya kuruluşa verilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluş, başvuru formları ile EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Belgede kayıtlı eşyanın Karar hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğuna dair, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar. Bakanlık tarafından bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, bu kuruluş tarafından yapılacak işlemler, denetimler, belge saklama süreleri ve diğer hususlar Bakanlık tarafından tespit edilir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi

MADDE 9 – (1) Gümrük idareleri, 8 inci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip;

a) Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulduğunu,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olduğunu,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu,

ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanısıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeler ile gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler. Dolaşım Belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra gerekli koşulların yerine getirildiğinin anlaşılmasını müteakip 10 uncu madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi

MADDE 10 – (1) Vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgeleri, 8 inci ve 9 uncu maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.

(2) Dolaşım Belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, Dolaşım Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna;

a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde yazarlar.

b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.

(5) EUR.1 Dolaşım Belgesi tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamındaki ticarette gümrük idaresinin vizesi ile tamamlanmış olur.

(6) Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.

(7) Gümrük idareleri, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Belgesinin beyaz renkli nüshalardan birini idarede alıkoyarak, diğer nüshaları ihracatçıya verir. Bakanlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, nüshaların dağıtımına ilişkin ayrıntılar Bakanlık tarafından ayrıca düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fatura Beyanı ve Fatura Beyanı Kullanımında Özel Şartlar

Fatura beyanı

MADDE 11 – (1) Fatura beyanı, Kararın 24 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.

(2) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Karar’ın diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(3) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni ek-2’de yer alan, Türkçe, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmek, ıstampa ile damgalanmak veya basılmak suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir, bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

(4) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

Fatura beyanı kullanımında özel şartlar

MADDE 12 – (1) Onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanmayan (6000 Euro’yu geçmeyen sevkiyat için) fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:

a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir.

b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede “menşeli ürün” tanımı açısından kontrolü yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve uyuşmazlıklar, res’en tespit edilmesi veya Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kurum veya kuruluşlarca Bakanlığa bildirilmesi üzerine Bakanlığın ilgili hizmet birimi olan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından karara bağlanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 23/2/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek 1

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ İÇİN MÜRACAAT

1. Her bir form 210×297 mm. ebadında olmalıdır; uzunlukta eksi 5mm. Veya artı 8 mm.lik bir toleransa izin verilebilir. Kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25gr/m2den az olmamalıdır. Söz konusu form, mekanik ve kimyasal araçlarla yapılabilecek tahrifatı gözle görünür hale getiren yeşil meneviş desenli baskılı zemine sahip olmalıdır.

2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, formları bizzat basmak veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşlara veya onaylanmış basımevlerine bastırmak hakkını saklı tutabilir. İkinci durumda her bir form, onay işaretini havi olmalıdır. Her bir form basımevinin isim ve adresini veya basımevini tanıtıcı bir işareti taşımalıdır. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette baskılı veya baskısız bir seri numarası taşımalıdır.

DOLAŞIM BELGESİ

MOVEMENT CERTIFICATE

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)
Exporter (Name, full address, country)
 
EUR.1                                   No A
000.000
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz
See notes overleaf before completing this form
2. Certificate used in preferential trade between………………
ve/and
…………………
arasındaki tercihli ticarette kullanılan belgedir.
(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)
3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke)(Tercihe Bağlı)
Consignee (Name, full address, country) (Optional)
 

 

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar
Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating
5. Varış ülkesi veya ülkeler grubu
Country, group of countries or territory of destination
6.Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)
Transport details (Optional)
 
7. Gözlemler
Remarks
8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri1; Eşyanın tanımı.
Item number; Marks and numbers; Number and kind of package1; Descnption of goods
9.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre metreküp, v.s)
Gross weight (kg) or other measure (litres, m3etc.)
10. Faturalar (Tercihe Bağlı)
Invoices (Optional)
11. GÜMRÜK VİZESİ
CUSTOMS ENDORSEMENT
Onaylanan Beyan/Declaration certified

İhraç Belgesi2/Export document2

Form ……..No……………

Gümrük idaresi/CustomsOffice …………….

Düzenleyen Ülke veya Alan/Issuing country or territory

………………………………………………………………………..

Tarih/Date …………………………………….

                                               Mühür/Stamp

………………………………………………..
(İmza)/(Signature)            

12. İHRACATÇININ BEYANI
DECLARATION BY THE EXPORTER

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.
I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions reguired for the issue of this certificate.

               Yer ve tarih/Place and date
……………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………
                            (İmza)/(Signature)            

 

__________________________________________
1 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyanın sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz
If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate
2 Yalnız ihracatçı ülke kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz.
Complete only when the regulations of the exporting country or territory require

13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ/
REQUEST FOR VERIFICATION, to:
14. KONTROLÜN SONUCU/RESULT OF VERIFICATIONYapılan kontrol bu belgenin (*)
Verifıcation carried out shows that this certificate (*)

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.
Was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.

Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)
Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.
Verifıcation of the authenticity and accurancy of this certificate is requested

……………………………………………………………………
 
Yer ve tarih/Place and date

                                                                                       Mühür/Stamp

.……………………………………………………………………
                (İmza)/(Signature)

 ……………………………………………………………………
 
Yer ve tarih/Place and date

                                                                                             Mühür/Stamp

.……………………………………………………………………
                (İmza)/(Signature)

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.
(*)Insert X in the appropriate box.

NOTLAR

1. Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

2. Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere aynı şekilde iptal edilmelidir.

3. Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

NOTES

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

*Bu belge Türkiye Cumhuriyeti, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ile basılmıştır.
*Printer approved by Ministry of Customs and Trade of Republic of Turkey.

DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU

APPLICATION FOR A MOVEMENT CERTİFİCATE

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)
Exporter (Name, full address, country)
 
EUR.1                        No A
000.000
Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz.
See notes overleaf before completing this form
2. 
Certificate used in preferential trade between
…………………………………………
ve/and
…………………………………………
arasındaki tercihli ticarette kullanılan sertifika için başvurudur.
(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)
(Insert appropriate countries, groups of countries or territories)
3. Malın Gönderildiği Şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke)(Tercihe Bağlı)
Consignee (Name, full address, country) (Optional)
 
4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar
Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating
5. Varış ülkesi veya ülkeler grubu
Country, group of countries or territory of destination
6.Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)
Transport details (Optional)
 
7. Gözlemler
Remarks
 
8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri 2; Eşyanın tanımı.
Item number; Mark and numbers; Number and kind of package2; Description of goods
9.Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre metreküp, v.s)
Gross weight (kg) or other measure (litres, m3, etc.)
10. Faturalar (Tercihe Bağlı)
Invoices (Optional)

_______________________________
2 Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyanın sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
2 If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate

İHRACATÇI BEYANI

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyanın ihracatçısı;

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ(1)

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ Ederim.

……………………………………………………………………………………..
(Yer ve tarih)

……………………………………………………………………………………..
(İmza)

 
______________________________________
(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyaya ilişkin ithal evrakı, dolaşım belgeleri, faturalar, imalatçı beyanları, vs.


Ek 2

 

FATURA BEYANI

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

Türkçe Metin

İşbu belge (Gümrük Onay No: ………………..1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin Türkiye Cumhuriyeti’nin Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi menşe kurallarına göre ………… 2 tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

İngilizce Metin

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ………………..1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………..2 preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of Republic of Turkey.

Fransızca Metin

L’exportateur des produits couverts par le present document (authorisation douaniere no………1) declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont I’origine preferentielle ………… 2 au sens des regles d’origine du Systeme des preferences tarifaires generalisees de la Republique de Turquie

 

……………………………………………………………………………………..3
(Yer ve tarih)

……………………………………………………………………………………..4
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır)                                                                    

 

________________________
1 “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının onay numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura beyanı onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.
2 Ürünlerin menşei belirtilmelidir.
3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.
4 İhracatçının imzalaması istenmediği hallerde imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamma gelir.