(TÜBİTAK): Teknoloji Tabanlı Yeni Girişimcilere yönelik aşamalı destek programı,

(TÜBİTAK): Teknoloji Tabanlı Yeni Girişimcilere yönelik aşamalı destek programı,

By: Bülent Balyemez

,

TÜBİTAK, TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (eski adıyla Girişimcilik Aşamalı Destek Programı) kapsamında “Bireysel Genç Girişim (BİGG)” 2015 yılı çağrısını ilan etmiştir. TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı, aynı ismi taşımakla beraber Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’ndan farklı bir programdır. Çağrı kapsamında konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında yenilik odaklı, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülecek İş Fikri başvuruları beklenmektedir. Programın yönetmeliği 07.03.2015 tarihinde revize edilmiş olup artık 1. Aşama başvurular doğrudan TÜBİTAK’a yapılmamaktadır; başvurular, TÜBİTAK’ın TEYDEB 1601 programı kapsamında ilan edilen çağrı sonucu seçilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılacaktır. Girişimci adayları, Uygulayıcı Kuruluşlardan herhangi birine başvuru yapabilirler. Bir Girişimci adayı, aynı çağrı kapsamında İş Fikrini birden fazla Uygulayıcı Kuruluşa sunabilir ancak 1. Aşama kapsamında sadece bir Uygulayıcı Kuruluşun sunduğu hizmetlerden yararlanabilir.

•        TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BİGG 2015 Çağrısı: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1512-cagri-metni-070715.pdf

•        TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı internet sayfası: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermaye-destegi-programi-bigg

•        TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı tanıtıcı sunum: https://app.box.com/s/frolr6a45cl2a2t17vughsb3ft7bzkgo

•        Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Uygulama Esasları (Yeni Yönetmelik): http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tekno_girisim_sermaye_destegi_ilk_hali_0.pdf

•        Uygulayıcı Kuruluşların tespit edildiği TEYDEB 1601 çağrısı: http://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-uygulayici-kuruluslari-belli-oldu

Son başvuru tarihi: Her Uygulayıcı Kuruluş, kendi belirlediği son tarihi uygulamaktadır.

BİGG internet sitesi: http://bigg.tubitak.gov.tr/

Uygulayıcı Kuruluşların BİGG başvuru sitelerine linklerin yer aldığı portal: http://bigg.tubitak.gov.tr/#uygulayicilar

Tanımlar

•        Girişimciler: Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler

•        Uygulayıcı Kuruluşlar: 1. Aşama kapsamında Girişimcilerin İş Fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen İş Fikirlerinin İş Planına dönüştürülmesi sürecinde girişimcilerin eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenmesi, İş Fikirlerinin doğrulanması ve 1. Aşama sonunda Girişimcilerin TÜBİTAK’a sunacağı İş Planı önerilerini uygun bulma gibi işlevleri yerine getiren tüzel kişiler

•        İş Planı (AGY112): Destek için başvurulan İş Fikrinin, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, teknolojik doğrulamaya ait proje bilgileri, kurulacak işin niteliği, iş-zaman planı, Girişimci ve Ekibinin deneyimleri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, iş modeli vb. bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren aynı zamanda proje olarak da ifade edilen başvuru dokümanı

•        Kuruluş/Firma: Proje kapsamında İş Planı desteklenen Girişimcinin kurucu ortak olduğu Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi

•        Sermaye Desteği: Programın 2. Aşamasında kuruluşa Teknogirişim Sermaye Desteği çağrısında belirlenen çerçevede aktarılan, proje harcamaları dışında kuruluşun idame ettirilmesine yönelik yapılan giderler için, herhangi bir harcama ve ödeme belgesi  istenmeksizin ve teminat alınmaksızın hibe olarak aktarılan finansal destek

Kimler başvurabilir?

Doktora ve üstü unvana sahip kişiler hariç 01.01.2015 tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olan (01.01.1971 sonrasında doğan), daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olan ve başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan;

•        Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler

•        Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından 2. Aşama başvuru tarihi 1 Ekim 2015’e kadar mezun olabilecek kişiler

•        Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun kişiler

•        Öğrenimini yurt dışında tamamlayanların, YÖK’ten alınacak denklik belgesinin noter veya öğrenci işlerinden ıslak imzalı halini 1 Ekim 2015 tarihine kadar Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

Aşamalar bazında süreç ve sağlanacak hizmetler, olanaklar, sermaye desteği ve proje bütçesi destekleri

Aşama

Süreç

Sağlanacak Hizmetler, Olanaklar, Sermaye Desteği ve Proje Bütçesi Desteği

1. Aşama

1. Aşama son başvuru tarihi: Uygulayıcı Kuruluştan Uygulayıcı Kuruluşa farklılık gösteriyor.

Uygulayıcı Kuruluşlar, 1. Aşama için kabul alan Girişimcilere aşağıdaki hizmetlerin tümünü veya bir kısmını kendi olanakları çerçevesinde sunacaklardır. Uygulayıcı Kuruluşlar, aşağıda belirtilen hizmetlere ilave başka hizmetler de sunabilirler.

•        Eğitim: Temel girişimcilik kavramları, teknoloji odaklı girişimcilik, fikri hakların korunmasına dair yöntemler, temel finans ve muhasebe, ticaret ve vergi mevzuatı vb. konularda verilecek eğitimler

•        Rehberlik Hizmeti: İş Fikirlerinin teknik ve ekonomik olarak doğrulanması sürecinde konusunda uzman ve yeterli tecrübeye sahip kişilerin Girişimcileri yönlendirmesine yönelik çalışmalar

•        Kuluçka Hizmeti: İş Fikirlerinin olgunlaştırılması sürecinde toplantı, potansiyel müşterilere sunum gibi faaliyetlerin yürütülebilmesi; girişimcilerin birbirleriyle, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla etkileşimde bulunabilmeleri için fiziki mekan ile iletişim altyapısı ve diğer destek hizmetleri

•        Doğrulama: Hedef müşteri kitlesinin saptanması, müşteri problemlerinin belirlenmesi, değer önerisinin ortaya konması, potansiyel müşterilere sunum yapılması ve piyasa tepkisinin ölçülmesi konularında Girişimcinin desteklenmesi

1 Temmuz – 15 Ekim 2015: Uygulayıcı Kuruluşların aşağıda listelenen 1. Aşama faaliyetleri için ayrılan zaman dilimi:

•        Girişimcilerin İş Fikrilerinin Uygulayıcı Kuruluşlarca toplanması

•        Uygun bulunan İş Fikirlerinin İş Planına dönüştürülerek 2. Aşamaya hazırlanması için Uygulayıcı Kuruluşlarca Girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka, doğrulama, iş planı hazırlama vb. destekler verilmesi

2. Aşama

1 Ekim – 15 Ekim 2015: 2. Aşama İş Planı başvurularının PRODİS üzerinden alınması

Destek üst limiti: 150 bin TL

•        Sermaye Desteği: Azami 40 bin TL

•        Proje Bütçesi Desteği: Azami 110 bin TL (destek oranı: %100)

Proje süresi: Azami 18 ay

Desteklenen harcama kalemleri:

•        Personel Giderleri (Brüt asgari ücretin Doktoralı için 7 katı, asgari 48 aylık Lisans mezunu için 4 katı, Lisans mezuniyeti üzerinden 48 aydan daha az süre geçenler için 3 katı, Ön Lisans mezunu, Lise ve altı personel için 2 katı)

•        Yükseköğretim Kurumlarında görevli Öğretim Elemanı Kuruluş Ortaklarının projedeki çalışma süresine bakılmaksızın, program kapsamında ilgili dönemde çalıştıkları her ay için kuruluşa bir brüt asgari ücret kadar personel desteği verilir.

•        Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alımı Giderleri

•        Malzeme ve Sarf giderleri

•        Uluslararası ve Şehirlerarası Ekonomi Sınıfı Seyahat Ücretleri (uçak, tren, otobüs, gemi biletleri)

•        Yurtiçi ve Yurtdışı Danışmanlık ve diğer Hizmet Alımları (Yurtdışı danışmanlık ve hizmet alımlarının bütçe payı azami %20 olabilir)

•        Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemlerinde geçerli ücret tarifesi üzerinden Yeminli Mali Müşavir Ücretleri Hizmet Alım Giderleri desteklenir.

2. Aşama kapsamında Girişimcilerin kuracakları Şirketlere Sermaye ve Destek aktarım planı

•        2. Aşama değerlendirmeleri sonunda Sözleşmenin imzalanmasından sonra 20 bin TL Sermaye Katkısı + Destek kapsamına alınan Proje Bütçesinin %30’u ödenir.

•        1. Dönem raporundan sonra ara ödeme: Destek kapsamına alınan Proje Bütçesinin %40’ı

•        2. Dönem raporundan sonra ara ödeme: 20 bin TL Sermaye Katkısı

•        Proje sonu işlemlerinden sonra nihai ödeme: Destek kapsamına alınan Proje Bütçesinin %30’u

 

Kasım – Aralık 2015: 2. Aşama Panel Değerlendirmeleri ve Sunumlar

Ocak 2016: Desteklenmeye hak kazanan Girişimcilerin duyurulması

Şubat 2016: Başvuru sahiplerinin destek karar yazısında belirtilen son tarihe kadar Girişim Şirketlerini kurmaları ve Sözleşme imzalanması

1 Mart 2016: İş Planı (2. Aşama) başlangıç tarihi (2. Aşama kapsamında İş Planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla 18 aydır.)

3. Aşama

2. Aşamayı tamamlayan Girişim Şirketi, 24 ay içerisinde PRODİS üzerindenTÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na proje başvurusu hazırlar ve kabul alması halinde ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. (TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına tüm KOBİler başvurabilmektedir; ancak Genel Giderler destek kaleminden sadece Teknogirişim Sermaye Şirketleri yararlanabilmektedir.)

Proje başına destek üst limiti: 550 bin TL (destek oranı %75)

Proje süresi: Azami 18 ay

Desteklenen harcama kalemleri:

•        Personel Giderleri (Brüt asgari ücretin Doktoralı için 12 katı, asgari 48 aylık Lisans mezunu için 10 katı, Lisans mezuniyeti üzerinden 48 aydan daha az süre geçenler için 6 katı, Ön Lisans mezunu için 4 katı, Lise ve altı personel için 3 katı)

•        Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alımı Giderleri (bilgisayar ve yazılım hariç seri üretimde de kullanılacak ise destekleme oranı %40, değerlendirme komitesi bu oranı %25’e çekebilir)

•        Malzeme ve Sarf giderleri

•        Uluslararası ve Şehirlerarası Ekonomi Sınıfı Seyahat Ücretleri (uçak, tren, otobüs, gemi biletleri)

•        Yurtiçi ve Yurtdışı Danışmanlık ve diğer Hizmet Alımları (Yurtdışı danışmanlık ve hizmet alımlarının bütçe payı azami %20 olabilir)

•        Türkiye’deki Üniversiteler, Tübitak’a bağlı Ar-Ge birimleri, Özel Sektör Ar-Ge kuruluşları vd. Kurum/Kuruluşlara yaptırılan Ar-Ge Hizmet Giderleri

•        Genel Giderler (Proje bütçesinin %10’u)

•        Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemlerinde geçerli ücret tarifesi üzerinden Yeminli Mali Müşavir Ücretleri Hizmet Alım Giderleri desteklenir.

•        PRODIS üzerinden gönderilen proje başvuru formu (AGY101) ve proje dönemsel raporlama formlarının (AGY301) hazırlanması için alınan Danışmanlık Hizmeti (azami 10 bin TL)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler de destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde 3. Aşama kapsamında TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nabaşvuruda bulunabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce Yönetmeliğin, Çağrı Metninin ve başvuru yapılacak Uygulayıcı Kuruluşun internet sitesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

•        Girişimci adayları, Uygulayıcı Kuruluşlardan herhangi birine başvuru yapabilirler. Bir Girişimci adayı, aynı çağrı kapsamında İş Fikrini birden fazla uygulayıcı kuruluşa sunabilir ancak 1. Aşama kapsamında sadece bir Uygulayıcı Kuruluşun sunduğu hizmetlerden yararlanabilir.

•        Öğrenimini yurt dışında tamamlayanların, YÖK’ten alınacak denklik belgesinin noter veya öğrenci işlerinden ıslak imzalı halini 1 Ekim 2015 tarihine kadar Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

•        2. Aşama sonucunda İş Planı desteklenmesi uygun görülen Girişimcilerin kuracakları işletme tipi sermaye şirketi olmalıdır.

•        Programın 2. aşamasında iş planı desteklenen ve kurduğu şirkete Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında hibe destek aktarılan Girişimci, yeni bir iş fikri ile destek başvurusunda bulunamaz.

•        TÜBİTAK ile Kuruluş arasında proje sözleşmesi imzalanmadan önce, Kuruluşun iş fikri başvurusunun yapıldığı tarihten önce tescil edilmemiş olması şartları aranır. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler Kuruluş tarafından karşılanır.

•        TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına tüm KOBİler başvurabilmektedir; ancak Genel Giderler destek kaleminden sadece Teknogirişim Sermaye Şirketleri yararlanabilmektedir.

•        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan Girişim Şirketleri de destek süresinin tamamlanmasını müteakip 24 ay içerisinde TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programının 3. Aşaması kapsamında TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na proje başvurusu yapabilirler.

•        Program kapsamında desteklenen İş Planı faaliyetlerinde görevli Personelin giderleri, Kuruluş tarafından ortalama aylık maliyetiyle beyan edilir. Personel ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücret, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir.

•        BiGG kapsamında kurulan şirketin kuruluş ortakları, başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışmaları durumunda 2. Aşamada İş Planı bütçesinde personel gideri sunamaz. Ancak üniversitelerde görevli öğretim elemanı kuruluş ortakları, 2. Aşama İş Planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.

•        5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Kanunda yer alan “Gelir vergisi stopajı teşviki” ile “Sigorta primi desteği” ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Bölgede elde edilen ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası çerçevesinde kuruluşların Ar-Ge projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli için sağlanan destek, teşvik ve istisnalar proje personel maliyetine dahil edilmez, TÜBİTAK’a beyan edilmez ve desteklenmez. Proje kapsamında, destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar düşülmeden TÜBİTAK’a beyanda bulunulur. Destek karar yazısının düzenlendiği tarih veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 5746 sayılı Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda ise, proje personelinin maliyetlerinden, bu destek, teşvik ve istisnalar, faydalanılmış gibi hesaplanarak bulunan tutar düşüldükten sonra TÜBİTAK’a beyanda bulunulur.

•        TÜBİTAK tarafından Kuruluşa rehber atanmışsa dönem tarihlerinden sonra en geç 1 ay içerisinde rehber raporu hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulur. Destek bitiş tarihinin dönem bitiş tarihinden erken olması durumunda destek bitiş tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde TÜBİTAK’a iletilmesi gerekmektedir.

•        Program kapsamında girişimci aynı zamanda Proje Yürütücüsü olduğundan Teknogirişim Sermaye Desteği süresince Proje Yürütücüsünün değişmesi halinde TÜBİTAK belirlenen tarih itibariyle İş Planını yürürlükten kaldırır.

•        Kuruluşun, Kuruluş yetkilisinin, Proje Yürütücüsünün adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi; Girişimci haricindeki Kuruluş Yetkililerinin değişmesi, Kuruluş unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik, banka bilgilerinin değişmesi hallerinde kuruluş 15 gün içerisinde, TÜBİTAK’ı bilgilendirir.

•        Proje sözleşmesinde belirtilen destek süresinin uzatılması kuruluş tarafından gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Bu talepler proje izleyicisinin de görüşü alınarak TEYDEB tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda destek süresi 18 ayı geçmemek üzere ve destek süresinin en fazla %25’i oranında bir defaya mahsus olmak üzere artırılır.

•        İş planı çerçevesinde satın alınan Makine, Teçhizat, Sistem, Modül, Yazılım vb. taşınırlar Kuruluşa aittir.

        Kuruluşlar, Teknogirişim Sermaye Desteği süresince kamunun sağladığı diğer desteklerden, mükerrer destek olmaması kaydıyla yararlanabilirler. İş Planı destek başlama ve bitiş tarihleri arasında, diğer kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler, öneri ve/veya destek başvurularında belirtilmelidir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan “Ar-Ge İndirimi” tanımı altında Ar-Ge faaliyetinde bulunan kuruluşlara sağlanan destekler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

•        Teknogirişim sermaye desteği alan kuruluşun, TÜBİTAK TEYDEB 1602 Patent Destek Programı hariç TEYDEB tarafından yürütülen diğer destek programlarında başka bir projesinin desteklenmesi durumunda, Teknogirişim Sermaye Desteğinin devam edip etmemesi hususu komite tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

        Desteklenmesine karar verilen İş Planlarıyla ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel Fikri ve Sınai Tüm Haklar, aksi proje sözleşmesinde belirtilmedikçe Kuruluşun tasarrufuna devredilir.