(TÜBİTAK): Doktoralı Çalışan istihdamına yönelik destek,

(TÜBİTAK): Doktoralı Çalışan istihdamına yönelik destek,

By: Bülent Balyemez

TÜBİTAK TEYDEB 1601 programı kapsamında “Özel Sektörde Doktoralı Personel İstihdamının Desteklenmesi” konulu bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrının amacı, Kariyerinin Başlangıç Seviyesindeki Doktoralı Araştırmacıların özel sektörde istihdamının artırılmasıdır. Destek süresi sonunda Büyük Ölçekli İşletmelerin en az 3, KOBİlerin ise en az 1 Doktoralı Araştırmacı istihdam etmesi şartı aranacaktır. TÜBİTAK’tan şifahen alınan bilgiye göre istihdam edilecek Doktoralı Araştırmacının Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekmekte olup doktora derecesini yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir üniversiteden almış olabilir.

Arkaplan: 1000 kişi başına doktora derecesini yeni alan mezun sayısı, Çin’de 2,2, ABD’de 1,7, AB üyesi ülkelerde 1,5, Güney Kore’de 1,4, Kanada’da 1,2 ve Japonya’da 1,1’dir. Bu oran Türkiye’de ise sadece 0,4’tür. TÜİK’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre doktora derecesine sahip araştırmacılar ağırlıklı olarak yükseköğrenim ve kamu sektöründe çalışmaktadır. Doktoralı araştırmacıların sadece %11,5’i, özel sektörde çalışmaktadır.

Ön Kayıt ve Başvuru için online proje hazırlama sistemi (PRODİS): https://eteydeb.tubitak.gov.tr

Başvuru ekinde sunulması gereken Doktoralı Personel İstihdam Planı Tablosu (EK-1): http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1601-yenilik-girisimcilik-alanlarinda-kapasite-artirilmasina-yonelik-dp

Ön kayıt için son tarih: 17 Temmuz 2015, Cuma

Duyuru: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/doktorali-kisilerin-istihdamini-tesvik-eden-yeni-bir-cagri-acildi

Kimler başvurabilir?

•        5746 sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi  kurmuş işletmeler

•        Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Sermaye Şirketleri

•        TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülen bir program çerçevesinde en az bir projesi desteklenmiş ve tamamlanmış sermaye şirketler

Destek

        Destek tutarı: [İlgili dönemde doktoralı araştırmacı SGK prim gün sayısı/30] x [2 x ilgili dönemdeki asgari ücret]

•        Proje bütçesi üst limiti belirlenmemiştir.

 

Destek süresi: Azami 24 ay

Destek kapsamında istihdam edilecek Doktoralı Araştırmacılara dair kriterler

•        İstihdam edilecek Doktoralı Araştırmacı, işe giriş tarihi itibarı ile desteklenen kuruluşun son 12 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmamalıdır.

•        İstihdam edilecek Doktoralı Araştırmacının doktora mezuniyet tarihi ile desteklenen kuruluşta işe başlama tarihi arasındaki süre en fazla 5 yıl olabilir.

•        Doktoralı araştırmacıların ihtisas alanlarının, desteklenen kuruluşun ana faaliyet alanı ile uyumlu olması gerekmektedir.

•        Kuruluş ortakları ve kuruluşun yönetim organlarında görev yapan doktoralı kişiler için destek verilmeyecektir.

•        Özgün uygulamalı araştırma projelerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkı sağlaması gerekmektedir.

•        Kuruluşun mevcut Ar-Ge ve yenilik projelerinin bilimsel niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlaması gerekmektedir.

•        Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına etkin biçimde katılım sağlanmasına katkı sağlaması gerekmektedir.

•        Araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile elde edilen çıktılarla ilgili ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapılmasına katkı sağlaması gerekmektedir.

•        Araştırma sonuçlarının bilimsel yayına dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması gerekmektedir.

Değerlendirme kriterleri

•        Kuruluşun sunduğu istihdam planının uygulanabilirliği

•        Kuruluşun Doktoralı Araştırmacıların gerçekleştireceği araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini özümseme kapasitesi

•        Doktoralı Araştırmacı istihdamının kuruluşun Ar-Ge ve yenilik kapasitesi gelişimi üzerindeki etkisi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru hazırlamaya başlamadan önce Çağrı Duyurusu ve Uygulama Esaslarının okunması tavsiye edilmektedir.

•        Herhangi bir dönemde istihdam hedeflerine ulaşılamaması nedeniyle ödenmeyen destek tutarı, takip eden dönemde hedeflenen istihdama ulaşılması durumunda ilgili döneme ait destek tutarı ile beraber kuruluşa ödenecektir. Dönem kavramı takvim yılının 2 yarısını ifade etmekte olup birinci dönem 01 Ocak – 30 Haziran, ikinci dönem 01 Temmuz – 31 Aralık tarih aralıklarını kapsamaktadır.

•        Birbirini takip eden 2 dönemde öngördüğü istihdam hedefini yakalayamayan kuruluş için destek süreci sonlandırılacaktır.

•        Destek tutarı, her dönemin sonunda sunulacak olan Faaliyet Raporu değerlendirmesinin tamamlanmasını takiben o dönem için hesaplanan ödül tutarı kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına transfer edilir.

Başvuru ve değerlendirme süreci:

•        PRODİS üzerinden ön kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi için son tarih: 17  Temmuz 2015

•        Başvuruların TÜBİTAK’a iletilmesi için son tarih: 14 Ağustos 2015

•        Sonuçların ilanı: Eylül 2015

•        Destek başlangıcı: 1 Ocak 2016