Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi

Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi

By: Bülent Balyemez

GENELGE (2015/1) (TARIM)
 Özet:Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi

 

TOHUM İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Ülkemize ithal edilecek tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumların sahip olması gereken niteliklerini belirleyerek, kaliteli ve sağlıklı tohumların ithalatının sağlanması amacıyla düzenlenecek olan ithalat ön izni ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Genelge 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 7 inci maddesi, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Genelgede geçen;

a) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşları,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,

d) Çeşit sahibi: Çeşidi ıslah eden veya geliştiren araştırma kuruluşu veya gerçek kişiler ile yetki belgesine sahip tohumluk üreticisi kuruluşlarını,

e) Ebeveyn: Hibrit tohumlukların elde edilmesinde ana ve baba hat olarak kullanılan hatları,

f) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

g) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

ğ) Hat: Kendine döllenerek yüksek derecede homozigotlaşmış materyali,

h) Islahçı materyali: Çeşidin ıslahçısı veya ıslahçısı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından üretilen, elit veya orijinal tohumluk üretiminin başlangıcını oluşturan materyali,

ı) ISTA: Uluslararası Tohum Test Birliğini,

i) OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Uluslararası Ticarette Çeşit Sertifikasyonu veya Tohum Hareketinin Kontrolü İçin Tohum Sistemini,

j) Orijinal tohumluk: Elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini ve sağlığını devam ettiren, araştırma, ıslah ve deneme kuruluşlarında veya bu kuruluşların denetimi altında yetiştirilen tohumluğu,

k) Re-eksport: İthal edilen tohumluğun ithal edildiği şekliyle veya kısmen değiştirilerek tekrar ihraç edilmesi işlemini,

l) Tebliğ: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5)

m) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

n) Yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,

o) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğine göre düzenlenen Tohum Üretici Belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip kuruluşları,

ifade eder.

Başvurular ve ithalat ön izinlerinin verilmesi

MADDE 4 – (1) İhracata yönelik ithalat, tütün üretimi amaçlı tütün tohumluğu ithalatı, gen bankaları, kamu tarımsal araştırma kuruluşları, üniversiteler ile Uluslararası Buğday ve Mısır Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve Uluslararası Kuru Alanlarda Araştırma Merkezi (ICARDA) gibi uluslararası kuruluşlar ile bu Genelgenin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ithalat ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) Diğer ithalat ön izin işlemleri, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğü tarafından yürütülür.

Tohumluk ithal etmeye yetkili kuruluşlar

MADDE 5 – (1) Bu Genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara tohumluk ithalat ön izni verilir.

a)Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları.

b)Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan CIMMYT, ICARDA gibi uluslararası kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece deneme ve demonstrasyon amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

c) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları ve üniversiteler. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme, test, deneme veya demonstrasyon amaçlı ve gen bankasına materyal temini için tohumluk ithalatı yapabilirler.

ç)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler. Bu gerçek ve tüzel kişiler tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler.

d)İhracata yönelik bitkisel ürün elde etmek amacıyla, kendi faaliyet alanı içerisinde tarımsal sanayiye dayalı üretim için sözleşmeli çiftçilerine ithalat yoluyla tohumluk temin eden kuruluşlar.

e)Bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizdeki temsilcileri. Bu kuruluşlar sadece deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

İthal edilecek tohumluklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Ticari veya çoğaltım amacıyla ithal edilecek tohumlukların ait oldukları çeşitlerin Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerden olması gerekir.

(2) Yurt içinde sertifikalandırılarak kullanılmak üzere orijinal ve üzeri kademelerde tohumluğu ithal edilen çeşitler ile sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılacak ebeveynler ve bunlardan elde edilecek hibritlerin de ülkemizde kayıtlı olması gerekmektedir. Mısır ve ayçiçeği çeşitlerinde 13/1/2008 tarihinden önce kayıtlı çeşitlerde ebeveynlerin kayıtlı olma şartı aranmayıp sadece çeşidin kayıtlı olması yeterli görülecektir. Ayçiçeği ve mısır dışındaki diğer türlerde ise hibrit çeşitlerde ebeveynlerin kayıtlı olma şartı aranmayacak olup, ebeveynlerin oluşturduğu çeşidin kayıtlı olması yeterli görülecektir.

(3) Çoğaltım amacıyla ithal edilecek tohumlukların en az orijinal/temel sınıfta olması gerekir.

(4) Yem bitkileri, çim bitkileri, sebze, tıbbi ve aromatik bitki gruplarına ait tohumlar ticari amaçla ithal edilebilir.

(5) Patates hariç, dördüncü fıkra kapsamı dışındaki türlerde, yurt içinde üretim yapan ya da yapacak olan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarına üretim yaptıkları veya yapacakları türde ticari amaçlı ithalat ön izni verilir.

(6) Organik tohumluğun ithalatı diğer tohumluklarda olduğu gibidir. Ancak bu tohumluğun organik olarak üretildiği yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirilir.

(7) İthal edilecek tohumluklarda yurtiçi standartlar aranır. Ancak, ticari amaç dışında (çoğaltım, deneme, demonstrasyon, araştırma ve ihracat) ithal edilecek tohumluklarda yurtiçi çimlenme standartları aranmaz.

(8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler sadece tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. Bu tür ithalatlar ile deneme/araştırma/demonstrasyon amaçlı tütün tohumluğu ithalatlarında ithalatçı kuruluştan Taahhütname V (Ek-11) istenir.

(9) İthal edilecek tohumluklar ilaçlı ise; kullanılan etken madde, tohumun üretildiği ülkede ruhsatlı ve aynı zamanda ülkemizde de herhangi bir kültür bitkisinde ruhsatlı bitki koruma ürünü olmalıdır. Bu tür ithalatlarda ithalatçı kuruluştan Taahhütname VI (Ek-12) istenir.

(10) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO) tohumlukların ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

(11) Tatlı mısır ve cin mısırı tohumluğu ithalat ön izin işlemleri sebze tohumları için belirlenen usullere göre yürütülecek olup tatlı mısır tohumluğu için 0712.90.11.00.00, cin mısırı tohumluğu için 1005.10.90.00.00 GTİP numarası kullanılacaktır.

İhracata yönelik ithalat

MADDE 7 – (1) İhracata yönelik ithalat ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) İhracata yönelik bitkisel ürün ve/veya tohumluk üretmek amacıyla tohumluk ithalatı yapılabilir. İthal edilen bu tohumluklarda yurtiçinde kayıt altına alınmış olma şartı aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, yurt içinde kayıtlı olmayan çeşitlere ait tohumlukları, yurtdışında üretmek/ürettirmek amacıyla ihraç edebilir. Bu şekilde ihraç ettiği tohumluğu sadece ihracat amacıyla tekrar ithal edebilir.

(4) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, yurt içinde kayıtlı olmayan çeşitlere ait tohumlukları ithal ederek başka ülkelere ihraç edebilir.

(5) Bitkisel ürün ihraç etmek amacıyla tohumluk ithalatını, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmayan ve tarımsal sanayiye dayalı üretim yapan kuruluşlar yapabilir.

(6) Yapılan ithalat sonrasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin beyannamenin aslı veya yeminli mali müşavir onaylı ya da noter onaylı örneği BÜGEM’e ibraz edilir.

(7) Bu maddenin geneli kapsamında ithal edilen tohumluklar yurtiçinde ticarete arz edilemez. Bu tür ithalatlarda ithalatçı kuruluştan Taahhütname IV (Ek-10) istenir.

(8) İhracata yönelik ithalat ön izinleri, bu Genelge kapsamında diğer tohumluklara uygulanan ithalat işlemleri gibi yürütülür.

Araştırma, geliştirme, deneme ve demonstrasyon amaçlı tohumlukların ithalatı

MADDE 8 – (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı olarak kullanılacak tohumlukların ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından verilir. Bu amaçla 1 yıl (01 Ocak-31 Aralık) içinde bir çeşit veya hat için belirlenen miktarı aşmamak kaydı ile ithalat ön izni verilir. İthal edilebilecek tohumlukların azami miktarları Ek-1/A-B’de verilmiştir. Bu amaçla yapılacak başvurularda, ithalatçı kuruluşlardan belirlenen limitlerin aşılmadığına dair Taahhütname I (Ek-2) istenir.

(2) Özel sektör araştırma kuruluşu olmayan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, denemelerini herhangi bir kamu veya özel sektör araştırma kuruluşuna veya üniversitelerden birine yaptırmak kaydıyla ithalat yapabilirler. Denemeyi yapacak olan araştırma kuruluşu veya üniversiteden alınan deneme yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname II’nin (Ek-3), yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğüne ibraz edilmesi gereklidir. Ancak demonstrasyon amaçlı ithal edilen tohumluklarda Taahhütname II (Ek-3) istenmez.

(3) Araştırma, geliştirme, deneme, test, demonstrasyon ve gen bankasına materyal temini amacıyla ithal edilecek tohumlukların yurt içinde kayıtlı olmaması gerekir.

(4) Kayıt altına alınmış ancak TTSM’ye standart numunesi teslim edilmediği için kayıt listelerinde yayınlanmayan çeşitlere ait tohumluklarla ilgili olarak, deneme ve demonstrasyon miktarı dikkate alınmadan, TTSM ‘den alınan yazıya istinaden gerekli ithalat ön izni düzenlenir. Bu tür tohumluklara deneme veya demonstrasyon amaçlı tohumluk ithalat ön izni düzenlenemez.

Koruma altındaki çeşitlere ait tohumlukların ithalatı

MADDE 9 – (1) 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

(2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar, bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.

Tohumluk ithalatında istenecek belgeler

MADDE 10 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Müracaat Dilekçesi (Ek-4)

b) Kontrol Belgesi (Ek-5): 2015/5 sayılı Tebliğ hükümleri esas alınarak 3 (üç) nüsha düzenlenir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol Belgesinde ithal edilecek türün GTİP numarası 12’li (on ikili) olarak belirtilecektir.

c) Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış 3 (üç) nüsha sureti ve Türkçe tercümesi. Faturada/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır.

1) Faturanın/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 aydan daha eski olamaz),

2) İthal edilecek tohumluğun tür ve çeşit ismi,

3) İthal edilecek tohumluğun miktarı, lot/parti numarası ve parasal değeri,

4) İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

5) İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1) İthalatçı kuruluştan Taahhütname III (Ek-6) istenir.

2)İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir. Bu belgenin suret olması durumunda, ithalatçı firma tarafından onaylanması gerekir.

3) İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

e) Tohumluk Sertifikası:

1)Deneme, test, araştırma, demonstrasyon, ıslahçı materyali, ihracat amaçlı ithalat (re-eksport) ve gen bankasına materyal temini amacıyla ithal edilecek tohumluklardan sertifika talep edilmez.

2) Çoğaltım amacıyla ithal edilecek;

i. Tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. OECD sertifikası üzerinde tohum partisinin laboratuvar analiz sonuçları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir. Yem bitkilerinde orijinal sınıfta tohum üretimi amacıyla ithal edilecek tohumluklarda ulusal yada federal tohumluk sertifikası kabul edilir.

ii. Diğer bitki gruplarında OECD, ISTA-Orange veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

iii. Patates tohumluğunda en az temel (orijinal) sınıfta olmak üzere, üretilmiş olduğu ülkenin sertifikasyon kuruluşlarından alınan ve tohumluğun tür, çeşit, sınıf, kademe, lot numarası, parti miktarını belirten belge istenir. Ayrıca tohumluk etiketleri ile beyan edilen belgede yer alan bilgilerin birbirleri ile uyumlu olması gereklidir.

3) Ticari amaçlı ithal edilecek;

i. Tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. OECD sertifikası üzerinde tohum partisinin laboratuvar analiz sonuçları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir.

ii. Çim tohumluklarının ithalatında ISTA-Orange sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir. Bu sertifika veya raporlar karışım halindeki çim tohumluklarında, her bir çeşit için ayrı ayrı ibraz edilecektir.

iii. Tütün tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası, ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

iv. Cin mısır, tatlı mısır ve sebze tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası veya ISTA-Orange sertifikası istenir.

v. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumluklarının ithalatında ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

4) İhracat amaçlı ithalatta;

i. Tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. OECD sertifikası üzerinde tohum partisinin laboratuvar analiz sonuçları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir.

ii. Diğer bitki gruplarında OECD, ISTA-Orange veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

5) İthalat amaçlı ihracatta;

i. Yurt dışında tohum üretmek amacıyla ebeveyn veya üst kademe tohumlukları ihraç edilerek, bu ebeveyn ve üst kademe tohumluklardan elde edilen tohumlukların ithalinde ithal edilecek tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, üretildiği ülkeden temin edilen ulusal ya da federal tohumluk sertifikası ile birlikte ihraç ettiğine dair belge istenir. Bu kapsamda yem bitkileri ve sebze türlerine izin verilir. Bu tohumlar TTSM tarafından düzenlenecek ISTA Orange sertifikası ile ticarete sunulur.

(2) İthalat başvurusunda tohumluk sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti istenir.

(3) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura, taahhütnameler ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

(4) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

(5) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları, CIMMYT, ICARDA gibi uluslararası kuruluşlar ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek deneme amaçlı tohum ithalatında karşı taraftan fatura/proforma faturanın temin edilememesi halinde faturada bulunması gereken hususları içermesi şartıyla düzenlenecek belge kabul edilir.

İthalat ön izin yazısının düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 nüsha ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, tohumluğun hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, lot/parti numarası, fatura/proforma faturanın tarihi ve varsa sayısı, tür adı, çeşit adı, miktarı, parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.

(2) Uygun görülen ithalatlara ait kontrol belgeleri, Bakanlık il müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.

(3) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. İkinci surete kontrol belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak, Zirai Karantina Müdürlüğüne gönderilir veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü karantina işlemlerinde kullanır. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.

(4) 2015/5 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan uygunluk yazısı (Ek-7) veya uygunsuzluk yazısı (Ek-8), gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık il müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.

Yükümlülükler

MADDE 12- (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık il müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir.

(2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık il müdürlüğüne iade edilir.

(3) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler www.tarim.gov.tr adresinde yayımlanır.

(4) Yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri, Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetvelini (Ek-9) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.

(5) İthal edilen orijinal ve üzeri kademedeki tohumlukların tamamının tohumluk üretimine tabi tutularak sertifikalandırılması zorunludur. Bu tohumlukların doğrudan çiftçiye satışı yapılamaz.

(6) Deneme ve demonstrasyon amaçlı ithalat yapan kuruluşlar; kurmuş oldukları deneme/demonstrasyonları, deneme/demonstrasyonların kurulduğu il müdürlüğüne ve ithal edilen tohumluğun karantina işlemlerinden sorumlu Zirai Karantina Müdürlüğüne veya il müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

İdari yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Genelge hükümlerini aykırı hareket edenler ile ithalat işlemleri sonucunda gerçekleşen ithalat ile ithalat ön izin işlemlerinde sunulan bilgi, belge, beyan ve taahhütler arasında farklılıklar bulunması halinde 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14 – (1) 2015/1 sayılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2014/1 sayılı Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EKLER:

Ek-1-/A-B: Araştırma, geliştirme, deneme ve demonstrasyon amacıyla bir yıl içinde ithal edilebilecek azami tohum miktarları listesi

Ek-2: Taahhütname I

Ek-3: Taahhütname II

Ek-4: Müracaat Dilekçesi

Ek-5: Kontrol Belgesi

Ek-6: Taahhütname III

Ek-7: Uygunluk Yazısı

Ek-8: Uygunsuzluk Yazısı

Ek-9: Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli

Ek-10: Taahhütname IV

Ek-11: Taahhütname V

Ek-12: Taahhütname VI

EK- 1/A

DENEME, ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON AMACIYLA BİR YIL İÇİNDE İTHAL EDİLEBİLECEK AZAMİ TOHUM MİKTARLARI (Her Bir Çeşit İçin)

Tür Deneme ve Araştırma
Materyali Miktar (kg)
Demonstrasyon
Materyali Miktar (kg)
Hibrit Mısır 50 150
Hibrit Ayçiçeği 20 100
Soya 50 500
Buğday 200 1.000
Arpa 200 1.000
Patates 250 2.000
Yonca 10 20
Fiğ 10 100
Hayvan Pancarı 10 50
SorgumxSudanotu 10 50
İngiliz Çimi 5 30
İtalyan Çimi 5 30
Pamuk (Delinte) 10 50
Kanola 5 10
Hardal 5 10
Yerfıstığı 50 500
Çeltik 50 200
Nohut 10 100
Mercimek 10 100
Kuru Fasulye 10 100
Susam 1 1
Şeker Pancarı Genetik Monogerm 50 250
Üçgül 5 15
Korunga 10 50
Haşhaş 1 1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 1 1
Tatlı Mısır 50 50

1- Listede yer almayan türlerin ithalatında aynı türler ve/veya bin tane ağırlığı yakın olan tür örnek alınır.
2- Hat, ıslah materyali olarak ithal edilen tohumlukların toplam miktarı, tabloda belirtilen tür miktarlarını geçemez.
3- Kaplanmış olarak ithal edilecek tohumlukların miktarları, tabloda yer alan türün kaplanmamış miktarındaki dane sayısı (gr/adet) esas alınarak hesaplanır.
4- Bu miktarlara zirai karantina ve GDO analizleri için alınacak numune miktarları ilave edilecektir.

EK-1/B

DENEME, ARAŞTIRMA VE DEMONSTRASYON AMACIYLA BİR YIL İÇİNDE İTHAL EDİLEBİLECEK AZAMİ TOHUM MİKTARLARI (Her Bir Çeşit İçin)

Sebzeler Deneme ve Araştırma materyali Demonstrasyon
TÜR Standart (kg) Hibrit Standart (kg) Hibrit
Domates 0,25 20.000 Ad 1 40.000 Ad
Biber 0,25 20.000 Ad 1 40.000 Ad
Patlıcan 0,25 20.000 Ad 1 40.000 Ad
Lahana 0,25 20.000 Ad 1 40.000 Ad
Karnabahar 0,25 20.000 Ad 1 40.000 Ad
Marul 0,25 20.000 Ad 1 40.000 Ad
Kabak 0,5 20.000 Ad 3 40.000 Ad
Hıyar 0,5 20.000 Ad 3 40.000 Ad
Kavun 1 20.000 Ad 3 40.000 Ad
Karpuz 1 20.000 Ad 3 40.000 Ad
Soğan 1 100.000 Ad/ 500 gr 3 400.000 Ad/2 kg
Sarımsak 1 3
Pırasa 1 100.000 Ad/ 500 gr 3 400.000 Ad/2 kg
Havuç 1 1.000.000 Ad 3 4.000.000 Ad
Maydanoz 1 250 gr 3 1 kg
Turp 1 100 gr 3 400 gr
Bamya 1 250 gr 10 1 kg
Ispanak 2 0,5 kg 10 2 kg
Fasulye 50 20 kg 100 50 kg
Bezelye 50 20 kg 100 50 kg
Yem bezelyesi 10 20
Yem şalgamı 5 10
Bakla 50 20 kg 100 50 kg
Barbunya 50 20 kg 100 50 kg
Brokoli 0,5 20.000 Ad 1 50.000 Ad
Brüksel Lahanası 0,5 20.000 Ad 1 50.000 Ad
Kırmızı pancar 5 400.000 Ad 10 1.000.000 Ad
Alabaş 0,25 25.000 Ad 1 100.000 Ad
Kereviz 0,25 25.000 Ad 1 100.000 Ad
Hindiba 0,25 25.000 Ad 1 100.000 Ad
Kuşkonmaz 0,25 5.000 Ad 1 25.000 Ad
Kuzugevreği-mısır salatası 0,1 0,1 kg 0,2 0,2 kg

1- Listede yer almayan türlerin ithalatında aynı türler ve/veya bin tane ağırlığı yakın olan tür örnek alınır.
2- Hat, ıslah materyali olarak ithal edilen tohumlukların toplam miktarı, tabloda belirtilen tür miktarlarını geçemez.
3- Kaplanmış olarak ithal edilecek tohumlukların miktarları, tabloda yer alan türün kaplanmamış miktarındaki dane sayısı (gr/adet) esas alınarak hesaplanır
4- Bu miktarlara zirai karantina ve GDO analizleri için alınacak numune miktarları ilave edilecektir.

EK-2

T A A H H Ü T N A M E – I

…/…../2015 tarihli dilekçe ile ……………… İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat ederek ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz tohumlukların; 2015/1 sayılı Tohum İthalatI Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen bir yıl içinde ithal edilebilecek tohumluk limitlerini aşmayacağını kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)
(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

 

EK-3

T A A H H Ü T N A M E – II
…………… İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

………. firmasının, deneme amacıyla ithal edeceği ………… çeşidi tohum, kuruluşumuz tarafından yurt içinde denemelere alınarak sonuçları değerlendirilecektir.

Araştırıcı Kuruluşun : Araştırma Kuruluşu Yetkilisi
Adı ve Unvanı: Adı, Soyadı, Unvanı
Adresi : İmzası Tarih
Telefonu :
Faksı :

 

EK-4

T.C.
…………………………VALİLİĞİNE
(İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

Aşağıda tür, çeşit, miktar ve nitelikleri belirtilen tohumları ithal etmek istiyorum. Kontrol belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim.

(Tarih)
(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

FİRMA ADI :

ADRES/TEL/FAKS :

İTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE:

GİRİŞ GÜMRÜK KAPISI :

TOHUM İTHALATI TALEP FORMU
İthal Tohumluğun Türü ve Çeşidi Miktarı (Rakamla ve Yazıyla) Kayıt Şekli ve Tarihi (Tescilli, Üretim İzinli, Ticari Sebze) Kayıt Ettiren Kuruluşun Adı İthal Amacı (Deneme, Demonstrasyon, Ticari vb.) Fatura/Proforma Faturanın Tarih ve Numarası

 

EK-5

KONTROL BELGESİ

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
……………. Genel Müdürlüğü/……………. İl Müdürlüğü
KONTROL BELGESİ
GTİP (1) :
Madde ismi (2) :
Hangi listede yer aldığı :
İthalatçı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi ve tel no :
– Vergi dairesi :
– Vergi sicil no :
İhracatçı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi :
Maddenin Kullanım yeri :
İthal amacı (3) :
Miktarı :
Şarj no (4) :
Menşe ülkesi :
Yükleme ülkesi :
Giriş gümrüğü :
Kullanıcı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi ve tel no :
İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.
(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.
(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.
Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

İmza ve mühür
Tarih

 

EK-6

T A A H H Ü T N A M E – III

…/…/2015 tarihli dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü/………………. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz tohumlarla ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu tohumların Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

 

(Tarih)
(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

 

EK-7

UYGUNLUK YAZISI
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.
Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(4) Belge Tarihi ve No’su(5) Ürün Adı GTİP
Ürün Miktarı Fatura Tarihi(6) Fatura No(6) Şarj No(7) Son Kullanım Tarihi(7) Veteriner Giriş Belgesi No’su(8)

 

______________________________
3 Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

Ek-8

UYGUNSUZLUK YAZISI
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.
Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (9):
Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(10) Belge Tarihi ve No’su(11) Ürün Adı  GTİP
Ürün Miktarı Fatura Tarihi(12) Fatura No(12) Şarj No(13) Son Kullanım Tarihi(13) Veteriner Giriş Belgesi No’su(14)

 

__________________________
9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

EK-9

TOHUM İTHALATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ

…/…/2015 – …/…/2015 DÖNEMİ İTHALAT İZİNLERİ
BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ: ……………
İTHAL EDİLECEK TOHUMUN
İthalatçı Kuruluş Adı Ön İzin Yazısının GTİP No:
(12 li)
Türü Çeşidi Miktarı (kg/adet) İthalat Amacı Menşei Ülke Yükleme ülkesi İhracatçı Firma Adı Giriş Gümrük Kapısı Dolar Cinsinden Karşılığı
Tarihi Sayısı

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
(Teknik Eleman) (İlgili Şube Müdürü)
…/…/2015 … /…/2015
Adı Soyadı Adı Soyadı
(İmza) (İmza)

 

EK-10

T A A H H Ü T N A M E – IV

…/…/2015 tarihli dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracata yönelik ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz tohumları, 2015/1 sayılı Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde ithal ederek, bu tohumları yurtiçi tohumluk ticaretinde kullanmayıp, ithal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl, üretim süresi bir yıldan fazla olanlar için ise 2 (iki) yıl içerisinde tamamını ihraç edeceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)
(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

 

EK-11

T A A H H Ü T N A M E – V

…/…/2015 tarihli dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat ederek, sözleşmeli çiftçilerimize tohum temini amacıyla ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz tütün tohumlarını; 2015/1 sayılı Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde ithal ederek, yurtiçi tohumluk ticaretinde kullanmayıp tamamını sözleşmeli çitçilerimize tütün ürettirmek amacıyla vereceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)
(Yetkili Adı, Soyadı, İmzası, Ünvanı ve Firma Kaşesi)

Ek-12

T A A H H Ü T N A M E – VI

…/…/2015 tarihli dilekçe ile, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü/………………. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat ederek, 2015/1 sayılı Tohum İthalatı Uygulama Genelgesi kapsamında ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz tohumluklarda kullanılan ilaçların, ithal edilen ülkede ruhsatlı ve aynı zamanda ülkemizde de herhangi bir kültür bitkisinde ruhsatlı bitki koruma ürünü olduğunu garanti eder, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde ithalattan vazgeçerek gümrüğe gelen tohumları mahrece iade etmeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel: 0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com

 

 

 

(Tarih)
(Yetkili Adı, Soyadı ve İmzası, Ünvanı Firma Kaşesi)