Temiz Üretim konulu Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 27.03.2015

Temiz Üretim konulu Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 27.03.2015

By: Bülent Balyemez

,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2015 yılı Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. İlan edilen 4 programdan biri de Temiz Üretim Mali Destek Programı’dır. Programın amacı, KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda Doğu Marmara Bölgesinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Temiz üretim: Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve bunların insan sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel problemleri üretim sürecinin sonunda değil üretim sürecinin kaynağında çözmeye çalışır.

Online sistemde başvuruyu tamamlamak için son tarih: 27 Mart 2015, Cuma (saat: 23.59)

Başvuru dokümanlarının çıktılarının teslimi için son tarih: 3 Nisan 2015, Cuma (saat: 17.00)

kimler başvurabilir?

Merkezi ve faaliyet yeri Doğu Marmara illerinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bulunan:

•        KOBİler

•        Kar amacı güden kooperatifler ve birlikler

Ortaklık: Proje Teklifleri, Başvuru Sahiplerince tek başlarına veya ortaklı olarak sunulabilir.

Proje süresi: Azami 12 ay (Asgari 6 ay)

Projenin uygulanacağı yer: Projelerin uygulanacağı yerin Doğu Marmara’da (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) yer alması gerekmektedir. Ancak sergi, konferans, fuar vb. etkinliklere katılım faaliyetleri bölge dışında gerçekleştirilebilir.

Destek tutarı

•        Gösterge bütçe: 3 milyon TL

•        Proje başına destek tutarı: Azami 400 bin TL (asgari 30 bin TL)

•        Destekleme oranı: Azami %50 (asgari %25)

Desteklenen harcama kalemleri

•        Projede görevlendirilen yeni istihdam edilen personelin brüt maaşları

•        Yolculuk ve gündelik giderleri

•        Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri

•        Sarf malzemesi maliyetleri

•        Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)

•        Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.)

•        Deneme üretiminin gerektirdiği hammadde maliyetleri

•        Belgelendirme maliyetleri

•        Danışmanlık hizmet alım maliyetleri (en az 3 özgeçmiş + 3 proforma veya fiyat teklifi gerekli)

•        Eğitim hizmet alımı maliyetleri

•        Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri (Dış denetimin Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ya da Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketine bağlı onaylı denetçi tarafından yapılan dış denetim)

•        Görünürlük maliyetleri

•        Proje ile ilgili elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b. dolaylı maliyetler (Proje bütçesinin azami %1’i)

Uygun olan ve uygun olmayan maliyetlerin detayları için bkz. Başvuru Rehberi s.22-23-24.

Öncelikler

Hazırlanacak projelerin aşağıdaki önceliklerin bir veya daha fazlası ile ilgili olması gerekmektedir:

•        Öncelik 1) Atıkların kaynağında azaltılması

•        Öncelik 2) Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması

•        Öncelik 3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması (Üretim lisanssız ve kurulu güç azami 500 KW olabilir)

•        Öncelik 4) Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi

•        Öncelik 5) Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları: Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması

Örnek Proje konuları

Aşağıda örnek proje konuları fikir vermesi amacıyla listelenmiş olup bunlar haricinde de Program önceliklerine uygun olan diğer proje konuları ile başvuruda bulunulabilir:

•        Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişiklikleri

•        Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufuna yönelik gerekli değişikliklerin yapılması

•        Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçişin sağlanması

•        Oluşması önlenemeyen atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler

•        Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri

•        Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması

•        Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi

•        Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislerin enerji ihtiyacını sağlamakta kullanılması

•        Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi

•        Atıklardan enerji üretimine yönelik tesisler

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Proje teklifi hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin okunması tavsiye edilmektedir.

•        Proje faaliyetinin gerektirmesi halinde ÇED raporunun alınmasının ne kadar süreceği dikkate alınarak ilgili kuruma başvurunun proje hazırlık aşamasında yapılması tavsiye edilmektedir.

•        Başvuru Sahipleri, ‘Temiz Üretim’ Mali Destek Programı kapsamında azami 1 projesi ile başvuru yapabilirler.

•        Başvuru Sahipleri, 2015 yılı teklif çağrıları kapsamında (bu ve diğer çağrılar) azami 4 projesi ile başvuru yapabilirler, ancak başarılı bulunan proje tekliflerinde sadece bir tanesi için destek alabilirler. Birden fazla program kapsamında projesi başarılı bulunan Başvuru Sahiplerinin hangi projesinin destekleneceğine dair seçme yetkisi münhasıran Ajansa aittir.

•        Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, bu desteğin devamı süresince ve bu desteğe ait sözleşmenin sona erdiği günden itibaren 1 yıl geçmiş olmadıkça ajansa başvuruda bulunamaz. Örneğin, 03.03.2014 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 04.03.2015 tarihine kadar ajansa başvuru yapamaz.

        Atık su arıtma, baca gazı arıtma, atık depolama, atık bertaraf tesisleri gibi proje konuları uygun değildir. Firmaya hem çevresel hem de mali açıdan geri dönüşü olacak, ekonomik olarak gerçekleştirilebilir uygulamalar dışında kalan uygulamalar desteklenmeyecektir.

•        Sadece elektrik üretip satan işletmelere destek verilmeyecektir.

•        Proje teklifi sunacak işletmelerin ilgili personelinin Proje Hazırlama Eğitimlerine katılması tavsiye edilmektedir. İlave Proje Hazırlama Eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

•        10 bin TL üzeri makine, ekipman ve hizmet alımlarında en az 3 proforma gerekmektedir.

•        Proje yürütülmesi için danışmanlık hizmeti alınması halinde en az 3 özgeçmiş + 3 proforma veya fiyat teklifi gerekli.

•        Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek tutarının asgari %20’si kadar teminat alınır. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler, Türk Lirası veya banka teminat mektuplarıdır.

•        Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeden kaynaklanan teminat şartını yerine getirmeleri halinde destek miktarının asgari %20’si kadar ön ödeme yapılır. Ön ödeme tutarı, yararlanıcıdan alınacak teminat miktarına kadar artırılabilir.