Tekstil,Konfeksiyon,Deri ve Deri Mamüllerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

Tekstil,Konfeksiyon,Deri ve Deri Mamüllerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

By: Bülent Balyemez

Tekstil,Konfeksiyon,Deri ve Deri Mamüllerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

 

Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2015/2) 

13.05.2015

 

Amaç

MADDE 1- İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karara istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2006/12sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3- İşbu Genelge, ihraç edilen tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerinin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 4- İşbu Genelge’de:

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

Karar : 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararını,

Tebliğ : İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğini,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- İthali vergiye tabi tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalinde uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde (deri ve deri mamulleri hariç) imalatçı olmayan ihracatçı firmalara (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç) ait ihracat projeleri için DİİB düzenlenmeyecektir. Ancak, Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen ‘grup firması’ tanımı çerçevesinde, aynı grup içerisinde yer alan imalatçı olmayan firmalara, aynı grup içerisindeki imalatçı firmanın/firmaların yan sanayici olarak atanması kaydıyla dahilde işleme izin belgesi düzenlenebilecektir.

b) İlk kez DİİB talebinde bulunan firmalara, kapasitelerinin azami 1/4’ü oranında DİİB düzenlenecektir. Ancak, yapılan ihracat oranında bu belgelere artış revizesi yapılabilecektir.

c) DİİB kapsamında ihraca konu ev tekstili ürünlerinin (GTİP No: 5804, 5805, 6301, 6302. 6303, 6304. 9404.30 ve 9404.90) bünyesinde kullanılacak 5402.31.00. 5402.33.00. (bu GTİP altında yer alan ipliklerden 10 ila 20 denye (20 denye dahil) arasında olanlar hariç), 5402.47.00, 5402.51.00, 5402.52.00, 5402.61.00, 5402.62.00’ GTİP numaraları altında yer alan malların her bir GTİP bazında en fazla %50’sinin ithalat yoluyla, kalan kısmının ise iç piyasadan karşılanması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir GTİP bazında ithalatın %50’yi aşan kısmına müeyyide uygulanacaktır. Sözkonusu GTİP numaraları ile birlikte ev tekstili diğer ürünlerinin aynı anda ihracat taahhüdünü içeren belge düzenlenmeyecektir.

d) Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için ayrı belge düzenlenmesi esastır.

e) Firmaların DİİB başvurularında, ithalata ve ihracata konu ürünlerin miktarlarının, söz konusu ürüne/ürünlere ilişkin olarak “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde yer alan GTİP numarası karşısındaki ölçü birimi birinci birim olarak esas alınacak ve ikinci birim olarak “kg” esas alınacaktır. GTİP numarası karşılığında herhangi bir ölçü biriminin mevcut olmaması halinde ise sadece ‘kg” değeri esas alınacaktır. Ayrıca, GTİP numarasında yer alan madde tanımının da belirtilmesi gerekmektedir.

f) Firmaların DİİB başvuruları esnasında ithalat ve ihracata konu ürünlerin madde adı ile GTİP numaralarının (8‘li ve/veya 12’li bazda) uyumunun kontrol edilmesi ve DİİB başvurularında, belge kapsamında itlıali ve ihracı öngörülen iplik ve kumaş cinsinin (halı, çuval ve deri hariç) karışım yüzdeleri ile ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

g) İlk defa DİİB müracaatında bulunan firmaların, bağlı bulundukları bölge müdürlüğünden temin edilecek, en az 2 imzalı “Yerinde Tespit Yazısı” ibraz etmeleri zorunludur. Bölge Müdürlüklerinin veya grup başkanlıklarının bulunmadığı illerde ise ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları görevlendirilir.

h) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK. tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekmektedir.

i) İplik üretimine yönelik DİİB başvurularında, üretimin open-end veya ring olduğu açıkça belirtilecektir.

j) DİİB kapsamında ithali ve ihracı öngörülen ürün miktarlarının, kapasite raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, aşması durumunda kapasite raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlüklerinden veya Sanayi Odalarından alınacak yazı ile tevsik edilmesi) hususları dikkate alınarak ithal ve ihraç edilecek ürün miktarları hesaplanarak, aşağıda belirtilen belge süreleri çerçevesinde DİİB düzenlenecektir.

Belge Süreleri

MADDK 6- Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için düzenlenecek DİİB’lere. aşağıdaki tabloda belirtilen süreler verilir.

HAMMADDE ÜRÜN SÜRE (Ay)
Akrilonitril Elyaf 9
Akrilonitril İplik 12
Elyaf İplik 6
Ham İplik İplik 6
Cips Endüstriyel İplik 9
Polipropilen İplik 6
Polipropilen Kumaş 9
Elyaf Kumaş 9
Elyaf Konfeksiyon 12
İplik Kumaş 6
İplik Konfeksiyon 9
Ham Kumaş Kumaş 6
Kumaş Konfeksiyon 6
İplik Havlu-Kese-Bornoz 9
Elyaf Halı 12
İplik Halı 9
Polipropilen Halı 12
Polipropilen PP Çuval 9
Ham Deri Konfeksiyon 12
Ham Deri Mamul Deri 12
İplik Çorap 9

Birim Kullanım Miktarları

MADDE 7- Ev tekstili, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için aşağıda belirtilen birim kullanım miktarları esas alınır. Ancak firmalar tarafından daha büyük ebatlarda ürün üretimine yönelik DİİB başvurularında, belge süresi içerisinde alınmış ekspertiz raporu istenir.

A- Ev Tekstili (*)

 

ÜRÜN Birim Kullanım (fire dahil) (m2/Dokuma Kumaş)(**)
Nevresim Takımı
(Nevresim /Çarşaf /2 Yastık Kılıfı
15,50
Nevresim 8
Yorgan 10
Yastık Kılıfı 1,20
Uyku Seti 12,50
Çarşaf 5,50
Divan Örtüsü 4,50
Masa Örtüsü 5,50
Lastikli Çarşaf 5,20
Perde 5,50

(*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5’i geçemez.

(**) Dokuma kumaş eni 220 cm olarak kabul edilmiştir.

 

B- Konfeksiyon (*)

ÜRÜN Birim Kullanım (fire dahil) (m2/Dokuma Kumaş) (**)
Ceket 3,00
Mont 3,00
Yelek 1.50
Şort 1,20
Pantolon 2.10
Etek 1,80
Kaban 3,80
Mayo 0,75
Atlet/fanila 1,20
Jupon 1,20
Kombinezon 0,80
Pardesü/Manto/Palto 4,50
Takım Elbise 5,20
Eşofman 4,80
Gecelik 3,75
Pijama 4,80
Tulum 4,50
Tunik 3,75
Külot/Boxer Şort 0,75
Gömlek/Bluz 2,70
Bayan Elbise 3,80
Salopet 4,50
Bermuda 1,80
Kapri 1,80

(*)Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5’i geçemez.

(**) Dokuma kumaş eni 150 cm olarak kabul edilmiştir.

C- Deri ve Deri Mamulleri

ÜRÜN Birim Kullanım (Ayak) (fire dahil) (*)
Manto, Palto, Pardesü 80
Kaban, Turkavar 60
Ceket, Mont, Bluzan 50
Pantolon 40
Etek 40
Şort 16
Gömlek 40
Elbise 50
Yelek 30
Mont (Çocuk) 25
Yelek (Çocuk) 10
Kaban (Çocuk) 35
Şapka 6
Kapşon 7

(*) 1 Ayak = 0,0929 m2

10 Ayak = 1 m2

1 kg tabaklanmış ham deri: 13 dm2

1 adet yerli koyun derisi (yaş olarak) 3.700 gram

1 adet yerli kuzu derisi (yaş olarak) 1.850 gram

1 adet merinos koyun derisi (yaş olarak) 6.000 gram

1 adet merinos kuzu derisi (yaş olarak) 4.500 gram

Fire Oranları

MADDE 8- İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem gürmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, Genelge’de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır. Ancak, belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

Ancak, işbu Genelge’de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, süz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas akıtması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

A- Mamul Ürünler

a) İplik Üretimi (ağırlık bazında) 

HAMMADDE MAMUL ÜRÜN FİRE ORANI (%)
Pamuk elyafı İplik (Ring)İplik (Open-lind) 147
Pamuk elyafı Penye İplik 33
Sentetik elyaf Tow 1
Tow Tops 3
Tops İplik 6
Suni ve Sentetik elyaf İplik 10
Ham iplik (sentetiklerden üretilmiş) Tekstüre iplik 1
Poy Düz İplik 1
Ham ipek İplik 8
İplik Şönil (Chenille) iplik 5

b) Kumaş Üretimi (ağırlık bazında)

 

HAMMADDE (Ham Kumaş) FİRE ORANI (%) (Ağırlık)
Hazırlık Dokuma örme 5
Ham Kontrol+Kasar+Haşıl Sökme 7
Boya 3
Baskı 3
Gaze İşlemi 1
Sanfor, Şardonlama veya İnceltme 10
Kadife 12

(*) Dokuma elastanlı kumaş için m2 üzerinden ilave % 10 fire verilir.

c) Ev Tekstili/Konfeksiyon Üretimi 

HAMMADDE MAMUL ÜRÜN FİRE ORANI (%)
Kumaş Ev Tekstili 8
Örme Kumaş Konfeksiyon 20
Dokuma Kumaş Konfeksiyon 15
Denim Kumaş Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış, eskitilmiş, zımparalanmış) 23
Denim Kumaş Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış) 18
İplik Triko Konfeksiyon 25
İplik Çorap 12
İplik Seccade 15
İplik Battaniye 15
Kumaş Bornoz 15
Kumaş Havlu 5
PP-PE Granül İplik 5
PP-PE İplik Kumaş 5
Polipropilen Polipropilen kumaş 10
PP-PE Granül Çuval 13
İplik Bornoz 25
İplik Havlu 20
İplik Kadife Bornoz 35
İplik Kadife Havlu 28
İplik Eşarp/Fular/Mendil 18
Kumaş Eşarp/Fular/Mendil 8
Polipropilen (Granülden) Makine Halısı 12
İplik Makine Halısı 8

B- Yardımcı Malzemeler

Mamul ürün üretiminde kullanılan düğme, çıtçıt, rivet, fermuar, sticker kağıt, kağıt ve karton etiketler ile dokuma etiket ve armalar vb. yardımcı malzemeler için ise aşağıdaki tabloda belirtilen azami fire oranları uygulanır.

Yardımcı Malzeme GTİP No Azami Fire Oranı (%)
Deri Etiketler 4205.00.90 7
Sticker kağıtlar; kağıt ve karton etiketler 4821 8
Dokuma etiket ve armalar 5807 10
Metal fermuar, kopça, toka. perçin ve rivetler 8308 5
Düğme ve çıtçıtlar 9606 10
Fermuarlar (metal fermuar hariç) 9607 9
Diğer Yardımcı Malzemeler 8

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları

MADDE 9- Bazı tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için asgari ikincil işlem görmüş ürün oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Listede yer almayan diğer ikincil işlem görmüş ürünler için firma beyanı esas alınır.

Ancak, bu Tablo’da belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Hammadde/Asıl İşlem Görmüş Ürün İkincil İşlem Görmüş Ürüıı Oranı (%)
Sentetik Filament İplikler Sentetik filament döküntüleri 1
Suni ve Sentetik Kesik Elyaftan İplikler Suni ve Sentetik Lif Döküntüleri 4
Pamuk İpliği Pamuk Döküntüleri 5
Penye Pamuk İpliği Penye Pamuk Döküntüleri 20
Kumaş Kumaş kırpıntıları 1
Polipropilen Granül Polipropilen Granül Telefi 2
Örme ve Triko Konfeksiyon (İplikten) İplik Döküntüleri 3
Dokuma Konfeksiyon (kumaştan) Kumaş kırpıntıları 7
Örme Konfeksiyon (kumaştan) Kumaş kırpıntıları 10

Yürürlük

MADDE 10- İşbu Genelge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yetki ve Yürütme

MADDE 11- İşbu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge’de düzenlenmeyen hususlarda 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi hakkında Genelge hükümleri esas alınır.

MADDE 12- 2005/1 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelenmesi Hakkında Genelgenin, sektörel bazda DİİB düzenleme ve değerlendirmeye ilişkin uygulama esaslarını içeren 2 nolu ekinin (Ek-2) A bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- İşbu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- İşbu Genelge tarihinden önce düzenlenmiş DİİB’ler 2005/1 ve 2008/1 sayılı Genelge hükümlerine tabidir.