TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi – Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmaların Dikkatine

TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi – Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Firmaların Dikkatine

By: Bülent Balyemez

, , , , ,

Sayın DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ DAN. HİZ. A.Ş. Müşterimiz,
TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile Yatırım Teşvik Belgeniz var ise krediyi kullanabilirsiniz. Yatırım teşvik belgeniz yok ise başvuru yapmak ve YTB çıkarmak için bizi arayanız


TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Uygulama Talimatı kapsamında, devam eden yatırımını tamamlama veya yeni yatırım gerçekleştirme taahhüdünde bulunan firmalara yönelik; firmalarca borçlu sıfatıyla keşide edilen ve rehin cirosu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devredilen Türk Lirası üzerinden düzenlenen senetlerin avansa kabulü suretiyle oluşturulan “TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kullandırılmaktadır.

AMAÇ VE HEDEF KİTLE

TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, Yatırım Teşvik Belgesi bulunan (toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar TL üzeri yatırımlar için zorunlu değildir),sayısallaştırılmış öngörü taahhüdünde bulunabilecek Kurumsal, Ticari ve KOBİ segment firmalara; ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıcı hizmet geliri sağlayan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam oluşturan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan, imalat sanayi ve turizm sektöründeki yatırımlarının finansmanı amacıyla TCMB ön onayı ile kullandırılmaktadır. KREDİ LİMİTİ VE VADESİFirma bazında kredi kullanım limiti;Yasal KOBİ statüsündeki firmalar için azami 250 Milyon Türk Lirası,Diğer firmalar için azami 1 Milyar 500 Milyon Türk Lirası olarak uygulanır.

TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ne ilişkin genel işleyiş ve detaylar aşağıda verilmiştir. Sürecin başlatılabilmesi için yatırım teşvik belgesi ön şarttır.

 • TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, YTB bulunan (toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar TL üzeri yatırımlar için zorunlu değildir) , sayısallaştırılmış öngörü taahhüdünde bulunabilecek, K/T ve KOBİ segment firmalara; dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıcı hizmet geliri sağlayan, yerlileştirmeye katkıda bulunan, ihracatı artıran, yeni istihdam oluşturan, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan, imalat sanayi ve turizm sektöründeki yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılacaktır.
 • Kredi talepleri PDR (Bankamız bünyesinde hazırlanan Proje Değerlendirme Raporu) ile değerlendirilecektir.
 • Firma bazında kredi kullanım limiti; Yasal KOBİ statüsündeki firmalar için azami 250 Milyon Türk Lirası, Diğer firmalar için azami 1 Milyar 500 Milyon Türk Lirası’dır.
 • Firma sadece bir banka aracılığıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi kullanabilecektir. Bir firmanın birden fazla YTB’ye bağlı yatırımları var ise, her YTB için farklı bankadan kullanım yapılabilecektir.
 • YTB’de yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, YTB’de özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından öz kaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar TL olarak kullandırılabilir.
 • Kredi vadesi; asgari 3 yıl, azami 10 yıl’dır. Kredinin anapara geri ödemesiz dönemi azami 2 yıl’dır.
 • Kredinin dilimler halinde kullandırılması durumunda ilk dilimin vade tarihi ile son dilimin vade tarihi aynı olacaktır.
 • Turizm Sektöründeki Firmalara Uygulanabilecek İndirim Oranları;
 1. KOBİ firmalar için Politika Faizi – 100 baz puan
 2. Yatırımın 2634 Sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri veya Turizm Merkezlerinde yapılacak olması halinde, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan
 3. Yatırımda yerli girdi kullanması halinde, TCMB politika faiz oranından 75 baz puan indirim yapılır. Kullanılan yerli girdi tutarının YTB’de belirtilen toplam yatırım tutarının asgari yüzde 50’si seviyesinde olması halinde ise, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır
 4. Kredi tutarının en az yüzde 20’sine karşılık gelen tutarda yurt dışından yatırım kredisi temini veya temininin taahhüt edilmesi halinde, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 5. Yukarıdaki maddeler kapsamında sağlanacak indirimlerin toplamı hiçbir koşulda 500 baz puanı aşamaz.
 • Diğer Sektörlerdeki Firmalara Uygulanabilecek İndirim Oranları;
 1. KOBİ firmalar için Politika Faizi – 100 baz puan
 2. Firmanın yatırım sonrasında kredi vadesine kadar üretilecek malların ihraç edileceği ve/veya ithal edilen malların ikamesine yönelik olacağına ilişkin formu “Ek:3” düzenleyerek yazılı bir taahhütte bulunulması zorunludur. Bu taahhüt karşılığında, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 3. Yatırımın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları Raporu’na göre dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde ya da üçüncü bölgede yer alan bir OSB’de yapılacak olması halinde, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır. https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege
 4. YTB’de yerli makine kullanımına ilişkin kayıt bulunması halinde, TCMB politika faiz oranından 75 baz puan indirim yapılır. Kullanılan yerli girdi tutarının YTB’de belirtilen toplam yatırım tutarının asgari yüzde 50’si seviyesinde olması halinde ise, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 5. Kredi tutarının en az yüzde 20’sine karşılık gelen tutarda yurt dışından yatırım kredisi temini veya temininin taahhüt edilmesi halinde, TCMB politika faiz oranından 150 baz puan indirim yapılır.
 6. Yukarıdaki maddeler kapsamında sağlanacak indirimlerin toplamı hiçbir koşulda 500 baz puanı aşamaz.
 • İndirimler sonrası hesaplanan sabit faiz oranına KOBİ (yasal KOBİ tanımı) ve turizm firmaları için yıllık %2, diğer firmalar için yıllık %1 Bankamız faiz marjı eklenir.
 • Faiz tahakkuku yapılan devreler sonunda, faiz tahakkukuna esas alınan adata göre TCMB Tarifeler Yönetmeliğinde öngörülen %0,1 (Bindebir) oranında hesaplanan avans komisyonu ve bu komisyondan doğan BSMV, TCMB’ye iletilmek üzere firmadan tahsil edilir.
 • Kredi Aval Komisyonu:

5 yıla kadar peşin %1

5-10 yıl arası peşin %2 komisyon uygulanacaktır. 

 • Tahsis Komisyonu: Tahsis edilen kredi üzerinden %0,25 tahsis komisyonu tahsil edilecektir.
 • Proje Değerlendirme Ücreti: Sürecin başlatılabilmesi için 20.000.-TL ücret tahsil edilecektir.
 • Taahhüt Komisyonu: Tahsis edilen limitin kullanılmayan kısmı için yıllık %1 taahhüt komisyonu tahsil edilecektir.
 • Kredi, YTB kapsamında yapılacak yatırım faaliyetlerinin finansmanı için kullandırılır. Refinansman ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.
 • Kredi tutarı yatırıma ilişkin harcama belgeleri karşılığında firmanın ödemeyi yapacağı mal ve hizmet tedarikçisinin hesabına aktarılacaktır.  Krediye konu yatırıma ilişkin ibraz edilen geriye dönük harcama belgeleri karşılığında kredi kullandırımı mümkün olup bu tutarların ise firma hesabına geçilmesi mümkündür.
 • Kredi talepleri gerekli evraklar ile birlikte TCMB’ye iletilir.
 • TCMB’den ön onay alınması ile birlikte PDR süreci başlatılır.
 • Kredi tahsisi sonucunda usullerimiz doğrultusunda KÇS (Kredi Çerçeve Sözleşmesi) ve gereken teminatların alınması gerekmektedir.
 • Kullandırılan kredi tutarı blokeye alınır.
 • Harcama belgesinin yatırıma ilişkin olduğunun tespiti akabinde bloke çözüm işlemi gerçekleştirilir.
 • Kredinin bloke hesaba alınması öncesinde yapılan ve Bankamıza krediye konu yatırıma ilişkin olduğu tevsik edilen 1 yıl geriye dönük harcamalar karşılığında kredi tutarının firmanın Bankamız nezdindeki hesabına aktarımı mümkündür.
 • Kredi tutarının en az yüzde 10’unun kredi tahsis tarihinden itibaren 6 ay içinde kullanılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde kredinin hiç kullanılmaması halinde gerekçelerini içeren yazılı başvuru ile TCMB’den 6 ay ek süre talep edilir. Yine bu süre içerisinde kredi tutarının yüzde 10’nun kullanılmaması halinde tahsis edilen kredi tutarının kullanılmayan kısmı TCMB tarafından iptal edilir.
 • Tahsis edilen kredi tutarının tamamının kredi tahsis tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde kullanılması şarttır. Bu süre içerisinde tahsis edilen kredinin tamamının kullanılmaması halinde, yazılı başvuru ile bir defaya mahsus olmak üzere TCMB’den 1,5 yıl ek süre talep edilir. Bu süreler içinde kredinin tamamının kullanılmaması halinde tahsis edilen kredinin kullanılmayan kısmı TCMB tarafından iptal edilir.
 • Kredi geri ödeme planında yer alan her bir geri ödeme işlemi için geri ödeme tutarı ile faiz, komisyon, vergi vs. masrafların toplamını karşılayacak tutarda ve geri ödeme tarihi ile aynı vadeye sahip birer senet düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin; 2 yıl anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli, 6 ayda bir ödemeli kredi için 20 adet senet düzenlenmesi gerekmektedir. Düzenlenen tüm senetler en geç kullanım tarihinde TCMB İstanbul Şubesine, bonoda imzası bulunan yetkililerin ve Bankamız personelinin imza sirküleri ile birlikte tevdi edilir.
 • Kredinin erken kapanması, mevcut kredi bakiyesinin tamamının ödenmesiyle gerçekleştirilir. Kredi bakiyesinin kısmen erken kapanması, taksitin erken ödenmesi veya balon ödeme yapılması mümkün değildir. Erken kapama işlemi sebebiyle firmalardan erken kapama ücreti tahsil edilmeyecektir.
 • Yatırım dönemi süresince yatırım taahhütlerinin gerçekleşme durumu Yatırım Değerlendirme Formu ve sitüasyonla takip edilir. 
 • Makine alımına yönelik yatırımlar, firma ile satıcı arasında yapılan sözleşmeye göre harcama belgeleri karşılığında satıcı hesabına gönderilerek yapılır. 
 • İnşaata yönelik yatırımlar, yatırım seviyesinin tespitine yönelik sitüasyon tablosu kullanılarak yatırımın yerinde seviye tespiti (Seviye tespit raporu/ekspertiz raporu) yapılacaktır. Bu tespit ile yatırımın fiziki seviyesi, alınan malzemeler, proforma fatura, hakkediş, mali evrak ve harcama vb. belgelerinin kontrolü sonrası kredi limiti dilimler halinde firmanın kullanımına bırakılacaktır.

Kullandırılacak kredi her koşulda, YTB’de belirtilen toplam yatırım tutarının yüzde 80’inden fazla olamaz.
KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI

1. Bu kredi, YTB kapsamında yapılacak yatırım faaliyetlerinin finansmanı için kullandırılır. Refinansman ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını kapsamamaktadır.  
2. Toplam sabit yatırım tutarı 2 Milyar Türk Lirası üzerinde olan yatırımlar için TCMB Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Uygulama Talimatı’nda belirlenen diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, YTB sahibi olma koşulu ve buna bağlı diğer koşullar aranmaz.  
3. Kredi tutarı yatırıma ilişkin harcama belgeleri karşılığında firmanın ödemeyi yapacağı mal ve hizmet tedarikçisinin hesabına aktarılacaktır.  
4. Firmaların krediye konu yatırım ile ilgili olarak yurt içindeki yerleşiklerle yapacakları tüm sözleşme ve fiyatlamaların Türk Lirası üzerinden yapılması gerekmektedir.  
5. Kredi kullanıcısı firmadan, yatırım sonrasında üreteceği malların veya sunacağı hizmetin, -yurt dışında yerleşik müşteri getiren yurt içindeki acentelerle yapılacak işlemler hariç olmak üzere-, yurt içinde yerleşiklere yönelik fiyatlamasını ve satışını sadece Türk Lirası üzerinden yapacağına ilişkin  taahhütname alınır.  
6. Yatırım yapma taahhüdünü gerçekleştirmeyen firmaların yeni kredi kullanım talepleri, taahhüdün gerçekleştirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle TCMB tarafından kabul edilmez.
*TCMB kredi kullandırım koşullarında değişiklik yapma hakkına haizdir.*
Saygılarımla, Bülent BALYEMEZ Department

DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  A.Ş.

Gsm :- 0532 332 32 99 

bulent.balyemez@disticaretyonetimi.com

www.disticaretyonetimi.com