Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

By: Bülent Balyemez

,

3 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete  Sayı : 29315

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 30/03/2015

Karar No : 2015/7

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 09/03/2015 tarihli ve 31273 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 03/03/2015 tarihli ve 6 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU’NUN 10/2/2015 TARİHLİ
VE 2015/1 SAYILI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ
YARDIMLARINA İLİŞKİN KARARI’NDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1 – (1) 14/2/2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 10/2/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararı”nın 4’üncü maddesindeki tablonun “Azami Ödeme Oranı” sütununda belirtilen oranlar; 1 “Sıra No”lu satırda %14; 4 ve 12 “Sıra No”lu satırlarda %9; 5 ve 6 “Sıra No”lu satırlarda %10; 7 “Sıra No”lu satırda %6; 10, 11 ve 15 “Sıra No”lu satırlarda %5; 13 “Sıra No”lu satırda %7; 14 “Sıra No”lu satırda %8; 16 “Sıra No”lu satırda %12 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Aynı Kararın 14’üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “azami ödeme oranı” %13 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Aynı Kararın l5’inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “azami ödeme oranı” %10, üçüncü fıkrasında yer alan “azami ödeme oranı” %15, dördüncü fıkrasında yer alan “azami ödeme oranı” %20 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Aynı Kararın 16’ncı maddesinde yer alan “azami ödeme oranı” %4 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Aynı Kararın 17’nci maddesinde yer alan pekmez için “azami ödeme oranı” %15 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Bu Karar 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.