Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi Yardımları – Yurda Geri Gelen Eşya

Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi Yardımları – Yurda Geri Gelen Eşya

By: Bülent Balyemez

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :52707093/140.07

Konu :Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi Yardımları – Yurda Geri Gelen Eşya

 

15.06.2015 / 8586788

DAĞITIM YERLERİNE

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 08.06.2015 tarihli ve 72661 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

 

Bilgi edinilmesini ve konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Erdal KARAHİSAR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

Ek: Yazı Örneği

 

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

 

Sayı :47470624-110.01 –

Konu :Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi Yardımları – Yurda Geri Gelen Eşya

 

08.06.2015 / 72661

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

Malumları olduğu üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu (P-KKK)’nca istihsal edilen ihracat iadesi yardımı Kararlarına ilişkin uygulama usul ve esasları (UUE)’na ait genelgelerde tasarruf altına alınmış bulunan hükümler çerçevesinde, ihracat iadesine konu olan eşyanın fiili ihracatı müteakip yurda geri getirilmesi (Serbest Bölgeler dahil) hallerinde ihracat iadesi yardımı yapılmamakta, daha önce verilen ihracat iadesi ise geri alınmaktadır. Yine mezkûr Genelgelerde tebarüz ettirilmiş bulunan hükümler kapsamında; ihracat iadesi yardımına konu olan ve ihraç edilen eşyanın yurda geri getirilmesine ilişkin talepler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Gümrük İdarelerince sonuçlandırılarak, ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliğine (İBGS) (ihracat iadesine konu eşyaya ait gümrük beyannamesine kayıt veren İBGS) bildirilmektedir.

 

Diğer taraftan, P-KKK tarafından istihsal edilen ihracat iadesi yardımı kararlarına ilişkin UUE genelgeleri diğer ilgili kurumlar ile birlikte aynı zamanda Bakanlıklarına da intikal ettirilmekte, bu suretle hangi ürünlere ihracat desteği verildiğine ilişkin malumat Bakanlıklarıyla paylaşılmaktadır.

 

Öte yandan, muhtelif İBGS’lerden Bakanlığımıza ulaşan müracaatlarda, ihracat iadesi yardımına konu olmayan ve yurda geri gelen eşyalar için de, söz konusu eşyaya kayıt veren İBGS’den söz konusu eşyanın ihracat iadesi yardımı kapsamında olup olmadığına dair bilgi talep edildiği ve keyfiyetin İBGS’ler üzerindeki iş yükünü artırdığı belirtilmektedir.

 

Bilgilerini ve ihracat iadesi yardımlarına ilişkin olarak Bakanlıklarına sunulan bilgiler çerçevesinde; yurda geri gelen fakat tarım ürünlerinde ihracat iadesi yardımına kapsamında yer almayan eşyalar için gümrük idareleri tarafından İBGS’lerden ilave bilgi istenmesine yönelik olarak Bakanlıklarınca gerekli değerlendirmenin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

Veysel PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür