SAFKAN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ VE TEŞVİK

SAFKAN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ VE TEŞVİK

By: Bülent Balyemez

2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SAFKAN DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; safkan sığır yetiştiriciliği, ıslahı ile bunlara ait sperma, ovum ve embriyonun üretimi, uygulanması, belgelendirilmesini ve ticareti konularını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, her yaştaki safkan damızlık sığır cinsi hayvanların yetiştiriciliğini, soy kütüğüne kayıt şartlarını, kayıt için gerekli bilgileri, üzerinde durulan özellikler için verim kontrolünün yapılmasını, bilgilerin kayıt edilmesini, damızlık değer tahminini, damızlıkların belgelendirilmesini ve safkan damızlık sığıra ait sperma, ovum ve embriyoların her aşamadaki kayıt ve belgelendirilmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak,

b) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik, 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve 31/3/2013 tarihli ve 28604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak,

c) 2009/157/EC sayılı Safkan Damızlık Sığırların Yetiştiriciliğine İlişkin Konsey Direktifi; 91/174/EEC sayılı Safkan Hayvanların Pazarlanması Konusunda Zootekni ve Pedigri Koşullarını Belirleyen ve 77/504/EEC ile 90/425/EEC sayılı Direktifleri Değiştiren Konsey Direktifi; 87/328/EEC sayılı Safkan Damızlık Sığırların Damızlık Amaçlar İçin Kabulüne İlişkin Konsey Direktifi, 84/247/EEC Safkan Damızlık Sığırlarda Soy Kütüğü Oluşturan veya İdame Ettiren Yetiştirici Birlikleri ve Birliklerin Tanınmasına İlişkin Komisyon Kararı; 84/419/EEC sayılı Sığırların Soy Kütüğüne Kayıt Kriterlerine İlişkin Komisyon Kararı; 2005/379/EC sayılı Safkan Damızlık Sığırlar ve Bunların Sperma, Ovum ve Embriyoları İçin Pedigri Sertifikaları ve Detaylarına İlişkin Komisyon Kararı; 2006/427/EC sayılı Performans İzleme Yöntemleri İle Safkan Damızlık Sığırlara Yönelik Olarak Sığırın Genetik Değerinin Değerlendirilme Yöntemlerini Belirleyen Komisyon Kararı ve 96/463/EC sayılı Safkan Damızlık Sığırların Yetiştiriciliğiyle İlgili Test Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesini Bir Örnek Yapmaya Yönelik İşbirliğinden Sorumlu Referans Kuruluşun Belirlenmesine İlişkin Konsey Kararının ilgili hükümlerine paralel olarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere, yetiştirme ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturdukları birlikleri,

c) Hayvan ıslah komitesi: Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakan Oluru ile oluşturulan komiteyi,

ç) Hayvan sahibi/yetiştirici: Hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu kaliteli damızlıklar elde etmek amacıyla ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan programı,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

f) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

g) Kısıtlama: Hayvanların piyasaya arzının, taşınmasının veya işletmeye giriş ve çıkışının yasaklanması, işletmede ve veri tabanında hayvan hareketlerini önlemeye yönelik tedbirleri,

ğ) Merkez birliği: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde her türden hayvan için Kanuna göre kurulmuş merkez birliklerini,

h) Ön soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtları tutulan işletmelerde, mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan veri tabanını,

ı) Damızlık belgesi: Soy kütüğüne kayıt edilen damızlıkların numara, isim, orijin, ırk, renk, cinsiyet, doğum tarihi, verim kayıtları, yetiştirici ve sahibi ile hayvanın cetlerine ait bilgileri ve verimlerini belirten belgeyi,

i) Performans testi: Sığırların damızlık değerlerinin belirlenmesi, verim özelliklerinin genetik değerlendirilmesi ve döl kontrolü çalışmalarını,

j) Safkan damızlık: Ana ve babası ile bunların ana ve babaları aynı ırka ait bir soy kütüğüne kayıtlı, kendisi de bu soy kütüğüne kaydedilmiş veya soy kütüğüne kaydının yapılabilmesi için ırkının özelliklerini taşıyan sığır cinsi hayvanı,

k) Sığır cinsi hayvan: Et üretimi, süt üretimi, damızlık veya diğer amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar dâhil her yaştaki sığır ve mandaları,

l) Soy kütüğü: Damızlık belgesi düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

m) Test merkezi: Damızlık hayvanların bir ya da birden çok özelliğini benzer koşullarda tespit etmek için Bakanlık tarafından yetki almış kuruluş ve/veya hayvancılık işletmesini,

n) Tanımlama: Yeni doğan hayvanların ilgili mevzuata göre kimliklendirilmesi ve kayıt edilmesini,

o) Veri tabanı: Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminde toplanan tüm kayıtların tutulduğu elektronik ortamı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Başvuru

Yetki

MADDE 5 – (1) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü çalışmaları aşağıda belirtilen kuruluşlar tarafından yürütülür.

a) İllerde; il müdürlüğü ve/veya Bakanlıktan yetki almış birlik.

b) Ülke genelinde; Bakanlık ve/veya Bakanlıktan yetki almış merkez birliği.

(2) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminin gerektirdiği tüm işlemler; soy kütüğüne kayıtlı hayvanların bulunduğu işletmelerde birlikler, ön soy kütüğüne kayıtlı hayvanların bulunduğu işletmelerde il müdürlükleri ve/veya birlikler tarafından yapılır.

(3) Soy kütüğü tutmakla yetkilendirilmiş birlikler Bakanlık internet sayfasından ilan edilir.

Başvuru

MADDE 6 – (1) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemini yürütmek isteyen birlikler, içeriği merkez birliklerince belirlenen başvuru dosyasını hazırlayarak merkez birliğine müracaat eder. Merkez birliği en geç otuz işgünü içerisinde incelemesini yapar. Uygun görülmesi halinde onay için birlik adına Bakanlığa başvurur. Bakanlık başvuruyu inceler ve en geç on beş işgünü içerisinde cevaplar. Uygun görülmemesi halinde birliğe gerekçeli yazı ile cevap verir.

(2) Bakanlık tarafından başvurunun uygun bulunması durumunda il müdürlükleri bilgilendirilir.

(3) Hayvanlarını soy kütüğüne kayıt ettirmek isteyen yetiştirici, birliğe müracaat eder. Birlik kuruluş belgesindeki koşulları taşıyan, birliğe üye olan her yetiştirici ve işletmesinde koşulları taşıyan damızlık hayvanlar soy kütüğünün ilgili kısmına kaydedilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvanlar soy kütüğü kapsamına alınacak ise üyelik şartı aranmaz. Bu kapsamdaki iş ve işlemler, merkez birliği ile yapılacak protokolle belirlenir.

(5) Hayvanlarını ön soy kütüğüne kayıt ettirmek isteyen yetiştiriciler, yetkili kuruluşlara müracaat eder, şartları taşıyanlar sisteme dâhil edilir.

(6) Yurt dışından ithal edilen ve geldiği ülkenin soy kütüğüne kayıtlı damızlık hayvanlar, şartları taşımaları halinde, soy kütüğü veya ön soy kütüğüne kayıt edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğüne Kayıt, Veri Tabanının Değerlendirilmesi,

Damızlık Belgesi

Soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıt

MADDE 7 – (1) Suni tohumlama, embriyo transferi ve Bakanlık talimatıyla belirlenen koşulları sağlayarak izin alınan boğalarla tohumlama yapılan her sığır ve işletmesinin bilgileri soy kütüğü veya ön soy kütüğü sistemine kayıt edilir.

(2) Soy kütüğü, hayvanların özelliklerine göre sınıflara ayrılabilir. Aşağıdaki koşulları sağlama durumuna göre sığırlar bu sınıflardan birine girer.

a) Soy kütüğüne kayıtlı aynı ırktan ebeveyne sahip,

b) Soy kütüğüne kayıtlı aynı ırktan büyük ebeveyne sahip,

c) Soy kütüğü kurallarına uygun olarak tanımlanmış ve kaydedilmiş olmak.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koşulları barındırmayan, ancak mensup olduğu ırkın özelliklerini ve asgari performans kriterlerini taşıyan, ön soy kütüğü kurallarına uygun olarak tanımlanmış dişi hayvanlar ön soy kütüğüne kayıt edilir.

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde bahsedilen şartlar, ırk özelliklerini gösteren fakat orijini bilinmeyen dişi hayvanlar ile Bakanlığın onayladığı projeler sonucu elde edilen hayvanlar için değişiklik gösterebilir.

(5) Hayvan sağlığına ilişkin kısıtlamalar dışında, safkan damızlık dişi hayvanların ve boğaların kabulüne ilişkin hiçbir yasaklama veya kısıtlama yapılamaz.

Soy kütüğü

MADDE 8 – (1) Soy kütüğü, asgari düzeyde aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir.

a) Tanımlama,

b) Soy bilgileri,

c) Islah ile ilgili özellik ve bilgileri,

ç) Döl verimi ile ilgili bilgileri,

d) Sürüden ayrılma bilgileri,

e) Veri tabanı oluşturulması ve verilerin depolanması,

f) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,

g) Islah programı,

ğ) Damızlık belgesi verilmesi.

(2) Soy kütüğü içerisinde ıslah programı kapsamındaki verilerin toplanması ile ilgili tüm iş ve işlemler merkez birliği tarafından yürütülür.

Ön soy kütüğü

MADDE 9 – (1) Ön soy kütüğü, asgari aşağıdaki konu ve faaliyetleri içerir:

a) Tanımlama,

b) Soy bilgileri,

c) Döl verimi ile ilgili bilgileri,

ç) Sürüden ayrılma bilgileri,

d) Veri tabanı oluşturulması ve verilerin depolanması,

e) Verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yayınlanması,

f) Damızlık belgesi verilmesi.

Veri tabanının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü veri tabanı, Bakanlık tarafından yetki verilmiş merkez birliği tarafından oluşturulur.

(2) Veri tabanı Bakanlık kullanımına açık olup, oluşturulması ve geliştirilmesine destek verebilir.

(3) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sisteminde tutulan tüm kayıtlar merkez birliğinde depolanır.

(4) Soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemindeki tüm kayıtlar, yapılacak ıslah ve Bakanlık ve/veya merkez birliğinin belirleyeceği diğer çalışmalarda kullanılmak üzere değerlendirilir.

(5) Verilerin değerlendirilmesine ve damızlık değer tahmini yapılması veya yaptırılmasına Bakanlık ve/veya merkez birliği yetkilidir.

Damızlık belgesi

MADDE 11 – (1) Hayvanların satılması ve yetiştiricinin birliğe talebi üzerine, içeriği Ek-1’de belirlenen damızlık belgesi verilir. Birlik olmayan illerde talep, il müdürlüğü üzerinden merkez birliğine yapılır. Merkez birliği veya Bakanlık tarafından düzenlenen belge, Bakanlık ve/veya merkez birliği tarafından onaylanır.

(2) En az, aynı ırktan ana babaya ait bilgileri ve kendisi veri tabanına kaydedilmiş olan hayvana damızlık belgesi verilir. Bu Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların tamamını taşıyan hayvanlara verilecek damızlık belgesinde, safkan olduğunu belirtir bir açıklama ya da işaret bulunur.

(3) Belge ücreti, Bakanlığın uygun görüşü ile merkez birliği tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Islah Programı, Performans Değerlerinin Kayıt Edilmesi ve

Genetik Değerlendirme

Islah programı

MADDE 12 – (1) Hayvan ıslah komitesi çalışmaları kapsamında oluşturulan ülkesel ya da bölgesel ıslah programları, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Islah programları bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen yetkiler kapsamında yürütülür. Islah programlarında yapılacak her türlü değişiklik Bakanlığın onayına sunulur.

(2) Islah programlarında; ıslah amacı, ıslah yöntemi, sürü büyüklüğü, kayıtlı sürü büyüklüğü, programın süresi, faaliyet planı ve diğer teknik detaylar belirlenir.

(3) Bir ıslah programı kapsamındaki popülasyonda, birden fazla kuruluş farklı ıslah programları yürütemez.

(4) Bakanlık yürütülen uygulamaları izleyerek, programdan sapma olması durumunda, ilgili kuruluşu yazı ile uyarır. Yazılı uyarıdan altı ay sonra yapılacak denetimleri takiben düzelme olmaması durumunda yetkiyi iptal edebilir.

(5) Sığırlarda ıslah programını yürütecek kuruluşlar, sperma, ovum ve embriyo üretim merkezi/merkezleri kurabilir veya faaliyet gösteren bir üretim merkeziyle sözleşme yapabilir.

(6) Sperma üretim merkezine sahip olup boğalarını performans testine dahil ettirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, merkez birliği ile işbirliği protokolü yapar.

Performans değerlerinin kayıt edilmesi

MADDE 13 – (1) Islaha konu olan verim özellikleri açısından yapılacak performans testleri ve genetik değerlendirme, test yöntemlerinin belirlenmesi, karşılaştırılması, birleştirilmesi, bu konularda uluslararası referans kurumlarıyla uyumlaştırılması ve sonuçların ilan edilmesi yetki verilmiş merkez birliği tarafından yürütülür.

(2) Döl kontrolü ve damızlık sığırların genetik değerinin hesaplanmasında bir veya birden fazla metodun kombinasyonu kullanılabilir. Tüm veriler Bakanlığın erişimine açık olur.

(3) Kullanılan genetik değer hesaplama yöntemi, temel zootekni kurallarına göre, bilimsel olarak kabul edilebilir olmalıdır. Damızlık hayvanların genetik değerinin hesaplanmasında ilgili tüm veriler kullanılmalı, uygun prosedürler ile genetik özellikler dışındaki faktörler dışarıda bırakılmalı, test edilen damızlık hayvanın genetik değeri, damızlık değer olarak belirtilmeli ve her özellik için yaşıtları ile kıyaslanmalıdır.

(4) Performans testi bu amaçla kurulan bir merkezde yapılabilir. Bu durumda;

a) Kullanılan test yönteminin detaylı bir tanımlaması yapılmalı,

b) Merkeze kabul şartları; teste alınacak damızlık hayvanların maksimum yaşı ve aynı dönemde gelenlerin yaş aralığı, hayvanların sayısı, varsa çiftlik performansları belirtilmeli,

c) Bireysel performans için teste tabi tutulacaksa hayvan sahibine ait bilgileri,

ç) Test merkezine uyum sağlama süresi, test sürecinin uzunluğu ya da test sonu ağırlığı,

d) Hayvan besleme programının türü ve besleme sistemi,

e) İncelenecek her özellik için kaydedilecek veriler detaylı bir şekilde belirtilmelidir.

(5) Irk özellikleri konusunda yapılacak performans testi, bir test merkezi dışında, temel zootekni kurallarını karşılayacak şekilde genetik değerler ile ilgili güvenilir veriler sağlanabiliyorsa, yetiştirildiği işletmelerde de yapılabilir. Birden fazla yerde ve sürüde planlanacak ya da uygulanacak testler, sürüler arasında karşılaştırmayı mümkün kılacak şekilde planlanmalıdır.

(6) Etçi ırklar için; canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı ve karkas değerlendirmesi, kas gelişmesi (etin yapısı), vücut skoru ve benzeri veriler belirtilmeli, test süresince canlı ağırlık, kesim ağırlığı, temin edilebiliyor ise; karkas satış fiyatı, karkas sınıflandırmasına göre değerlendirilme sonuçları, et kalitesi ve diğer veriler kayıt edilmelidir.

(7) Sütçü ırklara ait özelliklerin damızlık değerlerinin hesaplanması, sütçü hayvanların verimlerinin kaydedilmesi ile ilgili uluslararası komitenin belirlediği normlara uygun bir zaman dönemini kapsamalı, süt verimi, sütün bileşimi, sütçü ırklarla ilgili diğer verileri ve özellikleri içerecek şekilde yapılmalı,

(8) Döl verimine ilişkin veriler, tohumlama başarısı, buzağılama sayısı, damızlıkta kullanılma süresi ve ırka ait fenotipik özellikler kayıt edilmeli,

(9) Morfolojik değerlendirme yapılırken onaylanmış bir kayıt sistemi kullanılmalıdır.

Genetik değerlendirme

MADDE 14 – (1) Damızlık hayvanların genetik değerlendirilmesi merkez birliğinin sorumluluğu altında yürütülür. Genetik değerlendirme; sütçü ırklarda süt üretimi, etçi ırklarda et üretimi, kombine ırklarda süt ve et üretimi ile ilgili performans testleri ve seleksiyon kriterlerini içerir. Bu değerler hayvanın kendi ırkı temel alınarak hesaplanır.

a) Genetik değerlendirmenin güvenilirliği uluslararası normlara uygun belirleme katsayısı şeklinde ölçülmelidir.

b) Genetik değerlendirmede kullanılan istatistiki yöntem bilimsel olarak kabul edilebilir olmalı, çevresel ve diğer faktörlerin etkisi giderilmelidir.

c) Genetik değerlendirmede, damızlığa ait fenotipik özellikler ve döl verimine ilişkin kayıtlar tutulur.

ç) Damızlık değer; bireysel performans sonuçlarına veya akrabalarının değerlerine göre hesaplanır.

d) Genetik değerlendirilme sonuçları yayınlanırken güvenilirlik, genetik özellikleri, var ise kalıtsal bozukluklar ve yayınlama tarihi belirtilir.

(2) Suni tohumlama boğaları, zorunlu özellikler bakımından genetik değerlendirmeye tabi tutulmalı, damızlık değerleri ve diğer değerleri de yayımlanmalıdır. Bu hükümler nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler için geçerli değildir.

a) Sütçü ırklarda suni tohumlama boğalarının genetik değerlendirilmesinde; süt miktarı, sütün yapısı (süt yağı ve proteini), döl verimi belirtilir ve buna göre genetik değerler periyodik olarak güncellenir. Ayrıca diğer sütçülük özelliklerine ait mevcut veriler de dâhil edilmelidir. Sütçü ırk boğanın akrabalarından elde edilen tüm bilgiler dikkate alınarak yapılan genetik değerlendirmelerin asgari güvenilirlik düzeyi, uluslararası kabul edilen temel üretim özellikleri için en az 0.5 olmalıdır.

b) Etçi ırklara ait suni tohumlama boğalarının değerlendirilmesi aşağıdaki test metotlarına göre yapılır;

1) Test merkezinde bireysel performans testi,

2) Test merkezinde veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel yerlerde döl kontrolü ve/veya kardeş testi,

3) Genetik değerlendirme; büyüme performansı, buzağılama özelliğini ve sağlanabiliyorsa karkas kalitesini de içermelidir.

4) Boğalar için doğru kıyaslama yapılabilmesi amacıyla yavruların kayıt altındaki sürülere dağıtılması şeklinde işletmelerde gerçekleştirilen döl kontrolü ve/veya kardeş testi,

5) Yapılabilir ise yetiştirildiği işletmeden satışı veya kesimhane aşamasında veri toplanması yoluyla değerlendirme yapılmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sperma, Ovum, Embriyo Üretimi, Uygulamaları ve Sertifikalar

Sperma, ovum, embriyo üretimi ve uygulamaları

MADDE 15 – (1) Sperma, ovum ve embriyoların uygulamalarına ilişkin hususlar, Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik ve Bakanlık talimatları doğrultusunda yapılır.

(2) Sperma, ovum ve embriyoların üretimi ise; Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve Bakanlık talimatları doğrultusunda yapılır.

a) Ticareti yapılan sperma, ovum ve embriyolar Bakanlıktan izinli personel ve üretim merkezi tarafından toplanmalı, işlenmeli ve muhafaza edilmelidir.

b) Bakanlık, safkan damızlık boğaların ve bu hayvanlara ait spermalarının onayı için yapılması gereken testleri belirler, yapılan testler sonucu onaylanan damızlık boğaların spermalarının suni tohumlamada kullanılmasına izin verir.

c) Üretim merkezi, uygulanan test sonucuna itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz halinde Bakanlıkça belirlenen referans kurumun raporu kesindir.

ç) Safkan hayvanlardan mevzuata uygun olarak üretilen sperma, ovum ve embriyoların ticareti, yasaklanamaz veya kısıtlanamaz.

Sertifikalar

MADDE 16 – (1) Safkan damızlık hayvanlarından üretilen ve Bakanlıkça satışına izin verilen sperma, ovum ve embriyolara ilişkin sertifikalar; Ek-2, Ek-3, Ek-4’te belirtilen bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça yetki verilmiş birlik, laboratuvar ve üretim merkezleri tarafından düzenlenir, Bakanlık ve/veya birlik tarafından onaylanır.

ALTINCI BÖLÜM

İdari Yaptırım ve Son Hükümler

İdari yaptırım

MADDE 17 – (1) Soy kütüğü çalışmaları için yetki verilen merkez birliği Bakanlık tarafından, birlik ise merkez birliği ve/veya Bakanlık tarafından denetlenir. Kurallara ve taahhütlerine uymayanlar yazılı olarak uyarılır. En geç altı ay sonra yapılan denetimde olumsuzluğun devam etmesi halinde; soy kütüğü çalışmalarını yürütme yetkisi geri alınır. Birliğin yetkisinin alınması durumunda soy kütüğü çalışmaları iptal edilir ve soy kütüğündeki tüm işletmeler ön soy kütüğü kapsamına alınarak, çalışmalar il müdürlüğünce yürütülür.

(2) Merkez birliğinin yetkisinin iptali durumunda, veri tabanı Bakanlığa bedelsiz olarak devredilir.

(3) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı ilgili mevzuat kapsamında; işletmesindeki doğum, ölüm, kesim, nakil, alış ve satış gibi hayvan hareketlerini bildirmek ve bilgilerin güncellenmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

2015 YENİ ve BÜTÜN DEVLET TEŞVİKLERİ VE HİBELERİ EĞİTİMİ
24-25 Nisan Cuma ve Cumartesi Yeni Teşvik Kanunu ve Bütün Devlet Teşvikleri ile AB Hibeleri Eğitimi ve
26 Şubat  Pazar Yatırım Devlet Arazisi Bedelsiz Yatırım, Teşvik Belgesi Çıkarma, Revize, Kapama ve Yatırım Fizibilitesi Hazırlama Eğitimi,
İstanbul Taksim Gönen Otelde
Tel: 0212 586 50 67- Mobil: 0 532 332 32 99
* Yurt Dışı OFIS MAĞAZA SHOWROOM DEPO REYON RAF KIRA DESTEĞİ- 25 BIRIME ÇIKARTILDI YENİ –
* KIRSAL KALKINMA TARIMSAL URUNLERIN ISLENMESI HIBESI MAKINA EKIPMAN HIBESI SÜRELI YENI
* SOĞUK HAVA HİBESİ, HAYVANCILIK ÇİFTLİK PROJE HIBESI  – SÜRELI YENI
* IPARD 13. DONEM ÇAĞRISI AÇIKLANDI-SÜRELİ YENİ
* TARIMSAL ÜRÜNLER İÇİN KİRA DESTEKLEME ÖDEMESİ 2015 Ocak* YENİ
* 0 FAİZLİ ve DÜŞÜK FAİZLİ HAYVANCILIK ve TARIM KREDİLERİ AÇIKLANDI 2015 Ocak* YENİ
* PAZAR ARAŞTIRMASI, YURT DIŞI UÇAK BİLETİ OTEL KONAKLAMA HİBESİNDE DEĞİŞİKLİK  2015 Ocak* YENİ
* ENERJİ KAYNAĞININ VERİMLİ KULLANILMASI- ENERJİ FATURA DESTEĞİ 200.000 TL YENİ
* SANAYİ YATIRIMI FABRİKA KURACAKSANIZ, KAPASİTE ARTTIRIMI YAPACAKSANIZ… YATIRIM TEŞVİK KANUNDA AVANTAJLARI
* 2015 YENİ HAYVANCILIK YATIRIMI TEŞVİK HİBESİ – YENİ –
*RAPOR ve YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
2015 TARIM, MAKINA EKIPMAN ve SULAMA HIBESI – YENI SURELI
* ILK BASVURAN BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİAVANTAJLI OLUR. TESVIK ve HIBELERI OGRENMEDEN YATIRIM YAPMAYIN !!!
* ARGE KANUNUNDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK- YENİ
* YURT DIŞI FUAR KATILIMLARI DESTEĞİ DEĞİŞTİ – YENİ
* ARITMA TESİSLERİNE HİBE –  YENİ
* İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI DESTEK HİBESİ – YENİ
* YATIRIMLARINIZA BEDELSİZ ARAZİ TAHSİSİ DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ- YENİ4
* AĞAÇLANDIRMA ve ORMAN ARAZİLERİ HİBELERİ YENİ 2015 Ocak
* TURİZM OTEL YAPIMI HİBESİ YENİ SUBAT 2015

SOĞUK HAVA DEPOSU ve MAKİNA EKİPMAN ALIM HİBESİ %50 DESTEKLİ, TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, PAZARLANMASI HİBESİ.

2015 KOSGEB DESTEKLERİ ve KREDİLERİ – YATIRIM TEŞVİK DESTEKLERİ, IPARD-13 TEŞVİK ÇAĞRISI, 2015 KIRSAL KALKINMA ve TARIM TEŞVİKLERİ, 2015 YENİ HAYVANCILIK HİBELERİ, Değişen ve Yenilenen TURİZM TEŞVİKLERİ, SERBEST BÖLGELER TEŞVİKLERİ, ARGE KANUNU HİBESİ, EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ, KÜLTÜR YATIRIMLARI KANUNU, ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ 2015 KALKINMA AJANSLARI HİBELERİ ile AB 7. ÇERÇEVE HİBE PROGRAMLARI.

TARIM YATIRIMLARI – MAKİNALARI – ET ve SUT İNEKÇİLİĞİ HİBE DESTEĞİ.
Kültür Balıkçığı ve Yeni Tür Balıkçılıklarına da hibe var.
YABANCI KAYNAKLI UZUN VADELİ YATIRIM KREDILERİ NASIL ALINIR !

24-25-26 Nisan Cumartesi ve Pazar 2 Farklı Eğitim programı ISTANBUL Taksim Gönen Otelde
AZ SAYIDA KATILIMCI ILE OZEL BIR EGITIM.

***** TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA *****
6 BÖLGEYE FARKLI TEŞVİK UYGULAMALARI VAR. ARAZI TAHSİSİ İÇİN İLK BAŞVURUN…
– SANAYİ FABRİKA YATIRIMLARI,
– İTHALATIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YENİ ARA MAMUL VEYA HAMMADDE STRATEJİK YATIRIMLARI
– EĞİTİM  – OKUL YATIRIMLARI
– SAĞLIK, HASTANE – TIP MERKEZLERİ YATIRIMLARI,
– ÖĞRENCİ YURTLARI,
– SERALAR,
– HAYVANCILIK, SUT ve ET SIĞIRCILIĞI, KOYUN ile KEÇİCİ LİK, ET ve YUMURTA TAVUKÇULUĞU.
– 3 YILDIZ ÜZERİ OTELLER, BUTİK OTELLER,
– GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ,
– DEPOLAMA, LOJİSTİK, SOĞUK HAVA TESİSLERİ,
– HUZUREVİ YATIRIMLARI
– KÖMÜR GAZI ÜRETİMİ TESİSLERİ
– SOĞUK HAVA DEPOSU YAPIMI %50 HİBE
– TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME MAKİNA EKİPMAN ALIMI %50 HİBE
– KOYUN KEÇİ MANDA PROJELERİ %50 HİBE
– Alternatif Enerji Kaynaklı Sera Yapımı %50 Hibe
– KOSGEB TEŞVİKLERİ DEĞİŞTİ – Kobi Tanımında Yenilik
– ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLENMESİ – TARIM TEŞVİKLERİ, DÜŞÜK FAİZLİ TARIM İŞLETME KREDİLERİ.
– TARIM MAKİNA EKİPMAN HİBE DESTEĞİ
– TÜBİTAK ARGE TEŞVİKLERİ PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI…
– DİĞER TARIM TEŞVİKLERİ
– TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ
– DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRÜ HİBELERİ
A) HASTANE ve SAĞLIK TURIZMİ ŞİRKETLERİ
B) BİLİŞİM SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİ,
C) FİLM YAPIM ve DAĞITIM ŞİRKETLERİ
D OKUL ve ÜNİVERSİTELERİN YAPIMI DESTEKLENMESİ
– TURIZM YATIRIMLARINA DEVLET ARAZİSİ DESTEĞİ
– 2015 AB HİBE ÇAĞRILARI- Projenizi HazırIayın.
– YURT DIŞI KAYNAKLI UZUN ve DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERİ NASIL ALABİLİRSİNİZ.
– SIFIR FAİZLİ HAYVANCILIK YATIRIM KREDİLERİ İÇİN SON FIRSATLAR
AB HİBELERİNDEN YARARLANIN! İstanbul Dâhil BİR ÇOK İLDE, BİR ÇOK FARKLI SEKTÖRDE AB HİBELERİ VAR
** YENİ IPARD TEŞVİK 13. DÖNEM ÇAĞRILARI SÜRELİ
1-SUT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM – Hibe
2- ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM – Hibe
3- MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Hibe
4- ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇESİTLENDİRİLMESİ – Hibe
5- YEREL VE MİKRO İŞLETMELERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ – Hibe
6- KIRSAL TURİZM – Hibe
7- KÜLTÜR BALIKÇILIĞI == – Hibe  IPARD KAPSAMINDADIR
Türkiye’nin teşvik alanında en iyi ismi ile, uygulanan bütün devlet teşviklerine genel bakisi. Uygulamaların ve süreçlerin anlatıldığı eğitimde, en son düzenlenen yatırım teşvik kanunun getirdikleri. Devletten Bedelsiz arazi nasıl alırım. İmalat ve satış stratejilerinde teşviklerden nasıl yararlanırım. AB Hibe programlarından kimler nasıl yararlanır? Yeni Serbest Bölgeler kanunu ile hangi avantajlar gündeme geldi? Yeni ARGE kanunun getirdiği desteklerden yararlanıyor musunuz? Turizmde hangi destekler var? Devletin Kars ilikli ve karşılıksız olarak vermiş olduğu Destekler, Hibeler ve Kredilerin tamamı anlatılacaktır. Serbest Bölgelerdeki vergi avantajları nelerdir? Devletin Karşılıklı ve karşılıksız olarak vermiş olduğu Destekler, Hibeler ve Kredilerin tamamı anlatılacaktır. Şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler ile firmaların diş ticaret, muhasebe ve finans çalışanlarının mutlaka katılması gereken bir eğitimdir.
Amaç=Danışmana ihtiyaç olmadan
– Bütün Devlet Teşvikleri ve Hibeleri Nelerdir? Nasıl yararlanacaksınız!
– Devletten Teşvik Kapsamında Arazi Nasıl Alisiniz.
– Tarım, Eğitim, Soğuk Hava, Lojistik, Öğrenci Yurtları, Hastane, Huzur evleri, Hayvancılık, Geri Donuşum Tesisleri Teşvik kapsamında. Teşvik Alabilirsiniz. Devlet Arazisine Yatırım yapabilirsiniz.
– Kredilerinize Devleti Kefil Gösterin. Düşük Faizli AB ve Yabancı Kaynaklı Krediler Nelerdir. !
Eğitim Programı Detayları ve Bütün Teşvikler Aşağıdadır.
Sadece 12 Kişi ile sinirli olarak katılımcıya en üst seviyede eğitim hedeflediğimiz için yer rezervasyonu yapılmasını rica ederiz.
Eğitim Konusu: BÜTÜN DEVLET TEŞVİKLERİ, HİBELERİ ve AB HİBELERİ EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi: 24-25 Nisan 2015 Cumartesi İstanbul da.
Eğitim Yeri: İstanbul – Taksim Gönen Otel
Eğitim Saati: 09.30 – 17.30
Eğitim Ücreti: 750 TL+ KDV.

Eğitim Konusu: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ve YATIRIM FİZİBİLİTESİ HAZIRLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ
Eğitim Tarihi: 26 Nisan 2015 Pazar İstanbul da.
Eğitim Yeri: İstanbul – Taksim Gönen Otel
Eğitim Saati: 09.30 – 17.30
Eğitim Ücreti: 750 TL+ KDV. Detaylar ve Sorularınız için bizi arayabilirsiniz
3 gün sürecek, Her iki eğitimin toplam katılım bedeli ise, İNDİRİMLİ 1000 TL + KDV den kayıt yapabilirsiniz.
Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com

2 FARKLI EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI AŞAĞIDADIR
24-25 Nisan 2015 Cumartesi Istanbul Taksim Gönen Otelde
Teşvik Kanunu, Bütün Devlet Teşvikleri ve AB Hibeleri Eğitim Konuları :
1- Yatırım Teşvik Kanunu Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim?
-Yatırım Teşvik Belgesi,
– Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,
– Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
– SSK Primi İşveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,
– Yatırım Yeri Tahsisi,
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Faiz Desteği
– Gelişmişlik Seviyesine Gore 6 Bölgeye Farklı Teşvikler.
– STRATEJIK Yatırımlara ekstra destekler.
2- Avrupa Birliği Teşvikleri nelerdir? Hibelerden nasıl yararlanabilirim? AB HİBELERİNDEN YARARLANIN!
3- Devletten Nasıl Arazi Alabilirim? BELSİZ ARAZI DESTEĞİ Nasıl Uygulanır. YENI Değişikliklerle
4- ARGE KANUNU neler getirdi? ARGE Teşviki ve TÜBİTAK uygulamaları.
AR-GE Kanunda devrim gibi değişiklik – YENI
5. Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
– Araştırma Geliştirme ( AR-GE ) Yardımı Teşviki
– Enerji Destekleri teşvikleri var mı? Yok mu?
– Yurtdışında Milli ve Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi.
– Pazar Araştırması Desteği Teşviki.
– Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Teşviki.
– Eğitim Yardımı Teşviki
– Kalite Belgeleri, CE, TUV, ISO Benzeri Belgelendirme Desteği Teşviki
– İstihdam Yardımı Teşviki
– Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı Teşviki!
– Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tahnitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi
– TURQUALTY Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Mali İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Devlet Teşviki
– Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi. Yurtdışı personel, kira, tanıtım ve Danışmanlık Destekleri.
– Fuar Katılımlarının Desteklenmesi . Yeni Değişiklik
6- KOSGEB TEŞVİKLERİ VE UYGULAMALARI.
– KOSGEB Proje Kapsamında Hibeler
– Ar-Ge ve yenilik,
– Endüstriyel uygulama,
– Girişimcilik,
– Pazarlama,
– E-donuşum,
– Kurumsallaşma,
– Markalaşma,
– Kalite geliştirme,
– Tasarım,
– Çevre, enerji ve işbirliği-güç birliği
– Yurtdışı Is Gezisi Desteği
– Tanıtım Desteği
– Eşleştirme Desteği
– Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
– Danışmanlık Desteği
– Eğitim Desteği
– Enerji Verimliliği Desteği
– Tasarım Desteği
– Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
– Belgelendirme Desteği
– Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
7- EXİMBANK DESTEKLERİ
– İhracat Kredi Sigortası
– Kısa Vadeli İhracat Kredileri
– Özellikli Krediler
– Sevk Öncesi Reeskont Kredisi
– Kısa Vadeli İhracat Alacakları Iskonto Programı
– Gemi inşa ve İhracatın Finansman Programı
– Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı
– Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi
– Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler
– Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (Karayolu/Denizyolu /Havayolu)
– Turizm Pazarlama Kredisi
– İhracata Yönelik İthalat Finansman Kredisi
– Yurt Dişi Fuarlara Katilim Kredisi
8- Serbest Bölgeler Kanunun Getirdiği Avantajlar
9- Yatırım Teşvik Belgesi Teşvikler
– Gümrük vergisi, KDV muafiyetleri ve Faiz Desteği.
10- Yabancı Kaynaklı Kredilerden Nasıl Yararlanabiliriz. Düşük faizli Krediler!
11- Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşları ve Serbest Bölge Teşvikleri. Serbest Bölgeden yararlanın !- Serbest Bölge Şirketlerine Eximbank Teşvikleri Başladı.
12- Tarım Makineleri Hibe Desteği.
13- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 600.000 TL. Hibe…
– Ekonomik yatırımlar,
– Basınçlı  Sulama Sistemi yatırımları.
a) Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı.
b) Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite arterimi ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
c) Tarımsal ürünlerin islenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.
ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, desteklenir.
d) Koyun Keçi Modern Projelerinde 600.000 TL Hibe
14- İmalat Haricinde, Hastane, Eğitim, Öğrenci Yurtları, Huzurevleri, Seralar, Maden Ocakları, Turizm tesislerinizde Teşvik var!
15- AB projeleri. Nasıl yazılır. AB destekleri hibeleri nasıl yararlanılır.
16- ARGE öğrenci teşvikleri. ARGE laboratuvar merkezi desteği.
17- ENERJI SEKTORU ARASTIRMA-GELISTIRME PROJELERI DESTEKLEME PROGRAMINA (ENAR) DAIR YONETMELIK
18- TURIZM TESVIK KANUNU ve YENI TURIZM TESVIGI
20- TARIMSAL DESTEKLEMELER -TESVIKLER.
21- HAYVANCILIK TESVIKLERI INEK ALIMI, AHIR YAPIMI, SUT INEKÇILIGI, SAGMA UNITESI, SOGUTMA TANKI HIBESI.
22- Kültür Yatırımları destek ve hibeleri.
23- AB Hibe çağrıları ve Özel Vakıf Hibe çağrıları
24- Enerji Verimliliği Destekleri
25- Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörüne yönelik destekler
Hastane, Sağlık turizmi şirketleri, Bilişim Şirketleri, Okul ve Üniversiteler, Film yapım ve dasitim şirketlerine destekler.
26 Sera, Huzurevi, Öğrenci Yurdu, Lisanslı Depoculuk ve Hastanelere devlet arazisi tahsisi.
27 Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına ENERJİ FATURA HİBESİ 200.000 TL YENİ
28- 0 FAİZLİ ve DÜŞÜK FAİZLİ HAYVANCILIK ve TARIM KREDİLERİ AÇIKLANDI 2015 Ocak* YENİ
29- PAZAR ARAŞTIRMASI, YURT DIŞI UÇAK BİLETİ OTEL KONAKLAMA HİBESİNDE DEĞİŞİKLİK  2015 Ocak* YENİ
30- ENERJİ KAYNAĞININ VERİMLİ KULLANILMASI- ENERJİ FATURA DESTEĞİ 200.000 TL YENİ
31- RAPOR ve YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
32- İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP YURT DIŞI ŞİRKET ALIM DESTEĞİ HİBESİ 2015 Ocak* YENİ
33- AĞAÇLANDIRMA HİBELERİ. CEVİZ, BADEM, ORMAN AĞAÇLARI HİBESİ ve TEŞVİKLERİ 2015 Ocak Yeni
25- ARGE KAYNAKLI ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK MAKİNA EKİPMAN ALIMI HİBESİ 4 MİLYON TL Hibe
26 Nisan 2015 Pazar – ISTANBUL TAKSIM GONEN OTELDE
2015 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HAZIRLAMA, TAKIP, ÇIKARMA, KAPAMA ve YATIRIM FİZİBİLİTESİ HAZIRLAMA UYGULAMA EĞİTİMİ.
DANIŞMANA İHTİYACINIZ OLMADAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİ SIZ ÇIKARIN. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÇIKARMADAN YATIRIM YAPMAYIN
ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI. AVANTAJLAR UZATILDI
– Türkiye’de TEŞVİK KANUNUNDAN yararlanmak içim Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması ve Yatırım Teşvik Belgesinin çıkartılması gerekmektedir.
Eğitimimizin amacı Hiç bir danışmana ihtiyacınız olmadan Yatırım Fizibilitesinin hazırlanması, Yatırım Teşvik için on hazırlık, Yatırım Teşvik Belgesi Çıkartılması asamalar ve Kapama işlemlerinin nasıl yapılacağını
öğreneceksiniz.
– Örnek projeler dağıtılacak olup, beraber 1 örnek proje hazırlanacaktır.

*** TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA SANAYİİ ve FABRİKA YATIRIMLARI, MAKİNE EKİPMAN YATIRIMLARI, HAYVANCILIK PROJELERİ, TARIM SERA YATIRIMLARI, HUZUREVİ, OKUL, ÖĞRENCİ YURTLARI, SOĞUK HAVA, LİSANSLI DEPOCULUK ve HASTANE YATIRIMLARI ile GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÇIKARMAK GEREKMEKTEDİR.
Eğitim Programı Detayları Aşağıdadır.
Amaç danışmana ihtiyaç olmadan yatırım teşvik belgesi nasıl hazırlanır, doldurulur ve kapatılır. En az 2 örnekle anlatılması.
Sadece 12 Kişi ile sinirli olarak katılımcıya en üst seviyede eğitim hedeflediğimiz için yer rezervasyonu yapılmasını rica ederiz.
1- Yeni Yatırım Teşvik Nedir? Nerelerde Uygulanır? Nasıl Yararlanabilirim?
– Yatırım Teşvik Belgesi,
– Bölgesel Teşvik Kapsamındaki Teşvikler,
– Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
– SSK Primi Isıveren Hissesinin Hazine tarafından karşılanması,
– Yatırım Yeri Tahsisi,
– KDV İstisnası
– Gümrük Vergisi Muafiyeti
– Faiz Desteği
– SSK Isça ve stopaj desteği
– Büyük ve Stratejik Yatırımların Desteklenmesi
2- Yatırım Fizibilitesi Nedir? Nasıl Hazırlanır? Örnekler ve uygulama ile hazırlanacak.
3- ÇED Raporu Başvuruları, Takip edilmesi gerekli kurallar.
4- Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl çıkartılır, takip edilir kapatılır.
5- Müracaat Edebilecek gerçek ve Tüzel Kilsiler.
6- Devlet arazisi nasıl alınır. Bütün asamalar.
7- Sabit Tutar ve Asgari yatırım kapasiteleri
8- Müracaat mercii ve Yatırım Teşvik Belgesinin Başvurusunun değerlendirilmesi
9- Yatırıma başlama, tamamlama ve Belge kapama işlemleri
10- Cezai Uygulamalar.
11- Kullanılmış makina ve teçhizat ithali.
12- Yatırım Teşvik Belgesinde Finansal Kiralama İşlemleri.
13- Belge zayii, Tamamlama vizesi ve İhtilaflı durumlar.
Detaylar ve sorularınız için bizi arayınız.

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
DTY DIŞ TİCARET YÖNETİMİ A.Ş.
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel:  0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com

 

 

1                            Adana

2                            Adıyaman

3                            Afyonkarahisar

4                            Ağrı

5                            Amasya

6                            Ankara

7                            Antalya

8                            Artvin

9                            Aydın

10                          Balıkesir

11                          Bilecik

12                          Bingöl

13                          Bitlis

14                          Bolu

15                          Burdur

16                          Bursa

17                          Çanakkale

18                          Çankırı

19                          Çorum

20                          Denizli

21                          Diyarbakır

22                          Edirne

23                          Elazığ

24                          Erzincan

25                          Erzurum

26                          Eskişehir

27                          Gaziantep

28                          Giresun

29                          Gümüşhane

30                          Hakkâri

31                          Hatay

32                          Isparta

33                          Mersin

34                          İstanbul

35                          İzmir

36                          Kars

37                          Kastamonu

38                          Kayseri

39                          Kırklareli

40                          Kırşehir

41                          Kocaeli

42                          Konya

43                          Kütahya

44                          Malatya

45                          Manisa

46                          Kahramanmaraş

47                          Mardin

48                          Muğla

49                          Muş

50                          Nevşehir

51                          Niğde

52                          Ordu

53                          Rize

54                          Sakarya

55                          Samsun

56                          Siirt

57                          Sinop

58                          Sivas

59                          Tekirdağ

60                          Tokat

61                          Trabzon

62                          Tunceli

63                          Şanlıurfa

64                          Uşak

65                          Van

66                          Yozgat

67                          Zonguldak

68                          Aksaray

69                          Bayburt

70                          Karaman

71                          Kırıkkale

72                          Batman

73                          Şırnak

74                          Bartın

75                          Ardahan

76                          Iğdır

77                          Yalova

78                          Karabük

79                          Kilis

80                          Osmaniye

81           Düzce