Kauçuktan Bisiklet ve Motorsiklet lastikleri ve bir çok ürüne haksız rekabetin önlenmesi tebliğ

Kauçuktan Bisiklet ve Motorsiklet lastikleri ve bir çok ürüne haksız rekabetin önlenmesi tebliğ

By: Bülent Balyemez

21 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29302
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/4)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 3 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P. Ürün Menşe veyaİhracatçı Ülke Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su TebliğNo Önlemin Bitiş Tarihi
4011.40 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler Çin Tayvanı

 

Vietnam

 

17.07.2010/27644 2010/20 17.07.2015
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.00.00GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç) Çin Tayvanı 

Vietnam

 

Sri Lanka

 

4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.00.00GTİP’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)
8302.10.00.00.11 Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) Çin Halk Cumhuriyeti 20.07.2010/27647 2010/18 20.07.2015
8302.10.00.00.19
8302.50.00.00.00 Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00 Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)
5605.00 Dokumaya elverişli ipliklerden metalizeiplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri Çin Halk Cumhuriyeti 21.07.2010/27648 2010/21 21.07.2015
Çin Tayvanı
Güney Kore
Hindistan
7312.10.81.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 3mm.yi geçen fakat 12 mm.yi geçmeyenler Çin Halk Cumhuriyeti 

Rusya Federasyonu

21.07.2010/27648 2010/22 21.07.2015
7312.10.83.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 12 mm.yi geçen fakat 24 mm.yi geçmeyenler
7312.10.85.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 24 mm.yi geçen fakat 48 mm.yi geçmeyenler
7312.10.89.00.00 Enine kesitinin en geniş yeri 48 mm.yi geçenler
7312.10.98.00.00 Diğerleri
9607.11 Dişleri Adi Metallerden Olanlar Çin Halk Cumhuriyeti 30.10.2010/27744 2010/29 30.10.2015
9607.19 Diğerleri
9613.20.00.00.19 Doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar) Çin Halk Cumhuriyeti 31.10.2010/27745 2010/27 31.10.2015
5903.20.10.10.00 Mensucat, poliüretanla emdirilmiş – deri taklidi Çin Halk Cumhuriyeti 31.10.2010/27745 2010/28 31.10.2015
5903.20.10.90.00 Mensucat, poliüretanla emdirilmiş – diğerleri
5903.20.90.10.00 Mensucat, poliüretanla sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi
5903.20.90.90.00 Mensucat, poliüretanla sıvanmış,
kaplanmış veya lamine edilmiş – diğerleri
7019.11 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Çin Halk Cumhuriyeti 31.12.2010/27802 (5. Mükerrer) 2011/1 31.12.2015
7019.12 Fitiller
7019.19 Diğerleri
7019.31 Takviye Tabakaları
7019.90.00.10.00 Dokumaya elverişli liflerden
7019.90.00.30.00 Cam liflerden keçe
8207.50.60.00.00 Delmeye mahsus aletlerden iş gören kısımları diğer maddelerden olanların diğerlerinden metal işlemeye mahsus iş gören kısımları diğer yüksek hız çeliğinden olanlar Çin Halk Cumhuriyeti 31.12.2010/27802 (5. Mükerrer) 2011/2 31.12.2015
8207.70.31.00.19 Frezelemeye mahsus aletlerin metal işlemeye mahsus olanlardan iş gören kısımları diğer maddelerden parmak frezelerin diğerleri

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 ncimaddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Faks: 0312 204 86 33

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinindampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.