İsrail menşeli 7005.29 pozisyonlu eşyalara anti-damping vergisi uygulanması hk.

İsrail menşeli 7005.29 pozisyonlu eşyalara anti-damping vergisi uygulanması hk.

By: Bülent Balyemez

konomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/23)

(27.06.2015 T. 29399 R.G.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Trakya Cam Sanayii A.Ş. (Trakya Cam) tarafından yapılan başvuru üzerine İsrail menşeli “renksiz düzcam” için 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/3) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli  ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalı

MADDE 3 – (1) Başvuru sahibi Trakya Cam’ın, soruşturma döneminde soruşturma konusu ürünün Türkiye toplam üretiminin %86’sını oluşturduğu, Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını (YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.  Diğer yerli üretici Düzce Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin (Düzce Cam) soruşturma konusu ürünün ithalatçısı olmasına karşın, ithalatın miktarı ve niteliği dikkate alındığında, bu durumun firmanın yerli üretim dalı vasfına halel getirmediği görülmüştür. Yerli üretimin büyük bölümünü oluşturan Trakya Cam’ın, söz konusu soruşturmada YÜD’ü oluşturduğu kabul edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçısına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 16 ithalatçı firmadan 11’i soru formunu cevaplandırmıştır.

(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik tek üretici/ihracatçı firma olan Phoenicia Flat Glass Industries Ltd (Phoenicia) firmasının, damping marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri sunduğundan, işbirliğinde bulunduğu değerlendirilmiştir.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 22 Nisan 2015 tarihinde İsrail Devleti’nin (İsrail) Ankara’daki Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçıya ve yerli üreticiye iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili tarafların nihai bildirime yanıt verme süresinin uzatılması yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(8) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü olarak da sunmalarınaimkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 7 Mayıs 2015 tarihinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde İstanbul’da yerleşik yerli üretici Trakya Cam firması nezdinde 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2013–31/12/2013 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değerlendirme için 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem zarar dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, “7005.29” gümrük tarife alt pozisyonunda (GTP) “Diğerleri” olarak tanımlanan “renksiz düz cam” dır.

(2) Söz konusu ürün, float teknolojisiyle üretilmektedir. Float üretimi, kum ve diğer hammaddelerin 1700°C’deeritilerek kalay banyosu üzerinde yüzdürülmesi ve kontrollü bir şekilde soğutularak düz cama dönüştürülmesi ilkesine dayanmaktadır. Fırından gelen 1100°C’deki cam, kalay banyosunda şekillendirilerek istenilen kalınlık ve genişliğe ulaştırılır. Daha sonra soğutma fırınına girerek taşımaya, stoklamaya ve işlemeye uygun hale gelmesi için bazı fiziksel özelliklere sahip olması sağlanır.

(3) Tüm cam uygulamaları için temel ürün olan renksiz düz cam büyük plakalar halinde üretilir ve kullanılacakları alanın özellikleri doğrultusunda kesilerek ve gerektiğinde ikincil işlem uygulanarak bitmiş ürün haline getirilir. Söz konusu cam, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji, tarım vb. sektörlerde yalıtım camı, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, boyalı cam, temperli cam, bombeli cam veya emaye baskılı cam olarak kullanılır. Soruşturma konusu ürün, boyama, kaplama vb. ikincil işlemler öncesi renksiz düz camdır. Söz konusu ürün 1,5 mm ile 12 mmarasında değişebilen çeşitli kalınlıklarda olabilmekte ve sabit en kalınlığı ile müşteri ve pazar talebine göre değişik boylarda kesilebilmektedir.

(4) Renksiz düz cam ürününde kullanılan başlıca hammaddeler; maden ürünleri, özel bağlayıcı polivinil butiral(PVB), gümüş nitrat, çinko selenit, feldspat, dolomit, doğalgaz, soda ve elektriktir.

(5) İlgili bazı taraflarca, YÜD’ün üretmediği kalınlıkta ürün tiplerinin bulunduğu, YÜD’ün ince ve kalın tipleri üretmediği belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemede YÜD’ün her kalınlıkta camı üretebilecek teknoloji ve bilgiyi haiz olduğu anlaşılmıştır.

(6) Diğer taraftan, yine ilgili taraflarca soruşturma esnasında ve nihai bildirim sonrasında YÜD’ün ürettiği camların renginin yeşile kaçtığı, soruşturma konusu ürünün renginin daha berrak olduğu ve özellikle araba camları ve ayna yapımında kullanılacak renksiz düz camlar için bunun daha uygun olduğu belirtilmiştir. Ancak yapılan incelemelerde cam rengi farkının kullanım alanında farklılık yaratacak kadar belirgin olmadığı tespit edilmiştir.

Benzer ürün

MADDE 8 – (1) Nihai bildirim sonrası, temsilcisi vasıtasıyla ilettiği görüşlerinde, üretici/ihracatçı firma, benzer ürün tanımında değişiklik yapılarak, “ultra clear” olarak alt spesifikasyonla açıklanan ürünün, YÜD’ün şikayetçi olduğu ürünle teknik olarak farklı ürünler olması nedeniyle, önlem dışı tutulması gerektiğini ifade etmiştir. Soruşturma sürecinde yapılan teknik incelemeler ve yerli üretim dalı nezdinde yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün alt bir üretim tipi olduğu, kullanım alanları ve üretim süreci açısından bir farklılığa tabi olmadığı tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye piyasasında satılan düz camların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı itibarıyla benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürünün ithalatında uygulanan gümrük ve diğer vergiler

MADDE 9 – (1) Söz konusu ürüne uygulanan gümrük vergileri AB, serbest ticaret anlaşması yürürlükte bulunan ülkeler ve GTS ülkeleri için %0, diğer ülkeler için ise %2 oranındadır; KDV oranı ise %18’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) İsrail’de yerleşik Phoenicia firmasının soru formunu eksiksiz ve istenilen içerik ve biçimde cevaplandırdığı tespit edilmiştir.

Temsil testi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır. Buna göre, benzer ürün satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmıştır.

(2) Buna göre normal değer;

 1. a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

 1. b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.
 2. c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 13 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firma için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş değer

MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, işbirliğine gelen firmadan temin edilen benzer ürünün tip bazında üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edilen ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmanın Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcının fiilen ödediği fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması,  taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Damping marjları

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjı, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel nihai bildiriminde kapsamlı ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

(2) Buna göre, Phoenicia firması için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı %37,57 oranındadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak ve nispi olarak artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu inceleme 2011-2013 için yapılmıştır.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 19 – (1) 2011 yılında 108.746 ton olan toplam renksiz düzcam ithalatı, 2012 yılında 131.353 ton, 2013 yılında 182.584 tona çıkmıştır. Değer olarak ise 2011 yılında 44,5 milyon ABD Doları olan toplam renksiz düzcamithalatı, 2012 yılında 42,3 milyon ABD Doları, 2013 yılında ise 61,7 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 20 – (1) 2011 yılında İsrail’den yapılan renksiz düzcam ithalatı 9.488 ton ile toplam ithalatın %8,7’sini, 2012 yılında 28.687 ton ile toplam ithalatın %21,8’ini, 2013 yılında ise 54.649 ton ile toplam ithalatın %29,9’unu oluşturmuştur. Değer olarak ise 2011 yılında 3,9 milyon ABD Doları iken, 2012 yılında 9,8 milyon ABD Doları olan İsrail menşeli ithalat, 2013 yılında 17,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı

MADDE 21 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, 2011 yılında 99.258 ton ile toplam ithalatın %91,3’ünü, 2012 yılında 102.667 ton ile toplam ithalatın %78,2’sini, 2013 yılında ise 127.935 ton ile  %70,1’ini oluşturmuştur. Değer olarak ise 2011 yılında 40,5 milyon ABD Doları olan üçüncü ülke ithalatı, 2012 yılında 32,5 milyon ABD Doları, 2013 yılında ise 44,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 22 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin, ithalat ile Türkiye üretiminin tamamını oluşturan Trakya Cam ile Düzce Cam’ın iç piyasa satışlarının toplamından oluştuğu kabul edilmiştir. Hesaplama için alınan dönem, 2011-SD’yi kapsayan zarar inceleme dönemidir.

(2) YÜD’ün pazar payı 2011 yılında 100 olarak alındığında 2012 yılında 98, 2013 yılında ise 92 olarak gerçekleşmiştir. Tüm yerli üreticilerin pazar payı ise 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 98, 2013 yılında ise 93 olarak gerçekleşmiştir. Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın pazar payı 2011 yılında 100 olarak alındığında takip eden yıllarda sırasıyla 296 ve 532 olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerin pazar payı ise 2011 yılında 100 olarak alındığında takip eden yıllarda sırasıyla 101 ve 119 olarak gerçekleşmiştir.

İthalat fiyatlarının gelişimi

MADDE 23 – (1) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında 2011 yılında 410 ABD Doları/Ton olan birim fiyatlar, 2012 yılında 323 ABD Doları/Ton, 2013 yılında ise 338 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) İsrail menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı, 2011 yılında 420 ABD Doları/Ton iken, 2012 yılında 342 ABD Doları/Ton, 2013 yılında ise 321 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ortalama birim fiyatları 2011 yılında 409 ABD Doları/Ton iken, 2012 yılında 317 ABD Doları/Ton, 2013 yılında 346 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalatın YÜD fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dampingli ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ihracatçı firma bazında fiyat kırılması miktar ve oranları hesaplanmıştır. İhracatçı firma için hesaplanan fiyat kırılması SD için yapılmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 25 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(2) Fiyat kırılması analizinde, soruşturmada işbirliğine gelen ve soruşturma konusu ülkede yerleşik tek düzcamüreticisi olan Phoenicia firmasının SD için alınan verileri kullanılmıştır. Söz konusu firmanın verileri incelendiğinde Türkiye’ye yaptığı ihracatın tamamının doğrudan büyük alıcılara yapıldığı, dolayısıyla miktar indirimleri içerdiği belirlenmiştir. YÜD’ün ise satışlarının tamamının bayilere yapıldığı belirlenmiştir. Fiyat karşılaştırmasının aynı aşamada yapılmasını teminen YÜD için yapılan fiyat hesaplamasında kullanılan satış fiyatına, bayi nakliye ve depolama masrafı, bayi karı ve büyük alıcı miktar indirimi dahil edilmiştir.

(3) Bu çerçevede soruşturma konusu ürün ihracatına konu tüm tipleri için ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatının üzerine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçevesinde ağırlıklı ortalama kullanılarak hesaplanan %9 ithalat ve diğer masraflar CIF fiyata ilave edilerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Söz konusu fiyat, YÜD’ün tüm tipleri için hesaplanan ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede Phoenicia firmasından yapılan ithalatın YÜD fiyatını %10 oranında kırdığı belirlenmiştir.

(4) Diğer taraftan, Phoenicia firmasının SD için soruşturma konusu ürün ihracatının ton bazında %74’ünü oluşturan 4mm kalınlığındaki düzcam için fiyat kırılması hesaplanmıştır. Benzer şekilde söz konusu ürün tipinin ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatının üzerine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçevesinde ağırlıklı ortalama kullanılarak hesaplanan %9 ithalat ve diğer masraflar CIF fiyata ilave edilerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Söz konusu fiyat, YÜD’ün 4mm düzcam için ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede Phoenicia firmasından yapılan 4mm düzcam ithalatın YÜD fiyatını %15 oranında kırdığı belirlenmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 26 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi Trakya Cam firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin 2011-2013 için gerçekleşen verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 ncimaddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, zarar dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurt içi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, ücretler, verimlilik, nakit akışı, yatırımlardaki artış, kârlılık, büyüme, sermaye artışı, net dönem kârı/zararı göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve 2011 yılı esas alınarak endekslenmiştir.

 1. a) Üretim

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 79 ve 87 olarak gerçekleşmiştir.

 1. b) Yurt içi satışlar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, istikrarlı bir seyirle aynı olarak seyretmiştir.

 1. c) İhracat

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 34 ve 40 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında 100 olan ihracat hâsılat endeksi ise takip eden yıllarda sırasıyla 31 ve 37 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi pazar payı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 98 ve 92 olarak gerçekleşmiştir.

 1. d) Stoklar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan stok miktar endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 38 ve 73 olarak gerçekleşmiştir.

 1. e) Kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi 2011 yılında 100 olarak alındığında takip eden yıllarda sırasıyla 89 ve 93 olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise 2011 yılında 100 olarak kabul edildiğinde takip eden yıllarda sırasıyla 89 ve 94 olarak gerçekleşmiştir.

 1. f) İstihdam

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan idari personel sayısı endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 121 ve 119 olarak gerçekleşirken, 2011 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 118 ve 127 olarak gerçekleşmiştir.

 1. g) Ücretler

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2011 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçilerin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 110 ve 120 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Verimlilik

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 67 ve 69 olarak gerçekleşmiştir.

 1. h) Yurt içi fiyatlar

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksi takip eden  yıllarda 94 ve 97 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Maliyetler

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 124 ve 129 olarak gerçekleşmiştir.

 1. i) Kârlılık

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan toplam birim kârlılık endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 27 ve 23 olarak gerçekleşmiştir.

 1. j) Nakit akışı

1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe 2011 yılında 100 olan nakit akışı endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 83 ve 63 olarak gerçekleşmiştir.

 1. k) Net kârlılık, öz kaynakların kârlılığı ve yatırım hâsılatı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2011 yılında 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net Satış) endeksi, takip eden yıllarda sırasıyla 35 ve 45 olarak gerçekleşmiştir.

2) 2011 yılında 100 olan öz kaynak kârlılığı (Kâr/Öz kaynak) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 31 ve 41 olarak gerçekleşmiştir.

3) 2011 yılında 100 olan yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 30 ve 32 olarak gerçekleşmiştir.

 1. l) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2011 yılında 100 olan aktif büyüklüğü takip eden yıllarda sırasıyla 106 ve 149 olarak gerçekleşmiştir.

 1. m) Öz sermaye artışı

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2011 yılında 100 olan öz sermaye endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 106 ve 117 olarak gerçekleşmiştir.

 1. n) Yatırımlardaki Artış

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2011 yılında 100 olan tevsi yatırımlar endeksi takip eden yıllarda sırasıyla 371 ve 211; yenileme yatırımları ise 2011 yılında 100 alındığında takip eden yıllarda sırasıyla 188 ve 160 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 27 – (1) Yapılan incelemede, 2011 yılı ile kıyaslandığında YÜD’ün üretim ve kapasite kullanım oranında bozulma gerçekleşirken yurt içi satışlarının incelenen dönemde aynı seviyeyi koruduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, YÜD’ün birim ticari maliyetlerinde ortaya çıkan artışı eş düzeyde yurt içi birim fiyatlarına yansıtamadığı ve bu nedenle yurt içi kârlılığının önemli ölçüde düştüğü, ancak yine de İsrail menşeli dampingli ithalat nedeniyle yurt içi piyasada pazar kaybı yaşadığı belirlenmiştir. YÜD’ün yurt dışı satış miktarında ve birim fiyatlarında da düşüş gerçekleştiğinden, toplam ortalama birim kârlılığında önemli ölçüde bozulma gerçekleşmiştir. Öte yandan, YÜD’ün ürünamortismanı ile kârlılığındaki düşüşle birlikte ürün nakit akışının önemli ölçüde bozulduğu belirlenmiştir.

(2) İsrail’de yerleşik tek üretici/ihracatçı olan Phoenicia firmasından soruşturma döneminde yapılan dampingliithalatın YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı tespit edilmiştir.

(3) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin veriler aynı dönem için incelendiğinde, net satışlarda dalgalanma gözlenirken, brüt karlılıkta ve özellikle net karlılıkta ciddi bozulma yaşanmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, firmanın aktif toplamı ve öz sermayesinde artış gerçekleşirken, söz konusu göstergelerin kârlılık oranında bozulma olduğu belirlenmiştir.

(4) Söz konusu veriler neticesinde, zarar inceleme döneminde maddi zararın varolduğu  değerlendirilmiştir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi

MADDE 28 – (1) Zarar döneminde soruşturmaya konu olan ülke menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının YÜD fiyatlarını önemli oranlarda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde yurt içi tüketim %8 artarken YÜD’ün  pazar payı %8 azalmış, soruşturma konusu ülkenin pazar payı ise %432 oranında önemli ölçüde artmış, üçüncü ülkeler menşeli ithalatın pazar payı ise %19 oranında artmıştır. Bu durumun, özellikle dampingli ithalatın Türkiye piyasasına nüfuz ettiğini ve YÜD’ünpazar payını ele geçirmeye devam etme potansiyelinin yüksek olduğunu gösterdiği değerlendirilmiştir.

(3) Bu tespitler ışığında, İsrail menşeli dampingli ithalatın zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak artış gösterdiği; YÜD’ün ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmalar olduğu; dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki olumsuz gelişmelerin eş zamanlı seyrettiği; bu nedenle, YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar

MADDE 29 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.

(2) Üretici/İhracatçı firma, temsilcisi aracılığıyla, yerli üretim dalının soruşturma konusu ülke kaynaklı ithalat nedeniyle zarar etmediği, aksine, artan bir kârlılığının olduğunu ifade etmiştir. YÜD’ün üretimle ilgili kayıtlarına dayanan ekonomik göstergeler tablosunda, üretim, satış ve ürün kârlılıklarında olumsuz seyirler olduğu görülmektedir. Ayrıca, üretici/ihracatçı firma temsilcisi, YÜD’ün yurt dışı satış rakamlarının ve kârlılığının da olumsuz seyrettiğini, bu durumun üçüncü piyasalardaki arz ve rekabet koşulları nedeniyle gerçekleştiğini ifade etmiştir. Bu durumun, iç piyasada YÜD’ünmaruz kaldığı dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zarara ilişkin illiyet bağını koparmadığı düşünülmektedir.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 30 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat mutlak olarak artış gösterse de, söz konusu ithalatın toplam ithalat içindeki payı zarar inceleme döneminde azalmıştır. Diğer taraftan, ortalama birim fiyatları ise 2011 ve 2012 yıllarında genel ithalatın ortalama birim fiyatlarının altında seyrederken, 2013 yılında üzerine çıkmıştır. Üçüncü ülkelerden ithalatın pazar paylarına bakıldığında ise zarar inceleme döneminde pazar payının artış gösterdiği, ancak soruşturmaya konu ülkenin pazar payında gerçekleşen artışla karşılaştırılamayacak düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, YÜD’de meydana gelen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı değerlendirilmiştir.

İhracat performansındaki düşüş

MADDE 31 – (1) YÜD’ün zarar inceleme döneminde ihracatında miktar ve değer olarak azalma yaşandığı,YÜD’ün ihracatının toplam satışlar içerisindeki payının da zarar inceleme döneminde önemli ölçüde azaldığı gözönünealındığında, YÜD’ün ihracatındaki düşüşün, ihraç pazarındaki diğer unsurlara da bağlı olabileceği nedeniyle, diğer ekonomik göstergelerinde görülen maddi zarar ile soruşturma konusu ülkeden yapılan dampingli ithalat arasındaki nedensellik bağını ortadan kaldıracak düzeyde olmadığı değerlendirilmiştir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 32 – (1) Yapılan incelemede zarar inceleme dönemi boyunca soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algısının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı; soruşturmaya konu ülkelerde üretilen benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

(2) Soruşturma döneminde soruşturmaya konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve soruşturmaya konu ülkede ticareti kısıtlayıcı bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edilmiştir.

(3) YÜD’ün zarar inceleme döneminde faaliyet ve finansman giderlerinde önemli bir artış gerçekleşmediği; verimliliğinin azaldığı, ancak bu durumun düz cam üretiminin sürekli üretim yöntemi ile üretilmesi nedeniyle belirli seviyede tutulmasına karşılık işçi sayısındaki artıştan kaynaklandığı anlaşıldığından, meydana gelen zararın iç dinamiklerden kaynaklanmadığı değerlendirilmiştir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Karar

MADDE 33 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında “daha az vergi kuralı” uygulanarak karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

 

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Firma Dampinge Karşı Önlem

(CIF Bedelin %)

7005.29 Diğerleri İsrail Phoenicia Flat Glass Ind. Ltd.

Diğerleri

20%

 

37.57%

 

 

 

Uygulama

MADDE 34 – (1) Gümrük idareleri, 33 üncü maddede gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür