(İŞKUR): İş Kurmak isteyen Engelli Girişimciler ile Engelli İstihdamına yönelik Kurum, Kuruluş ve İşletmelerin hazırlayacakları projelere destek, son başvuru tarihi: 28.06.2015

(İŞKUR): İş Kurmak isteyen Engelli Girişimciler ile Engelli İstihdamına yönelik Kurum, Kuruluş ve İşletmelerin hazırlayacakları projelere destek, son başvuru tarihi: 28.06.2015

By: Bülent Balyemez

,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsiz engellilerin kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmalarını sağlayacak destek teknolojileri ile engellilerin işe yerleştirilmeleri, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve istihdam edilebilirliklerini artırıcı şekilde mesleki eğitim ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla “Engellilere yönelik Proje Desteği” adlı bir proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Evrak kontrolünden sonra eksik başvuruların düzeltilerek tekrar sunulabilmesi nedeniyle başvuruların son başvuru tarihine göre erken bir tarihte yapılması tavsiye edilmektedir. Program 2 ana başlık altındaki projeleri destekleyecektir. Buna göre birinci başlık altında engellilerin kendi işlerini kurmaları desteklenirken ikinci başlıkta ise tüzel kişilerin engellilerin istihdamını destekleyici faaliyetleri desteklenecektir.

·        Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

·        Engellerin istihdamını destekleyici projeler

§  Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projeler

§  Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler

§  Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projeleri

 

Son başvuru tarihi: 28 Haziran 2015, Pazar

Kimler başvurabilir?

·        Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler için bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan, Girişimcilik Sertifikası olan veya iş kuracağı alanda MeslekiEğitim Sertifikası, Diploma, Ustalık Belgesi gibi  belgelere sahip olan ve de emekli olmayan Gerçek Kişiler

·        Engellerin istihdamını destekleyici projeler için Kamu Kurum ve Kuruluşları, STKlar, Özel Sektör Kuruluşları, Üniversiteler vb. Tüzel Kişiler

Destek tutarı ve kapsamı

İlgili kapsam

Kim başvuru yapabilir?

Detaylar

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

Engelli Gerçek Kişiler

•        Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar vb. masraflar için azami 2000 TL (Azami destekleme oranı %100)

•        İşletme giderleri desteği: Kurulan işletmenin 12 aylık süre zarfında fatura karşılığı olmak üzere elektrik, su, iletişim, ısınma maliyetleri (işletme giderleri) için azami 4000 TL (Azami destekleme oranı %60)

•        Kuruluş desteği: İşletme kuruluşundan itibaren 12 aylık süre zarfında fatura karşılığı temin edilen ve işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi ve ofis malzemesi maliyetleri için azami 30.000 TL (Azami destekleme oranı %100)

Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projeler

Tüzel Kişiler

•        İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği

•        Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler

•        Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar

•        Fatura karşılığı verilecek destek miktarı Komisyon kararı ile %100 veya daha azı bir oranda olabilir.

Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler

Tüzel Kişiler

•        Projenin hedef kitlesi olan engelli gruplarının ve engelli sayısının belirtilmesi gereklidir. Projede hedef kitleyi oluşturan engellilerin kimlik bilgilerinin yer aldığı listenin projeye eklenmesi halinde proje öncelikli olarak değerlendirilecektir.

•        Projede görevli olan kişilerin isimleri (idareci, koordinatör, psikolog, sosyal danışman, sosyolog, engelli danışmanı, rehberlik uzmanı gibi) ile bu alandaki tecrübelerini de ortaya koyan bilgi ve belgelere proje ekleri arasında yer verilmelidir.

•        Proje kapsamında engellilerin en az 10 gün süre ile işe ve işyerine uyumu için motivasyon, iş oryantasyonu, kişisel gelişim, mülakat-iş görüşmesi, temel yaşam becerileri gibi konuları içeren danışmanlık hizmeti alması zorunludur.

•        Hazırlanacak projelerde mutlaka istihdam taahhüt oranı ve asgari istihdam süresi ile kursiyerlerin istihdam edilecekleri yerlerin de bilgileri yer almalıdır. İstihdamda iken ayrılan engellinin yerine kalan süre, danışmanlık hizmeti almış bir başka engelli tarafından tamamlanabilecektir.

•        Proje kapsamında Komisyon tarafından proje sahibi kuruma, yaptığı giderleri karşılaması için engelli başına uygun görülecek miktarda idari gider (araçlar için yakıt, iletişim giderleri gibi) ödemesi ile projede görev yapacak görevlilerden uygun bulunanlar için de ayrıca brüt ödeme yapılacaktır. Ödeme tutarları destek kapsamındadır. Projede idari gider olarak yapılan ödemelerin belirtilmesi gereklidir. Görevlilere yapılan ödemeler nedeni ortaya çıkabilecek her türlü mali ve yasal yükümlülük proje sahibine aittir.

•        Proje kapsamında yapılacak ödemelerde, proje sahibine başka mevzuatlar kapsamında Devletçe yapılan/yapılacak her türlü teşvik uygulaması da dikkate alınacaktır.

Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projeleri

Tüzel Kişiler

•        Projelerin ilgili ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekmektedir.

•        Her bir projede yalnız bir mesleğin ele alınması ve Başvuru Sahibinin bu meslekle ilgili devam eden bir mesleki eğitim kursunun bulunmaması gerekmektedir.

•        Hazırlanacak projelerde mesleki eğitim kursuna katılacak engellilerin bilgilerine ve varsa istihdam taahhüt oranına ve istihdamın süresi ile istihdam edilecek işyerlerinin bilgilerine yer verilmesi halinde bu kapsamdaki projelere diğer projelere göre öncelik verilecektir. Ayrıca proje sahibi tarafından engellilere yönelik daha önce uygulanan başka projelerin olması halinde bunların sonuçlarının da raporlanması beklenmektedir.

•        İstihdam edilmesinde çeşitli zorluklar bulunan engel grupları (zihinsel engelliler gibi) için hazırlanacak projelerin mesleki eğitimle birlikte rehabilitasyon amacının ayrıca ortaya konulması beklenmektedir.

•        Hazırlanacak projelerde Komisyonca uygun görülen maliyetler (idari gider, temrin, görevli ücretleri vb.) proje dikkate alınarak belirlenecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

İlgili kapsam

İlgili hususlar

Ortak hususlar

•        Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberi, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona dair Yönetmelikile bu yönetmeliğin Usul ve Esasları hakkında Genelgenin okunması tavsiye edilmektedir.

•        Projeler kabul edilen bütçe ile sınırlı olarak yürütülür. Komisyonun uygun görüşü olmadan, Yükleniciler tarafından hiçbir şekilde ödenek kalemleri arasında aktarma yapılamaz ve ödenek kalemleri artırılamaz.

•        Komisyon tarafından projeler için tahsis edilen ödenek tutarına, aksi belirtilmedikçe KDV dahildir.

•        Araç-gereçlerin, sarf malzemelerin ve demirbaşların Yükleniciler tarafından satın alındığının yüklenici adına kesilmiş fatura ile belgelenmesi ve İl Müdürlüğü tarafından alınanların yerinde görülmesini müteakip İl Müdürlüğünce bu alımlara ilişkin nakit tutarları, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş belge ve eki onaylı fatura örneğine dayanılarak en geç 10 iş günü içinde defaten ödenir. Komisyon tarafından uygun görülen ödemeler, ilgili mevzuatında belirtilen belgelerin yüklenici tarafından İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi sonrasında belirlenen hesaba veya hesaplara en geç 10 iş günü içinde aktarılır.

•        Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaşlar, 3 yıllık süre sonunda tüm hakları ile Yükleniciye bırakılır.

Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler

 

•        Gerçek Kişileri ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje başvurusunda bulunabilirler.

•        Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler kapsamında engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup engelli birey adına vasi olanların kendi işini kurmasını amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.

•        Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projeler kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl faaliyetine devam etmesi gerekmekte olup aksi takdirde verilen desteği yasal faizi ile geri alınması söz konusudur.

•        Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.

•        Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır.

Engellilerin istihdamını destekleyici projeler

•        Engellilerin iş bulmalarını sağlayacak Destek Teknolojilerine ilişkin projeler

•        Engellilerin işe yerleştirilmeleri, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanmasına yönelik projeler

•        Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon projeleri

 

•        Tüzel Kişiler, merkezleri veya şubelerinin bulunduğu illerde uygulanmak üzere proje başvurusunda bulunabilirler.

•        STKların proje sunması için iktisadi işletme kurmaları zorunlu değildir.

•        Engellerin istihdamını destekleyici projeler kapsamında “Engellilere yönelik faaliyette bulunan dernek veya vakıflar, varsa bağlı oldukları üst kuruluşlardan alacakları proje ile ilgili değerlendirme yazısını” ya da “üst kuruluşu olmadığına veya bağlı olmadığına dair” taahhütnameyi proje başvurusuna eklemeleri gerekmektedir.

•        Mesleki eğitime yönelik projelerde onaylı eğitim programı kabul edilen projelerde sözleşme imza aşamasında istenilecektir. Eğitim programlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kursiyerlerin özellikleri dikkate alınarak onaylanması esastır. Eğitim programlarının süresinin bu kapsamda engel gruplarının durumu dikkate alınarak belirlenmesi gereklidir.

•        Görme Engellilere yönelik düzenlenecek mesleki eğitimlerde bir sınıftaki kursiyer sayısının en fazla 5 kişi, diğer Engelli gruplarında ise en az 10 kişi olması esastır.

•        Eğitim mekanı gerektiren projelerde, eğitim mekanının düzenlenecek eğitime ve katılımcıların asgari ihtiyaçlarına uygun olması temel esastır. Başvuru Sahibinin tabi olduğu bir başka mevzuat gereğince eğitim mekanına ilişkin onayı var ise bu onayın sözleşme imzalanmasından önce İl Müdürlüğüne teslimi yeterlidir. Bu tür bir onayın bulunmaması halinde Başvuru Sahibi Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinden veya bu durumun mümkün olmaması halinde İl Müdürlüğünden en az bir kişinin Başvuru Sahibinin projesinde belirttiği eğitim mekânının, eğitimin teorik ve uygulamalı kısımları çerçevesinde havalandırma, ışıklandırma ve ısıtma altyapısı, eğitim için gerekli olan temel araç ve gereçler, kursiyer sayısı dikkate alınmak kaydıyla fiziksel uygunluğu, lavabo ve tuvaletlerin yeterliliği gibi kriterler açısından uygun olup olmadığına karar vermesi için talepte bulunma hakkı bulunmaktadır.

•        Mesleki eğitim kursu içeren projelerde kursiyerlere katıldıkları fiili her bir gün için İŞKUR tarafından Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda (günlük 20 TL) kadar zaruri gider ödemesi yapılacak olup bu kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile gerekmesi halinde genel sağlık sigortası da ödenecektir.

•        İstihdam taahhüdü olan projelerde, kursiyer zaruri gideri ve demirbaş giderleri dışında kalan proje tutarının %20’si bloke edilir. Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda bloke edilen tutar Yükleniciye ödenmez.

•        Projeler kapsamında üretilen tanıtım ve hediyelik eşya niteliği taşıyan ürünler, yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerine hediye olarak verilmek veya sergilenmek üzere İŞKUR tarafından talep edilmesi halinde Yükleniciler tarafından bedelsiz olarak teslim edilir.

Başvuru süreci

·        Son başvuru tarihi: 28 Haziran 2015

·        Değerlendirme dönemi: Eylül 2015

·        Proje başvuruları öncelikle İl Müdürlüğünce 10 gün içerisinde şekil ve evrak kontrolü için gözden geçirilir. Eksiklikler bulunan projelerin Başvuru Sahiplerine gerekçesi ile birlikte 15 gün içinde yazılı bildirimde bulunulur. İade edilen projeler son başvuru tarihinin geçmemiş olması koşulu ile tekrar İl Müdürlüğüne sunulabilir. Evrak kontrolünden sonra başvuruların düzeltilerek tekrar sunulabilmesi için başvuruların son başvuru tarihine göre erken bir tarihte yapılması tavsiye edilmektedir. İl Müdürlükleri, şekil ve evrak kontrolün geçen proje başvurularını ilgili ildeki işgücü piyasası ile ilişkisi, gerçekleştirilecek faaliyetler ile paydaşların projeye katkıları, daha önce gerçekleştirilen benzxer projelerle ilişki düzeyi ve farklı yönleri, hedef kitleye muhtemel katkıları ve sürdürülebilirliği açısından değerlendirecekler ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna raporlayacaklardır.

·        İl Müdürlüklerince başvurusu yapılan projeler İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına sunulur. Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Başvuru Sahibinin de sunum yapması da mümkündür. Kurul, proje amaçlarının hedef kitle ile ilişkisi ve ilin ihtiyaçları ile uyumu gibi kriterlere göre değerlendirerek 15 gün içinde İŞKUR Genel Müdürlüğüne iletirler.

·        İŞKUR Genel Müdürlüğüne ulaşan projeler Teknik Çalışma Grubunca ilgili mevzuat, Komisyon ilke kararları ve proje başvuru rehberinde öngörülen şartlar doğrultusunda değerlendirerek Komisyona sunulur. Teknik Çalışma Grubu, değerlendirme esnasında İl Müdürlüğü, Başvuru Sahibi veya diğer paydaşlardan ilave bilgi talep edebilir ve projenin uygulanacağı yerde inceleme-araştırma yapabilir.

·        Komisyon önüne gelen projeleri kendi içindeki tutarlılığı, hedef kitle ile amaç arasındaki ilişkinin düzeyi, kursiyerlerin istihdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı, daha önce yapılan benzer projeler ile ilişkisi, hedef kitlenin ihtiyaçları, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği, eş finansman katkısı, bütçe imkânları, kendi işini kuracaklar için iş planı ve kuruluş sermayesi olup olmadığı, işgücü piyasasının talepleri, isteklinin varsa daha önceki proje deneyimi ve paydaşlarla ilişki düzeyi gibi kriterlere göre değerlendirir.

·        Komisyon tarafından desteklenmesi uygun görülen proje sahiplerine İl Müdürlüklerince yazılı olarak bilgilendirme yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde sözleşmelerin imzalanması gerekmektedir.