Gümrük Tasfiye İşlemleri TASARRUFLU YAZI (23.03.2015/6790287)

Gümrük Tasfiye İşlemleri TASARRUFLU YAZI (23.03.2015/6790287)

By: Bülent Balyemez

TASARRUFLU YAZI (23.03.2015/6790287)
 Özet:Tasfiye İşlemleri (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2015 tarihli ve 6702163 sayılı yazısına istinaden Dilovası Gümrük Müdürlüğü yazısı)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

 

Sayı :  47674053

Konu : Tasfiye İşlemleri

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 18.03.2015 tarihli ve 6702163 sayılı yazıda; Bakanlığımız denetim elemanları tarafından 2014 yılında gümrük idarelerinde yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenen raporlarda, eşyanın tasfiye süreci ile ilgili olarak;

–        Geçici depolama ve antrepo işleticileri ile kaçak eşya ambarı sorumluları tarafından tasfiye listelerinin düzenlenmesi konusunda Tasfiye Yönetmeliğinde belirlenmiş olan süreye uyulmadığı, düzenlenen listelerin gümrük müdürlüğüne zamanında gönderilmediği ve ilgili gümrük müdürlüklerince de söz konusu işlemlerin zamanında yapılması hususunun yeterince takip edilmediği,

–        Tasfiye listelerine istinaden gümrük müdürlüklerince düzenlenecek Tespit ve Tahakkuk Belgelerinin (TTB) Tasfiye Yönetmeliğinde belirlenmiş olan sürelerde düzenlenmediği, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarih ile TTB’lerin düzenlendiği tarih arasında uzun zaman aralıkları olduğu, düzenlenen TTB’lerin ilgili tasfiye işletme müdürlüklerine gönderilmesi hususunda gecikmeler yaşandığı,

–        Gümrük müdürlüklerince, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan eşya ile alıkonulan taşıtların tasfiyelik hale gelip gelmediğinin tespiti ile tasfiyelik hale gelenler için TTB’lerin zamanında düzenlenmesi konusunda gerekli takibatların yapılmadığı ve eşyanın tasfiyelik hale geliş tarihiyle TBB’lerin düzenlenme veya düzenlenenlerin işletme müdürlüklerine gönderilme tarihleri arasında ayları bulan farklar olduğu,

–        Tasfiye işletme müdürlüklerine gönderilen TTB konusu eşyanın Tasfiye Yönetmeliğinde öngörülen sürelerde teslim alınmadığı, gerek işletme müdürlüklerince teslim alınan gerekse yerinde tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın tasfiyesinde zaman zaman gecikmeler yaşandığı, TTB’lerin düzenlenme ve işletme müdürlüklerine geliş tarihi ile ilk kez tasfiyeye tabi tutulma tarihleri arasında farklar bulunduğu; bu farklar nedeniyle satışa sunulabilecek eşyada değer kayıplarının ortaya çıkabildiği, imha edilecek eşyada ise beklemeler nedeniyle hem işgücü hem de maliyet anlamında kayıplar yaşanabildiği,

–        Gümrük ve tasfiye işletme müdürlüklerince yapılan bazı imha işlemlerinin görüntülenmesinde gerekli özenin gösterilmediği,

hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bu çerçevede, tasfiyenin zamanında yapılabilmesi, tasfiye edilecek eşyada yaşanabilecek değer kayıpları ile işgücü kaybının yanı sıra tasfiyelik eşyanın zamanında teslim alınmaması ve tasfiye işlemlerinin gecikmesinden dolayı ortaya çıkabilecek ilave ardiye ücretlerinden kaynaklanan maliyet artışlarının önlenebilmesini teminen bağlantınız gümrük ve tasfiye işletme müdürlüklerince;

–        Tasfiyelik hale gelen eşya için düzenlenecek tasfiye listeleri ile TTB’lerin zamanındadüzenlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi konusunda Tasfiye Yönetmeliğinde belirlenen sürelere uyulması ve bu sürelere uyulup uyulmadığının denetlenmesi,

–        Gerek TTB’si düzenlenmiş eşyanın teslim alınması ve gerekse bu eşyanın tasfiyeye tabi tutulmasında gecikmelere mahal vermeden işlem yapılması, bu cümleden olmak üzere yılından önce TTB’si düzenlenmiş ve halen tasfiyesi yapılmamış eşyanın tasfiyesinin yılı içinde tamamlanması,

–        Tasfiyelik haldeki eşyanın imhasında, imhanın komisyon başkanı ve üyeleri nezaretinde yapılması, yapılan imhanın her aşamasının komisyon tarafından görüntülenmesi, konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle tasfiyelik hale gelen eşyalarla ilgili olarak söz konusu talimat gereğince işlemlerin yapılmasını tebliğen rica ederim.

 

Ayşe SAVAŞ

Gümrük Müdürü a.

Gümrük Müdür Yrd.

 

DAĞITIM:

Tüm Bağlı Antrepolara

Tüm Bağlı Geçici Depolama Yerlerine

Tüm Bağlı Liman İşletmelerine