Gümrük Muayene Gözetim Ücret Tarifesine ilişkin uygulamalar

Gümrük Muayene Gözetim Ücret Tarifesine ilişkin uygulamalar

By: Bülent Balyemez

GENELGE (MGMB-UMGGB-2015/5)
 Özet:Muayene Gözetim Ücret Tarifesine ilişkin uygulamalar.

 

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-5)

 

Sayı         : 84489757-010.06.00.00 129338                                                                                                        27.03.2015

Konu : Genelgeler (2015-5)

1.    Ücret Yönergesine Dair Açıklamalar : 17.01.2015 tarih ve XIX/85-371 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden düzenlenen Muayene Gözetim Ücret Tarifesine ilişkin uygulamada anlaşılamayan bazı hususların olduğu tespit edilmiştir.

Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetime Dair Tebliğ (Çizelge 1), CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Çizelge 2), Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (Çizelge 3) kapsamında yapılan uygunluk denetimlerinde

Dosya sonuçlandırma ücreti başvuru başına alınacaktır. Bir başvuru içerisinde farklı sonuçlar olsa dahi bu ücret tek alınacaktır. (Örneğin bir müracaatta Red, Kabul, Kapsam Dışı, Parti Teşkil Etmez vb. denetim sonuçlarının birkaçının birden olması durumunda en yüksek dosya sonuçlandırma ücreti alınacaktır.) Ancak firmaların talebi doğrultusunda ürünlerin bir kısmına sonuç verilmesi, diğer kısmına farklı bir zamanda sonuç verilmesi halinde (örneğin başvuru kapsamında incelenmesi tamamlanmış ürünlerin sonuçlandırılması, deney sonucu veya rapor incelemesi beklenen ürünlerin sonucunun ise daha sonra verilmesi durumunda) dosya sonuçlandırma ücreti ayrı ayrı alınacaktır.

Dosya inceleme ücreti başvuru başına alınacaktır. Ancak bir başvuruda diğer kararların yanı sıra Kapsam Dışı, Parti Teşkil Etmez, Standard Karşılığı Olmayan Ürün varsa bu ürün kalemlerine ilişkin dosya inceleme ücreti ayrıca alınacaktır. (Örneğin bir başvuruda koşullu kabul, kabul ve kapsam dışı sonucu varsa kabul için ayrı, kapsam dışı için ayrı olmak üzere iki dosya inceleme ücreti alınacaktır.)

Herhangi bir firma talebi bulunmaması halinde denetim ücreti başlangıçta ücret tarifesine göre hesaplanarak talep edilecektir. Başlangıçta hesaplanan ücretler dışında farklı bir inceleme sonucu oluşursa dosya inceleme ücreti yeniden hesaplanacak ve gerekiyorsa ek ücret talep edilecektir.

• Bazı Ürünlerin İthalatta Standartlara Uygunluk Denetime Dair Tebliğ (Çizelge 1) kapsamında bir başvuru içerisinde farklı kararların yanı sıra Teknik Problem varsa dosya

 

sonuçlandırma ücreti yüksek olan ücrete göre alınacaktır. (Örneğin bir başvuruda hem Kapsam Dışı hem de Teknik Problem olan ürünler varsa dosya sonuçlandırma ücreti 600 TL olarak alınacaktır.) Teknik Problem uygulanan ürünlere deney yapıldıktan sonra tekrar dosya sonuçlandırma ücreti alınmayacak, yalnızca deney ücreti alınacaktır.

Başvuru kapsamında firmanın AT uygunluk beyanı eklememesi halinde firmaya geri dönüş yapılarak AT uygunluk beyanının talep edildiği, ancak firmanın verilen süre içerisinde geri dönüş yapmayarak, dokümanı eklemediği ve başvurunun Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırıldığı durumlarda herhangi bir teknik doküman (AT Uygunluk Beyanı, rapor, katalog vb.) incelenmemiş ise dosya inceleme ücreti alınmayacak, yalnızca dosya sonuçlandırma ücreti talep edilecektir.

2.    Genelge 2015/2’de Tadil Edilen Bölümler:

Genelge 2015-2 Madde 9.14 aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

14. Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi ismi veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi üretici olarak tanımlanır. Üretici ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu konusunda tek ve en üst düzeyde sorumluluk sahibidir. Fason üretim söz konusuysa üretici, ürünle ilgili tüm kontrolü elinde bulundurmalı ve AB uyumlaştırma faaliyetleriyle ilgili sorumluluğunu yerine getirebilmek için gerekli tüm bilgileri temin ettiğinden emin olmalıdır. Fason üretim yaptırılması üretici sorumluluğunu hiçbir şekilde azaltmaz.

Bir ürünü kendi ismi veya ticari markası ile piyasaya arz eden kişi üretici olarak tanımlandığından AT Uygunluk Beyanı bu kişi tarafından sunulmalı, ürünün ilgili mevzuatına göre uygunluk değerlendirmesi bu kişi tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır. Ancak marka sahibi firmaya ilişkin özel bir araştırma yapılmamalı, ancak marka sahibi kuruluşun AT uygunluk beyanını veren firmadan farklı olduğunun tespiti halinde, ürünü kendi adıyla veya markası ile piyasaya arz eden kişi üretici olarak tanımlandığından, marka sahibi üretici tarafından hazırlanmış AT Uygunluk Beyanı talep edilmelidir.

Bir ürünü kendi ismi veya ticari markası ile piyasaya arz eden üretici ürünlerini fason üretim ile ürettiriyorsa ürünle ilgili tüm kontrolü elinde bulundurmalıdır. Bu itibarla, kendi markaları ile fason üretim yaptıran üreticilerden 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle (1 Haziran dahil) fason sözleşmesini sunmaları istenmelidir. Sunulan fason sözleşmesinde ürünlerin ilgili AB mevzuatına ve yönetmeliklere uygun olarak üretiminin yaptırıldığı açıkça belirtilmelidir.

 

Genelge 2015-2 Madde 7.3’te denklik beyanlarının model farklılığı durumunda kabul edileceği belirtilmektedir. Denklik beyanları, yalnızca model farklılığı durumlarında değil aynı zamanda marka farklılığı durumlarında da talep edilecektir.

3.    R&TTE & LVD – EMC Direktifleri Kapsamı Ürünlerin Denetimi: 2015/9 tebliği kapsamı ürün başvurularında zaman zaman LVD-EMC Direktifleri kapsamında bulunan ürünler için R&TTE direktifi kapsamında AT Uygunluk Beyanı sunulmaktadır. R&TTE direktifine göre radyo ekipmanı ve telekomünikasyon terminal ekipmanı olan cihazlar bu direktifin kapsamındadır. Bu ekipmanlar,

Radyo ekipmanı: iletişim temin eden ve bu nedenle tahsis edilen spektrumda (9 kHz -3000 GHz arası) radyo dalgaları yayan ve/veya alan iletişim cihazı,

Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı ise, telekomünikasyon ağında kullanılan doğrudan veya dolaylı olarak networke bağlanarak iletişimi sağlayan cihaz veya bileşenler

olarak tanımlanmaktadır. Bu ekipmanlara örnek olarak araç kapı açma mekanizması, PC modem, analog telefonlar, mobil telefonlar verilebilmektedir.

Bir ürün kendinden ayrılabilen radyo veya telekomünikasyon terminal bileşeni içeriyorsa bu bileşen R&TTE kapsamında değerlendirilmekte veya bileşen üründen ayrılamıyorsa tüm ürün R&TTE kapsamında değerlendirilmektedir. (Örneğin bir PC, WLAN içerirse bu durumda direktifin kapsamına girer ancak, PC’ye eklenmiş ve PC’den ayrılabilir WLAN olması durumunda PC, R&TTE kapsamında değil sadece WLAN direktifin kapsamında olur.)

EMC direktifinde, R&TTE kapsamında bulunan ekipmanların EMC direktifinin kapsamında olmadığı ifade edilmektedir. Ancak bu ekipmanlar, R&TTE direktifinde ve yukarıda açıkça tanımının yapıldığı radyo ekipmanı ve Telekomünikasyon terminal ekipmanları olup, İthalat Denetimlerinde bu tarif ve GTİP tanımıyla bir ürün bulunmamaktadır. Ancak gelen ürünler GPS, WLAN, bağlantısının olduğu ve WIFI özelliği ile kablosuz haberleşmenin sağlandığı kamera, TV, fotoğraf makinesi gibi cihazlardır. Bu tip cihazlar, R&TTE kapsamında olmasına rağmen doğrudan ve sadece radyo ekipmanı ve/veya Telekomünikasyon Terminal ekipmanı olarak tanımlanmadığı için sadece R&TTE direktifi kapsamında değerlendirilmemektedir.

İlgili R&TTE rehber dokümanına göre, bir ürünün R&TTE direktifi yanında diğer direktiflerin kapsamında da olması durumunda ürünün kapsamında olduğu tüm direktiflerin gereklerini sağlamalıdır. Buna göre, 2015/9 sayılı başvurularda,

 

Ürün DC 75V – 1500 V arası, AC 50V – 1000V arası gerilime sahip olduğunun anlaşılması durumunda LVD direktifinin güvenlik gereklerini karşılamalıdır.

Cihaz EMC direktifindeki elektromanyetik uyumluluk gereklerine karşı da koruma sağlamalıdır. Bu kapsamda, cihazın çalışırken ürettiği elektromanyetik bozulma, radyo ve telekomünikasyon ekipmanı veya bileşenlerinin (GPS veya WIFI bileşenlerinin) veya diğer bileşenlerinin amaçlanan kullanımını engelleyecek seviyeyi aşmamalı (Emisyon); ekipman veya bileşen, cihazın kullanımında beklenmeyen bir bozulmaya neden olmayacak şekilde elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklığa (Bağışıklık-imunity) sahip olmalıdır.

LVD-EMC direktifi kapsamında olup sahip olduğu bileşenler vasıtasıyla R&TTE kapsamına giren ve R&TTE direktifinden AT Uygunluk Beyanı verilen 2015/9 kapsamındaki başvurularda (2015/9 kapsamındaki bu ürünlere kablosuz haberleşmenin yapıldığı görüntüleme cihazları, GPS bulunan kamera ve fotoğraf makinesi, WIFI bağlantılı TV ve benzeri cihazlar örnek olarak verilebilir) AT Uygunluk Beyanlarında, kapsamda olması durumunda EMC ve LVD direktiflerine ve harmonize standartlarına ve/veya muadili R&TTE standartlarına ve R&TTE Direktifine atıf yapılmalıdır. Dolayısıyla R&TTE kapsamında olan ve bu direktiften AT Uygunluk Beyanı verilen ürünlerde LVD-EMC direktifine atıf yapılması zorunluluğu yoktur. Bu kapsamda sadece R&TTE direktifinden verilen AT Uygunluk Beyanları ile ürünün LVD-EMC direktiflerinin temel güvenlik gereklerinin karşılandığı kabul edilecektir.

2015/9 tebliği kapsamındaki müracaatlarda ürünün R&TTE kapsamında olduğunun ürün üzerinden ve/veya ambalaj üzerinden tespit edilmesi (WIFI veya GPS özelliği gibi) kaydıyla, AT Uygunluk Beyanının sadece R&TTE kapsamında verilmesi yeterli kabul edilecektir. Ancak AT Uygunluk Beyanlarında ürünün ilgili temel güvenlik gereklerine uygunluğu ifade edilirken, kapsamda olması durumunda LVD-EMC direktiflerin gerektirdiği diğer harmonize standartlara da atıf yapılmalıdır (özellikle ürünle ilgili olması halinde 60335-2 standartları). Ürünlerden mevzuat çerçevesinde test raporu istenmesi durumunda AT Uygunluk Beyanında atıf yapılmışsa sadece LVD – EMC direktiflerine ve standartlarına ait test raporları, atıf yapılmamış ise sadece bu direktiflerin temel güvenlik gereklerinin sağlandığı ürün raporları talep edilecektir.

Bu kapsamdaki denetimler sonuçlandırılırken Genelge 2015/9 Ek-9’daki LVD-EMC direktiflerinin işaretleme maddelerindeki gereklilik dikkate alınarak denetim sonuçlandırılacak (Örneğin uygun CE işareti olan ve R&TTE kapsamında olan ürünler EMC kapsamında değerlendirilirken üründe üretici-ithalatçı ad ve adres bilgisi aranacak ve başka bir eksiklik bulunmaması kaydıyla bu bilgilerin olmaması halinde söz konusu ürünler Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacak) ve bu tarz başvurular kesinlikle kapsam dışı olarak sonuçlandırılmayacaktır. Ürünlerin EMC, LVD direktiflerine göre değerlendirilmesisonucunda red durumunun oluşması halinde söz konusu ürünler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.

Gereğini rica ederim.

e-imzalı

Üzeyir KARAGÖZ
Genel Sekreter

DAĞITIM :

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Deney Ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü İzmir İthalat Müdürlüğü Mersin İthalat Müdürlüğü Tekirdağ İthalat Müdürlüğü Adana Belgelendirme Müdürlüğü Antalya Belgelendirme Müdürlüğü Bursa Belgelendirme Müdürlüğü Çorum Belgelendirme Müdürlüğü Denizli Belgelendirme Müdürlüğü Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü Konya Belgelendirme Müdürlüğü Malatya Belgelendirme Müdürlüğü Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü Samsun Belgelendirme Müdürlüğü Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü Van Belgelendirme Müdürlüğü Iğdır Temsilciliği Hatay Temsilciliği Lojistik Merkezi İrtibat Bürosu