Credit Note ve Gümrük Kıymeti

Credit Note ve Gümrük Kıymeti

By: Bülent Balyemez

TASARRUFLU YAZI
 Özet:Credit Note ve Gümrük Kıymeti uygulamaları hk.

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407/165.01
Konu : Credit Note ve Gümrük Kıymeti
 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, “credit note” (alacaklandırma belgesi) belgelerinin ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde ne şekilde işleme tabi tutulacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

“Credit note”, ithal eşyası ile ilgili olarak; fiyat farklılığı veya eşyanın öngörülen evsafta olmaması gibi gerekçelerle yapılan fiyat indirimleri nedeniyle, alıcının satıcıdan alacaklı olduğunu ve alacak tutarını göstermek üzere düzenlenen bir belgedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 maddesi; “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır…”

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/3-a maddesi; “Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyası için alıcının, satıcıya veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının satış koşulu olarak, alıcının satıcıya veya satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü bir kişiye yaptığı veya yapacağı tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler, para transferi şeklinde olabileceği gibi, akreditif veya ciro edilebilir bir kıymetli evrak kullanılarak ya da doğrudan veya dolaylı yapılabilir.”

4458 sayılı Gümrük Kanununun 193/1 maddesi “Bu Kanunla konulmuş aksine hükümler ve 2 nci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir eşyaya uygulanacak ithalat veya ihracat vergileri tutarı, bu eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenir.”

4458 sayılı Gümrük Kanununun 181/1 maddesi; “İthalatta gümrük yükümlülüğü;

a) İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi,

b) İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali, için verilecek gümrük beyannamesinin tescil tarihinde başlar.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede;

1. Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce “credit note” ile yapılan indirimler, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

2. Gerekli koşulların sağlanması halinde, “credit note” uygulamasının Gümrük Yönetmeliğinin 53/1-c maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyana konu edilmesi de mümkündür. Eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 53/1-ç maddesi çerçevesinde işleme tabi tutulması, mezkur Yönetmeliğin 53/1-c maddesinin uygulanmasını engellemez.

3. Geri verme ve kaldırma ile istisnai kıymetle beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemlerinin tamamlanmasından sonra sunulan “credit note” belgeleri, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınmaz.

4. “Credit note” belgesinde; satıcı ve alıcı, tarih/sayı; ilgili sözleşmenin ve faturanın tarih/sayıları, eşyaya ilişkin bilgiler ve indirimin hangi gerekçelerle yapıldığının belirtilmesi gerekir. Bu bilgilerin eksik olması durumunda, ithalatçılar gümrük idaresine söz konusu bilgileri sağlar.

5. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda, 2012/29 sayılı Genelge çerçevesinde kıymet araştırması yapılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine