7019 GTIP İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

7019 GTIP İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

By: Bülent Balyemez

17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:

 

(TEBLİĞ NO: 2015/5)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen ara gözden geçirme soruşturması (AGGS) sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 2 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” için 31/12/2010 tarihli ve 27802 5 inci Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) (2011/1 sayılı Tebliğ) uyarınca CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu üründe tek üretici konumunda bulunan  yerli üretici Cam Elyaf Sanayii A.Ş. (Cam Elyaf A.Ş.) firması yerli üretim dalını (YÜD) temsilen, söz konusu dampinge karşı önlemin dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı iddiasıyla önlemin gözden geçirilmesi için bir AGGS açılması başvurusunda bulunmuştur.

(3) Bu kapsamda 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/13) ile başlatılan zarara ilişkin AGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru sırasında yapılan incelemede, başvuru sahibi Cam Elyaf A.Ş. firmasının önleme konu üründe Türkiye toplam üretiminin tamamını oluşturduğunun tespit edilmesi nedeniyle Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Genel Müdürlükçe tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş ve soruşturma açılış tebliği, şikayetin gizli olmayan nüshası ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 11’inden cevap alınmış; ayrıca soruşturmanın ilgili tarafı olarak Kompozit Sanayicileri Derneği’nden gelen cevap da değerlendirmeye alınmıştır.

(5) Üretici/ihracatçı soru formuna ise, ÇHC’de yerleşik Jushi Group Jiujiang  Co., Ltd., Jushi Group Co., Ltd.,Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. firmaları cevap vermiştir.

(6) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılanmıştır. Bu çerçevede, üretici/ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile diğer ilgili tarafların katılımıyla bir kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır.

(7) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren Nihai Bildirim Raporu ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak ilgili tarafların görüşleri alınmıştır.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde yerli üretici Cam Elyaf A.Ş. firmasının Kocaeli’nde bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) ÇHC için halen yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi için yeterli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 1/1/2011–31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (cam elyafı)”dir.

(2) 2011/1 sayılı Tebliğde yer alan 7019.90.91.00.00 ve 7019.90.99.10.00 GTİP’ler 14/3/2012 tarih ve 28233 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) uyarınca sırasıyla 7019.90.00.10.00, 7019.90.00.30.00 olarak değiştirilmiştir.

(3) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar ise genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, uygulamaya halel getirmemektedir.

(4) Cam elyafı, silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda, magnezyum oksit, bor gibi geleneksel cam üretim hammaddelerinden üretilmektedir. Cam elyafı temel olarak tek uçlu fitiller, çok uçlu fitiller, kırpılmış demetler ve kırpılmış demetlerden keçeler olmak üzere dört ürün grubuna ayrılabilir. Söz konusu ürünler CTP (Cam Elyaf Takviyeli Plastik) borularda, otomotiv, elektrik/elektronik, beyaz eşya ürünlerinin plastiklerinin ve yalıtım malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadırlar.

(5) Soruşturma süresince bazı ithalatçılar ve kullanıcılar, yerli üreticinin ürün kompozisyonunu çeşitlendiremediğini ve yurtiçinde ihtiyaçlarına cevap verecek kompozisyonda üretim yapmadığını ifade etmişlerdir. Bu kapsamda YÜD’ün ürünün  kimyasal dayanım gerektiren alanlarda kullanılan ECR tipi, AR camı, 15 teks keçeler, düşükteksli tek uçlu fitiller, bükümlü tekstüre iplikler gibi tiplerini üretemediğini belirtmişlerdir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün tüm tiplerini ve bu tipleri kullanıcıların taleplerine uygun kompozisyonda üretmek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Yapılan incelemeler  neticesinde, yerli üretim dalının ürün kompozisyonun işbirliğine gelen ihracatçılara göre daha dar olduğu ancak yerli üretim dalının ürünün temel tiplerini içerdiğini, ürünün spesifik tipleri olan AR camı, 15 split teksten demetli keçeler ve ECR tipini üretmediği görülmüştür. YÜD, 15 split teksten demetli keçelerin üretim yeterliliğinin bulunduğu ancak ekonomik olarak üretmeyi tercih etmediği, ECR ürünler için ise  kompozit ürünlerde kimyasal maddelerle temas eden kısmın polyester reçine olduğunu ve cam elyafın kimyasal dayanım gerektirmediğini, dolayısıyla E tipi cam elyafı ürününün kanalizasyon gibi belli bazı alanlar dışında ECR tipi cam elyafı ile ikame edilebileceğini ifade etmişlerdir.

(6) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı  ve bu çerçevede bahse konu ürünün ithal ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada da söz konusu belirlemeleri değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmü gereğince, yürürlükte bulunan önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı, fiyatlarının gelişimi, önleme konu ülke ve YÜD’ün pazar payı,  fiyat baskısı ve kırılmaları ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu  ülkeden yapılan ithalatının incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

Genel ithalat

MADDE 9 – (1) Önlem konusu ürüne ilişkin GTP’lerin toplamından oluşan genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, şikayet konusu ürünün 2011 yılında miktar bazında 36.927 ton olan toplam ithalatının 2012 yılında 37.211 tona, 2013 yılında ise 41.028 tona yükseldiği görülmektedir.

(2) Önlem konusu ürün ithalatı değer olarak incelendiğinde ise 2011 yılında 54 milyon ABD Doları seviyelerinde olan söz konusu ithalatın birim fiyatlardaki düşüş neticesinde 2012 yılında 45,4 milyon ABD Doları, 2013 yılında ise 48,7 milyon ABD Doları seviyelerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(3) Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre ithalatın ortalama birim fiyatlarının azalan bir trend izlediği ve 2011, 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla 1,47 ABD Doları/Kg, 1,22 ABD Doları/Kg ve 1,19 ABD Doları/Kg  olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Önlem konusu ülkeden ithalat

MADDE 10 – (1) Önlem konusu ürünün ÇHC’den yapılan ithalatının yürürlükte olan damping önlemine rağmen 2011 yılında miktar bazında 23.273 ton iken  2012 yılında 25.520 tona yükseldiği, 2013 yılında ise 24.744 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2011 yılında % 63 olan ithalat payı oranının 2012 yılında % 69 oranında, 2013 yılında ise % 60 oranında gerçekleştiği görülmektedir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise fiyatlarda azalma eğilimi görülmektedir. 2011 yılı ithalat birim fiyatının 1,11 ABD Doları/Kg, 2012 yılı birim fiyatının 0,99 ABD Doları/Kg ve 2013 yılı birim fiyatının 0,92 ABD Doları/Kg düzeyinde olduğu görülmektedir.

Diğer ülkelerden ithalat

MADDE 11 – (1) Önlem konusu ürünün diğer ülkelerden ithalatının dalgalı bir seyir izlediği; miktar bazında 2011 yılında 13.654 ton olan ithalatın 2012 yılında 11.691 tona düştüğü; 2013 yılında ise 16.284 tona  yükseldiğigörülmektedir.

Önleme konu ülke ve YÜD’ün pazar payı

MADDE 12 – (1) Önlem konusu ürünün yurtiçi tüketimi, 2011-2013 dönemi için yerli üretim dalının yurt içi satış miktarları ile aynı dönem içinde gerçekleşen ithalat miktarlarının toplanması sonucunda bulunmuştur.

(2) Bu çerçevede söz konusu ürünün yurtiçi tüketim endeksinin  2011 yılında 100 iken 2012 yılında 110’a, 2013 yılında ise 119’a yükseldiği görülmüştür. Bu verilere göre önleme konu ÇHC menşeli ithalatın pazar payı endeksi sırasıyla 100, 100  ve 89 olarak gerçekleşmiş; diğer ülkeler pazar payı endeksi ise sırasıyla 100,78,100 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin önleme rağmen önemli bir pazar kaybı yaşamadığı; 2013 yılındaki düşüşün de diğer ülkeler tarafından karşılandığı görülmektedir.

(3)Yerli üretim dalının pazar payı ise söz konusu dönemde düşük fiyatlı ithalat baskısı altında karlılıktan feragat etmek pahasına izlenen düşük fiyat politikası çerçevesinde 2011 yılında endeks olarak 100 iken  2012 yılında 110, 2013 yılında ise 109 olarak gerçekleşmiştir.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 13 – (1) Fiyat kırılması ve baskısı hesabında TÜİK verileri temel alınmıştır. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı ve ortalama %22 oranında dampinge karşı önlem eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin varlığında ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağı ve yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin hangi yönde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış birim fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir.

(2) ÇHC menşeli inceleme konusu ürün ithalatının Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının yerli üretim dalı iç piyasa satış fiyatlarını kg bazında kırdığı anlaşılmış; 2011-2013 arasında tüm yıllarda önlemin varlığına rağmen pozitif kırılmalar tespit edilmiştir.

(3) Fiyat baskısı hesabında önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %7 oranında gümrük vergisi ile %5 oranında gümrükleme masrafı ve ortalama %22 oranında dampinge karşı önlem eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin varlığında ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi düzeyde olacağı ve yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin hangi yönde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge karşı önlem eklenmiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine %6 oranında makul kar eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede 2011-2013 yıllarında önlemin varlığına rağmen önemli oranda fiyat baskısı tespit edilmiştir.

(4) Bu çerçevede yapılan değerlendirmede yürürlükteki dampinge karşı önleme rağmen fiyat baskısı ve kırılmalarının önemli boyutta olduğu görülmüştür. Bu durum yerli üretim dalının ÇHC menşeli ithalatta uygulanan önlemin zararı telafi etmeye yeterli olmadığı yönündeki iddialarını destekler niteliktedir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri başvuru konusu ürünün tek yerli üreticisi olan Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin 2011-2013 dönemine ilişkin verilerinin esas alınması suretiyle incelenmiştir. Hesaplamalar yapılırken YÜD’ün ürettiği dört ana ürün grubunun verilerinin toplanması suretiyle bulunan toplam üretim ve toplam satış verileri esas alınmıştır. Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2012 yılında 110’a yükselmiş, 2013 yılında ise 101 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yerli üretim dalının üretim kapasitesi sabit kaldığından kapasite kullanım oranı endeksi de benzer şekilde sırasıyla 100, 110 ve 101 olarak gerçekleşmiştir.

2) Kamu dinleme toplantısında ve alınan yazılı görüşlerde önlem konusu ürünün bazı ithalatçıları ve kullanıcıları yerli üreticinin önlem sonrası dönemde yeterli yatırımı yapmadığı, teknolojisinin geri ve kapasitesinin yetersiz olması dolayısıyla maliyetlerini düşüremediği yönünde iddialarda bulunmuşlardır. Yerli üreticiden alınan yanıtlardan anlaşıldığı ve yapılan yerinde doğrulama sırasında da görüldüğü üzere yerli üretim dalı robotik otomasyon, yüksek teknolojili yakmaprosesi gibi yeni yatırımlar yapmış ancak dampingli ithalatın fiyat seviyesi ve talebin yetersizliği dolayısıyla kapasitesinin belli bir kısmını kullanamamıştır.  Bu kapsamda önlem sonrası faaliyete başlayan ve 2013 yılında çalışır vaziyette olan ikinci fırında fırça (bushing) sayısı düşürülmüş olup hali hazırda 1,5 fırın olarak üretime devam edilmekte ve durumun böyle devam etmesi halinde tek fırına düşülmesi planlandığı ifade edilmiştir.

3) Nihai Bildirim sonrasında bazı  ithalatçı ve kullanıcı firmalardan  yerli üreticinin yaptığı teknoloji yatırımlarının yeterli olmadığı, robotik otomasyonların üretimin küçük bir kısmı ile ilgili olduğu ve üretimin yapıldığı fırınların ömrünün bittiği ve yenilemelerinin yapılamadığı yönünde görüşler alınmıştır. Bu kapsamda yerli üreticiden alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu fırınlarda farklı ve ileri teknolojilerin kullanıldığı ve yapılan yatırımlar neticesinde robotik otomasyon süreçlerinin farklı alanlarda kullanımı olduğu  ve ikinci fırının belli bir bakım süreciyle tam kapasite çalışabilir konuma getirilebileceği ifade edilmiştir. Yapılan yatırımların ve tek fırına düşme riskinin  hali hazırda dampingli ithalattan  kaynaklanan zarar ortamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

b) Yurtiçi Satışlar

1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında 100 olarak kabul edilen yurtiçi satış miktarı endeksi 2012 yılında 121’e, 2013 yılında ise 130’a yükselmiştir. Aynı dönemde yurtiçi satış hasılası endeksi ise sırasıyla 100, 106, 115 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurtiçi Fiyatlar

1) YÜD’ün inceleme konusu üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı 2011 yılında 100 kabul edilmiştir. Söz konusu fiyat 2012 yılında 87’ye, 2013 yılında ise 89’a gerilemiştir. Yerli üretim dalının yürürlükteki önleme rağmen düşük fiyatlı ithalatla rekabet edebilmek için yurt içi satışlarını birim fiyatını düşürmek pahasına arttırdığı görülmektedir.

ç) İhracat

1) YÜD’ün önlem konusu üründeki ihracat miktar endeksi 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 110 ve 2013 yılında 91 olarak gerçekleşmiştir.

d) Pazar Payı

1) YÜD’ün önlem konusu üründeki pazar payı endeksi 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 110 ve 2013 yılında 109 olmuştur. YÜD damping önlemine rağmen düşük fiyatlı ithalatla rekabet edebilmek ve pazar payını koruyabilmek için zarar etmek pahasına birim fiyatını düşürmüştür.

e) Maliyetler

1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında reel olarak 100 kabul edilen birim ticari maliyeti 2012 yılında 85’e ve 2013 yılında 86’ya gerilemiştir.

f) Karlılık

1) YÜD’ün önlem konusu  ürünün yurtiçi satışlarından elde ettiği birim karlılık 2011 yılında -100 olarak kabul edildiğinde 2012 yılında -49 ve 2013 yılında -27 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stoklar

1) YÜD’ün önlem konusu üründe 2011 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2012 yılında 104’e çıkmış 2013 yılında ise 92’ye gerilemiştir.

ğ) İstihdam

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olarak kabul edilen önlem konusu ürünün üretiminde çalışan direkt işçi sayısı 2012 yılında 97’ye, 2013 yılında ise 89’a düşmüştür.

h) Ücretler

1) Yerli üretim dalında çalışan işçilerin aylık ücretleri 2011 yılında 100 olarak gerçekleşirken 2012 yılında bu oran 108’e 2013 yılında ise 114’e yükselmiştir.

ı) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2011 yılında 100 iken 2012 ve 2013 yıllarında ise 113 olarak gerçekleşmiştir.

i) Nakit Akışı

1) YÜD’ün inceleme konusu ürünün üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı (Kar+Amortisman) 2011 yılında -100 iken 2012 yılında -162, 2013 yılında ise -20 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 84’e 2013 yılında ise 72’ye düşmüştür.

k) Sermaye Artışı

1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olarak kabul edilen özsermayesi 2012 yılında 91’e, 2013 yılında ise 86’ya düşmüştür.

l) Yatırımlar

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yenileme yatırımları 2011 yılında 100 iken 2012 yılında 143’e yükselmiş, 2013 yılında ise 58’e düşmüştür.

m) Yatırımların Geri Dönüş Oranı

1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kar/Özkaynak) oranı 2011 yılında 100 iken 2012 yılında -105, 2013 yılında ise -23 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Yukarıdaki veriler ışığında dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının yurt içi satışlarının arttığı ancak üretim rakamının, stoklarının ve kapasite kullanım oranının sabit kaldığı, ürün istihdamında ise azalma yaşandığı görülmüştür.

(2) Diğer taraftan YÜD önleme rağmen artan fiyat kırılması ve baskısı altında pazar payından feragat etmemek için fiyatlama politikasını maliyetleriyle uyumlu bir şekilde belirleyememektedir. Bunun neticesinde, ürün maliyeti altında satış yapılmasına bağlı olarak da yerli üretim dalının söz konusu ürünler için incelenen dönem boyunca zarar ettiği ve nakit akışı ve yatırımların geri dönüşünün de dalgalı ancak negatif olduğu anlaşılmaktadır.

(3) Önlemin varlığının da etkisiyle YÜD’ün, tevsi yatırımlarının bulunduğu ve önlem sonrasında kapasite artırımına gittiği görülmüştür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamının Değerlendirilmesi

Genel açıklamalar

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri gereğince, mevcut önlemin, yerli üretim dalınındampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmak için yeterli olup olmadığı incelenmiştir.  Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve elde edilen diğer veriler çerçevesinde; önleme konu ülkenin üretim kapasitesi, ihracat kabiliyeti ve fiyatları ve esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve uygulanan dampinge karşı önlemler ile dampingli ithalatın hacmi ve fiyatları incelenmiştir.

Önleme konu ülkenin üretim kapasitesi,  ihracat kabiliyeti ve fiyatları

MADDE 17 – (1) ÇHC’nin önlem konusu üründe gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında 2010 yılında 962 bin ton olan ihracatının 2011 yılında 869 bin ton, 2012 yılında 817 bin ton, 2013 yılında ise 823 bin ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum ÇHC’nin hali hazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve kapasitesi bulunduğunu göstermektedir. ÇHC’nin ülkemize ihracatı 2010 yılında 34 bin ton seviyesinde iken yürürlükte olan önlem sonrasında 2011-2013 yılları arasında sırasıyla 31 bin ton, 28 bin ton ve 27 bin ton olarak gerçekleştiği ve ithalatta önemli bir gerileme yaşanmadığı değerlendirilmektedir. (Kaynak: Uluslararası Ticaret Merkezi)

(2) ÇHC’nin dünyaya ihracatında birim fiyatlara bakıldığında ise 2010 yılında 1,33 ABD Doları/kg olan birim fiyatın 2011’de 1,43 ABD Doları/kg olduğu 2012’de 1,45 ABD Doları/kg, 2013’te ise 1,46 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. ÇHC’nin ülkemize yaptığı ihracatta ise 2010 yılında 1,14 ABD Doları/kg olan birim fiyatın 2011’de 1,19 ABD Doları/kg olduğu 2012’de 1,04 ABD Doları/kg, 2013’te ise 1,07 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği ve ülkemize yapılan ihracatta birim fiyatların daha düşük seviyelerde gerçekleştiği ve önlem sonrasında da fiyatlarda önemli düşüşler yaşandığı görülmüştür. (Kaynak: Uluslararası Ticaret Merkezi)

Diğer ülkelerce uygulanan önlemler    

MADDE 18 – (1) Avrupa Birliği ve Hindistan’ın ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne benzer ürün gruplarında değişen oranlarda dampinge ve sübvansiyona karşı önlemleri bulunduğu görülmüştür.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları ve uygulanan dampinge karşı önlem

MADDE 19 – (1) 2011/1 sayılı Tebliğ uyarınca ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan ihracatçı/üretici firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları CIF bedelin yüzdesi olarak Chongqing PolycompInternational Corporation (CPIC) firması için %24,5 oranında, Jushi Group Company Limited firması için %53,6 oranında, Taishan Fiberglass Incorporation firması için %42,7 oranında belirlenmiştir.

(2) Bununla beraber İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde, ÇHC menşeli önlem konusu ürün için hesaplanan damping marjlarından daha düşük oranda, CIF bedelin yüzdesi olarak CPIC firması için %20,20 ve diğer firmalar için %23,75’i oranlarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Nihai Bildirim sonrasında bazı ithalatçı firmalardan Avrupa Birliğinin ilgili ürünlere yönelik soruşturmaları sonucunda alınan önlemlerin dikkate alınması ve bu yönde önlem belirlenmesi talep edilmiştir. Ancak bilindiği üzere bu soruşturma bir zarar AGG soruşturması olup damping marjı belirlemesi yapılmamaktadır. Diğer yandan başka ülkelerce hesaplanan marjlar ve uygulanan önlemlere yönelik talepler mevzuat kapsamında herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır.

Dampingli ithalatın hacmi ve fiyat etkisi

MADDE 20 – (1) Önlem konusu ürünün ÇHC menşeli ithalatının esas soruşturma dönemi olan 2009 yılında 19.453 tondan dampinge karşı önlemin varlığına rağmen 2014 yılında 24,744 tona arttığı birim fiyatın ise 2009 yılında 1,12 ABD Doları/kg seviyesinden 0,92 ABD Doları/kg seviyesine düştüğü görülmüştür.

(2) Nihai Bildirim sonrasında bazı kullanıcı ve ithalatçı firmalar tarafından soruşturma sonucunda önlem oranında bir artış olması halinde ürünü girdi olarak kullanan sektörlerde olumsuz etkisi olacağı ve ihracat pazarlarında rekabet gücünü zayıflatacağı yönünde görüşler alınmıştır. Bilindiği üzere mevzuat kapsamında halihazırda uygulanan önlemin yerli üretim dalının zararının telafisine yeterli olmadığı görülmüş olup söz konusu ithalatın dahilde işleme rejimi kapsamında yapılanları dampinge karşı önleme tabi olmamaktadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Esas soruşturma sonucunda yürürlüğe giren önlem sonrasında ÇHC menşeli cam elyafı ithalatında önemli bir azalma yaşanmamış; fiyatlar dünya fiyatlarının oldukça altında gerçekleşmiştir. Ayrıca ÇHC’ninithal birim fiyatlarının azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

(2) Önlem sonrasında ÇHC menşeli cam elyafı ithalatının seviyesini ve pazar payını koruduğu görülmekte;YÜD’ün ise önleme rağmen yüksek seviyelerde olan fiyat kırılma ve baskısı altında üretiminin sabit kaldığı ve hali hazırda bazı fırınlarının kapandığı anlaşılmaktadır. YÜD’ün pazar payından feragat etmemek için maliyet altında satış yaptığı ve soruşturma konusu ürün için zararın devam ettiği görülmektedir.

(3) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, ÇHC menşeli ithalatın önlem sonrası dönemdeki gelişimi ile fiyat kırılması ve baskısı oranlarının önlem sonrası dönemdeki seyri incelendiğinde ÇHC menşeli cam elyaf  takviyemalzemeleri ithalatında uygulanmakta olan mevcut dampinge karşı önlem düzeyinin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.

Karar

MADDE 22 – (1) Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarından daha düşük seviyede uygulanan yürürlükteki önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 2011/1 sayılı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan  önlemin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Pozisyon No Eşyanın Tanımı  Menşe Ülke  

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)
7019.11 Cam liflerinden uzunluğu50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Çin Halk Cumhuriyeti ChongqingPolycompInternationalCorporation(CPIC) 24,50
7019.12 Fitiller
7019.19 Diğerleri
7019.31 Takviye tabakaları Diğerleri 35,75
7019.90.00.10.00 Dokumaya elverişli liflerden
7019.90.00.30.00 Cam liflerden keçe

 

Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üreticileri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.