2015 SAN-TEZ başvuruları başladı

2015 SAN-TEZ başvuruları başladı

By: Bülent Balyemez

,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2 Şubat itibarıyla SAN-TEZ programı için 2015 yılı başvurularını almaya başlamıştır. SAN-TEZ, Üniversite-Sanayi işbirliğinde hazırlanacak ve Yüksek Lisans veya Doktora Tez Çalışmalarına dayalı olarak Temel Araştırma aşaması tamamlanmış, Uygulamalı Araştırma ve/veya Deneysel Geliştirme aşamasındaki Yüksek Lisans ve/veya Doktora Tez Çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. SAN-TEZ proje başvuruları, bir Yüksek Öğretim Kurumu ile bir veya daha fazla proje ortağı firmanın ortaklığında hazırlanır. Başvurular, proje yürütücüsü akademisyenler tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü online başvuru portalı adresi üzerinden yıl içerisinde sürekli yapılabilecektir.  Başvurunun geçerli olabilmesi için; “ıslak imzalı başvuru dilekçesi” ve sistemden alınacak “proje özet sayfası” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü evrak birimine elden veya posta yolu ile teslim edilmelidir.

Tanımlar

•        Temel Araştırma: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışma

•        Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme ve belirli sorunlara çözüm bulma amacıyla yürütülen, belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelmiş araştırma

•        Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelik sistemli çalışma

•        Kurum: Proje ortaklığında yer alan Yüksek Öğretim Kurumu

•        Firma: SAN-TEZ projesinde ortak olarak yer alan her ölçekten firma ya da firmalar

•        Proje Yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projeye ilişkin raporların verilmesinden, harcamaların projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan ve proje ile ilgili yazışmaları yapan doktora derecesine sahip öğretim elemanı

•        Yardımcı Araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, Proje Yürütücü dışında görev alan en az Doktora düzeyindeki araştırmacılar

•        Yardımcı Personel: Proje Yürütücüsünün veya Yardımcı Araştırmacıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan personel

•        Tez Öğrencisi: Uygulama amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu Yükseköğretim Kurumlarında Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrenciler

Proje bütçesi: Üst limit yok.

Destek oranı: Proje ortağı firma;

•        Mikro işletme ise %85

•        Küçük Ölçekli işletme ise %80

•        Orta Ölçekli işletme ise %75

•        Büyük Ölçekli işletme ise %65

•        Projenin yürütülmesi için alınması zorunlu olan üretimde kullanılabilecek nitelikteki Makine ve Donanım için destek oranı azami %40 oranında uygulanır (kısmi destek).

Desteklenen harcamalar:

•        Personel giderleri

•        Makine, Teçhizat, Alet alımı

•        Yazılım alımı

•        Yayın alımı

•        Malzeme ve Sarf Malzemesi alımı

•        Danışmanlık ve hizmet alımı (Proje bütçesinin azami %20’si)

•        Yurt içi ve Yurt dışı seyahat giderleri

•        Proje kurum hissesi (Proje bütçesinin %5’i)

•        Nakliye, Sigorta ve Gümrük giderleri

Personel ücretleri:

•        Memur ve diğer kamu görevlisi olarak görev yapan, Yüksek Lisans veya Doktora Öğrencileri ile projede görev yapan diğer proje personeline proje kapsamında ödeme yapılamaz.

•        Bir projede birden fazla Tez Öğrencisinin görevlendirildiği ve her birinin tezinin projenin bir parçası olacağı üniversite tarafından kabul edildiği durumda; Tez Öğrencilerine ödenecek aylık ücret toplamı azami 3.500 TL olabilir.

•        Bir projede birden fazla Yardımcı Araştırmacı çalışması halinde, bu personele proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300 TL) geçemez.

•        Bir projede birden fazla Yardımcı Personel çalışması halinde, bu personele proje kapsamında ödenecek aylık ücret toplamı, proje yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300 TL) geçemez.

•        Bir projede, projenin belirli bir bölümü için Danışmanlık hizmeti alınması gerekmesi halinde, danışmanlık alınacak kişiye ödenecek aylık ücret, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaması şartıyla, Proje Yürütücüsünün aylık ücretinin 2 katını (2.300 TL) geçemez.

•        Proje Yürütücüsü için ödeme üst limiti: 1.150 TL/ay

•        Yardımcı Araştırmacı için aylık ödeme üst limiti: 950 TL/ay

•        Yardımcı Personel için ödeme üst limiti: 600 TL/ay

•        Bir işte çalışan Doktora Öğrencisi için ödeme üst limiti: 750 TL/ay

•        Bir işte çalışmayan Doktora Öğrencisi için ödeme üst limiti: 1.750 TL/ay

•        Bir işte çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi için ödeme üst limiti: 600 TL/ay

•        Bir işte çalışmayan Yüksek Lisans Öğrencisi için ödeme üst limiti: 1.500 TL/ay

•        Projede fiilen yer alınmayan sürelerde (bir aydan fazla sürelerde yurt dışında bulunma veya raporlu olma durumu) aylık ödeme yapılmaz.

•        Yardımcı Personel ödemesi, öğretim üyesi dışında kalan kurum çalışanları ve/veya proje ortağı firmada görevli personele yapılır.

•        Yardımcı Araştırmacı ve Yardımcı Personel proje ortağı Kurumdan başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda görevli kişilerden olabilir.

•        Aynı anda birden fazla projede görev alan Proje Yürütücüsü, Yardımcı Araştırmacı ve Yardımcı Personele en fazla 2 projeden ödeme yapılır.

•        Aynı anda birden fazla projede görev alan proje personelinden Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine sadece 1 projeden ödeme yapılır.

Proje süresi: Azami 24 ay (Proje süresinin ¼’ü kadar ek süre verilebilir.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

•        Proje hazırlamaya başlamadan önce SAN-TEZ Yönetmeliği, Uygulama Usul ve Esasları ile Başvuru Dokümanı Hazırlama Kılavuzunun okunması tavsiye edilmektedir.

•        Başvurular 2014 yılı öncesinde her yıl 15 Mart ve 15 Ağustos son başvuru tarihlerine kadar 2 Dönem halinde alınmaktayken 27.02.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yeni Yönetmelik ile bu dönem uygulaması sona ermiştir. Ayrıca yönetmelik değişikliğiyle SAN-TEZ programı destekleme oranları firma ölçeğine göre farklılaştırılmıştır.

•        Proje ortağı firmanın birden fazla olması durumunda, proje bütçesi katkı oranları belirlenirken ölçeği büyük olan firma esas alınır.

•        Satın almaları proje ortaklığında yer alan Kurum, devlete bağlı Yüksek Öğretim Kurumu ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3üncü Maddesinin (f) Bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Kararda belirlenen esaslara göre; Vakıf Üniversitesi ise kendi alım esaslarına göre yapar.

•        Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz.

•        Kurum hissesi, projenin yürütülmesi için Kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığında sağlanmakta olup Kurumun Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere harcanır. Kurum Hissesi, proje bitiş tarihinden sonra kullanılamaz ve kalan bakiye Bakanlığın desteği oranında iade edilir.

•        Proje kapsamında alınan Makine ve Teçhizatın mülkiyeti proje sözleşmesinde belirlenerek Bakanlığın onayı ile ilgili Kurum veya proje ortağı Firmaya devredilir.

•        Proje kapsamında  ortaya çıkabilecek Fikri/Sınai Mülkiyet Haklarının paylaşımına dair hususlar proje sözleşmesi ekinde yer alan proje ortakları arası bir anlaşma ile belirlenir.

•        Proje için azami %20 oranında bütçe artırımı talep edilebilir.

•        Proje yürütücüleri, Bakanlık desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bir örneğinin Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur.

•        Devlet Üniversitelerinde görevli proje personelinin proje sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir. Özel Yüksek Öğretim Kurumlarında (ör. Vakıf Üniversiteleri) görevli proje personeli ile projede görevli olmakla birlikte üniversitede görevli olmayan Tez Öğrencileri, Yardımcı Araştırmacılar ve Yardımcı Personelin proje kapsamında gerçekleştirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin harcırahlar, proje bütçesinde belirlenen tutarları aşmayacak şekilde 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları Tablosunda memur ve hizmetlilere uygulanan en düşük derece dikkate alınarak gerçekleştirilir.

•        Proje Ekibinin proje süresi içerisinde katılacağı en fazla 4 uluslararası bilimsel toplantı ile ilgili giderler proje bütçesinden karşılanır.

•        Yurt dışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar kişi başı US$ 3.000 karşılığı TL’yi geçemez.

•        Yurt dışı ve yurt içi kongre, fuar, seminer vb. katılım ücretleri proje bütçesinden ödenmez.

•        Malzeme ve Sarf Malzemesi: Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri

•        Seyahat giderleri: Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler

•        Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri desteklenmemektedir.

•        Proje harcamaları kapsamında avans verilebilir. Avans hangi iş için verilmişse yalnızca o işte kullanılır ve bir avansın usulüne uygun olarak mahsubu yapılmadan yeni avans verilmez. Avans üst limiti, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesi gereğince bütçe kanunu ile mal ve hizmet alımlarına yönelik il merkezleri için belirlenen avans limitinin 10 katıdır.

•        Projelerde satın alınması öngörülen mal ve hizmetlerin türünün ve niceliğinin değişmemesi kaydıyla makine donanım, sarf malzeme ve hizmet alımı kalemleri arasında ve de seyahat kaleminden diğer kalemlere aktarma yapılabilir.

•        Proje ek süresi içerisinde yeni alım, daha önce siparişi ve sözleşmesi yapılmış olmakla birlikte bedeli ödenmemiş satın almalar, bu alımlar için gerekmesi halinde proje bütçe kalemleri arasında aktarma, proje süresi içerisinde hak edilmiş ancak ödemesi yapılmamış personel ücretlerinin ödeme işlemleri ile proje bütçesinde planlanmakla birlikte süresi içerisinde gerçekleşmeyen seyahatler yapılabilir.

Başvuru ve Değerlendirme süreci:

•        Başvurular Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü çevrimiçi başvuru portalından yapılmaktadır. Çevrimiçi başvurunun geçerli olabilmesi için; “ıslak imzalı başvuru dilekçesi” ve sistemden alınacak “proje özet sayfası” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü evrak birimine elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

•        İlgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri arasından Genel Müdürlükçe 2 yıl süre ile görevlendirilen 5 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonu, tarafından yapılan ön değerlendirmede, temel araştırma projeleri ve/veya altyapı kurmaya yönelik yatırım projeleri elenir.

•        Ön Değerlendirmeden geçen projeler, en az 3 ve en fazla 5 kişiden oluşan Hakemlerce nitelik açısından Değerlendirmeye tabi tutulur. Projenin aritmetik ortalama puanı 70 ve üzerinde ise proje için destekleme kararı alınır. Proje başvuruları, başvurunun yapıldığı ayın son günü referans olarak alınarak 2 ay içerisinde sonuçlandırılır. Proje değerlendirme toplantılarında projelere ilişkin oluşturulan karar, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilir.

•        Desteklenmesi uygun bulunan projeler için projenin yürütüleceği Kurum, Proje Yürütücüsü, ilgili Firma ve Bakanlık arasında proje sözleşmesi imzalanır.

•        Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilmiş sayılır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun

Aşağıdaki şartlardan birini sağlayan yatırımcı ve girişimciler faydalanabiliyor:

•        Ar-Ge Merkezi kurmak

•        Kuruluş kanununda Ar-Ge ve İnovasyon desteği vermek olan kamu kurumlarından, kanunla kurulan vakıflardan veya uluslararası fonlardan projesi desteklenmeye hak kazanmış olmak

•        Teknogirişim Sermayesi desteğinden yararlanmak

•        Rekabet Öncesi İşbirliği projesi yapmak

Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar

Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler

Destek Personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli

Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, sekretaryasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılır. Yurtiçinde Ar-Ge ve İnovasyon desteği veren kamu kurumlarından Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında destek alınması halinde desteği veren kurumdan, uluslararası kurumlardan Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında destek alınması halinde TÜBİTAK’tan yazı alınması gerekli.

•        Ar-Ge harcamalarının tamamı için indirim (gider gösterme), 500’ün üzerinde Ar-Ge personeli çalıştıran Ar-Ge Merkezileri için bir yıl öncekine göre yaşanan Ar-Ge harcaması artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılır. Hangi harcamaların Ar-Ge harcaması olarak kabul edildiğini tespit etmek için ilgili Yönetmeliğin 7. Maddesine göz atabilirsiniz.

•        Ar-Ge personeli (Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler) + Ar-Ge personelinin azami %10’u kadar destek personeli (Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel) için gelir vergisinden %80 muafiyet (doktoralı ise %90)

•        Ar-Ge personeli + Ar-Ge personelinin azami %10’u kadar destek personelinin ücretlerinin sigorta primi işveren hissesinin yarısı, beş yılı aşmamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

•        Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar ile Ar-Ge personeli + destek personelinin aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi muafiyeti

 

Ayrıca, bu kanun kapsamında TEKMERlerdeki işletmeler Damga Vergisi muafiyeti ile %50 SGK primi işveren hissesi indiriminden, Teknoparklardaki işletmeler ise %50 SGK primi işveren hissesi indiriminden yararlanabilmekteler.