Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi konulu Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 27.03.2015 (Üretimde kullanılan Makine İmalatçılarının dikkatine!)

Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi konulu Mali Destek Programı, son başvuru tarihi: 27.03.2015 (Üretimde kullanılan Makine İmalatçılarının dikkatine!)

By: Bülent Balyemez

,

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2015 yılı Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. İlan edilen 4 programdan biri de ‘Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi’ Mali Destek Programı’dır. Programın amacı, makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünler ile yüksek katma değerli ürünlerin bölge içerisinde üretilerek bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır. Üretim amacıyla sermaye malı olarak kullanılan makine imalatı ya da söz konusu makinalara ait ara mamullerinin üretimi konusundaki projeler desteklenecektir. Otomotiv, beyaz eşya, tıbbi cihaz üretimi gibi nihai tüketiciye yönelik üretilen makinalar kapsamındaki projeler desteklenmeyecektir.

 Online sistemde başvuruyu tamamlamak için son tarih: 27 Mart 2015, Cuma (saat: 23.59)

Başvuru dokümanlarının çıktılarının teslimi için son tarih: 3 Nisan 2015, Cuma (saat: 17.00)

Kimler başvurabilir?

Merkezi ve faaliyet yeri Doğu Marmara illerinde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bulunan:

•        KOBİler

•        Kar amacı güden kooperatifler ve birlikler

Ortaklık: Proje Teklifleri, Başvuru Sahiplerince tek başlarına veya ortaklı olarak sunulabilir.

Destek tutarı

•        Gösterge bütçe: 3,5 milyon TL

•        Proje başına destek tutarı: Azami 400 bin TL (asgari 30 bin TL)

•        Destekleme oranı: Azami %50 (asgari %25)

Proje süresi: Azami 12 ay (asgari 6 ay)

Projenin uygulanacağı yer: Projelerin uygulanacağı yerin Doğu Marmara’da (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) yer alması gerekmektedir. Ancak sergi, konferans, fuar vb. etkinliklere katılım faaliyetleri bölge dışında gerçekleştirilebilir.

Desteklenen harcama kalemleri

·        Projede görevlendirilen yeni istihdam edilen personelin brüt maaşları

•        Yolculuk ve gündelik giderleri

•        Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri

•        Sarf malzemesi maliyetleri

•        Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)

•        Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.)

•        Deneme üretiminin gerektirdiği hammadde maliyetleri

•        Belgelendirme maliyetleri

•        Danışmanlık hizmet alım maliyetleri (en az 3 özgeçmiş + 3 proforma veya fiyat teklifi gerekli)

•        Eğitim hizmet alımı maliyetleri

•        Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri (Dış denetimin Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ya da Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketine bağlı onaylı denetçi tarafından yapılan dış denetim)

•        Görünürlük maliyetleri

•        Proje ile ilgili elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b. dolaylı maliyetler (Proje bütçesinin azami %1’i)

Öncelikler

•        Öncelik 1) AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

•        Öncelik 2) İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek Makina imalatın desteklenmesi

•        Öncelik 3) Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi

•        Öncelik 4) İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Proje teklifi hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberinin okunması tavsiye edilmektedir.

•        Proje faaliyetinin gerektirmesi halinde ÇED raporunun alınmasının ne kadar süreceği dikkate alınarak ilgili kuruma başvurunun proje hazırlık aşamasında yapılması tavsiye edilmektedir.

•        Başvuru Sahipleri, ‘Makine İmalat Sektörünün Geliştirilmesi’ Mali Destek Programı kapsamında azami 1 projesi ile başvuru yapabilirler.

•        Başvuru Sahipleri, 2015 yılı teklif çağrıları kapsamında (bu ve diğer çağrılar) azami 4 projesi ile başvuru yapabilirler, ancak başarılı bulunan proje tekliflerinde sadece bir tanesi için destek alabilirler. Birden fazla program kapsamında projesi başarılı bulunan Başvuru Sahiplerinin hangi projesinin destekleneceğine dair seçme yetkisi münhasıran Ajansa aittir.

•        Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, bu desteğin devamı süresince ve bu desteğe ait sözleşmenin sona erdiği günden itibaren 1 yıl geçmiş olmadıkça ajansa başvuruda bulunamaz. Örneğin, 03.03.2014 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 04.03.2015 tarihine kadar ajansa başvuru yapamaz.

•        Proje teklifi sunacak işletmelerin ilgili personelinin Proje Hazırlama Eğitimlerine katılması tavsiye edilmektedir. İlave Proje Hazırlama Eğitimleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

•        10 bin TL üzeri makine, ekipman ve hizmet alımlarında en az 3 proforma gerekmektedir.

•        Proje yürütülmesi için danışmanlık hizmeti alınması halinde en az 3 özgeçmiş + 3 proforma veya fiyat teklifi gerekli.

•        Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek tutarının asgari %20’si kadar teminat alınır. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler, Türk Lirası veya banka teminat mektuplarıdır.

•        Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine sözleşmeden kaynaklanan teminat şartını yerine getirmeleri halinde destek miktarının asgari %20’si kadar ön ödeme yapılır. Ön ödeme tutarı, yararlanıcıdan alınacak teminat miktarına kadar artırılabilir.