Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi

Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi

By: Bülent Balyemez

GENELGE (2015/4) (TARIM)
 Özet:Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel: 0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com

 

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2015/4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumluklar ile ithal edilerek çoğaltımı yapılan, işlenen ve tekrar ihraç edilmek istenen tohumlukların ihracatını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme), 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği ile 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

ç) Re-eksport: İthal edilen tohumluğun ithal edildiği şekliyle veya kısmen değiştirilerek tekrar ihraç edilmesi işlemini,

d) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

ifade eder.

Esaslar

MADDE 5 – (1) Ülkemizde üretilmiş veya ithal edilmiş tohumluklar ihraç edilir.

(2) Tohumluk ihraç izinleri, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ gereğince verilmektedir. Bu Tebliğin Ek-1’inde ihracı yasak malların listesi verilmiştir. Bu listede yer alan tütün tohumu ve fidesi, doğadan toplanan doğal çiçek soğanları, zeytin (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), incir (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içinde sertifikalandırılmış olanları hariç), fındık, antep fıstığı, asma (sultani çekirdeksiz) fidanlarının ihracı yasaklanmıştır.

(3) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin Ek-2’si İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi olup, tohumlukların (orman ağacı tohumları ve diğer yetiştirme materyalleri hariç), ihracatı kotayla veya başka herhangi bir kayıtla sınırlandırılan doğal çiçek soğanları ile zeytin ve incir fidanlarının (tescili yapılmış ve Milli Çeşit Listesi’nde yayımlanmış olan çeşitlerinin yurt içerisinde sertifikalandırılmış olanları) ihracatı da Bakanlığın ön iznine tabidir.

(4) Tohumluk ihracatında, alıcı tarafından istenecek olan tohumluk sertifikalarını temin etmek ihracatçının yükümlüğündedir. İhracat yapılacak ülkenin tohumlukta aradığı özellikleri temin yükümlülüğü ihracatı yapan kişi veya kuruluşa aittir.

(5) Süs bitkileri ve çiçek tohumları ile meyve/asma fidanı/fidesi ve üretim materyali ihracat işlemleri için de il müdürlüklerine müracaat edilerek bu genelge hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) 5042 sayılı Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ihracında korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ihraç edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

(7) Doğal çiçek soğanları ile ilgili ihracat işlemleri, Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmektedir. 04/12/2014 tarihli ve 29195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2015 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/56) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının ihracatı ile ithalat yoluyla elde edilen doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına yönelik ihracat izinleri BÜGEM tarafından verilir. Yeniden ihracat amacıyla ithalatı yapılan doğal çiçek soğanları türlerinin ihracatında, firmanın Yönetmelik gereği ihracat yeterliliğine sahip olması gerekmez. Ancak, bu amaçla ithal edilen doğal çiçek soğanlarının tamamının ihraç edilmesi gerekir. İhracat için başvuruda, alınan ithal izni ile gümrük beyannamesinin bir örneği, diğer belgelere ek olarak verilmelidir.

Tohumluk ihraç izni verecek kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Tohumluk ihraç izni vermeye Bakanlık il müdürlükleri yetkilidir.
(2) İhracata yönelik ithal edilen tohumlukların ihraç edilmesine ilişkin işlemler BÜGEM tarafından yürütülür.

Tohumluk ihraç etmeye yetkili kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Vergi numarası olan ve bu Genelge kapsamında belirtilen evrakları eksiksiz olarak temin eden kişi ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tohumluk ihracat izni verilir.

Tohumluk ihracatında istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Tohumluk ihracatında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Başvuru dilekçesi: Ek-1’de örneği bulunan “Tohumluk İhracat Başvuru Dilekçesi’ ihracat talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından doldurulacaktır. Dilekçede, ihracatın yapılacağı ülke ve kuruluş, ihraç edilecek tohumluğun türü, çeşidi, birim fiyatı ve toplam parasal değeri ve ihraç edilecek gümrük kapısı belirtilir.

b) Tohumluk İhracat Formu: Ek-2’de örneği mevcut olan “Tohumluk İhracat Formu” ihracatçı tarafından 4 (dört) nüsha olarak doldurulur.

c) İhracat amacıyla ithal edilen tohumlukların ihracatında ithalat ön izin yazısı ve gümrük giriş beyannamesi ibraz edilir.

ç) Tohumluk üretim amacıyla ithal edilerek, yurt dışına ihraç edilecek ebeveyn tohumluklarda, ithalat ön izni alınması aşamasında ibraz edilen sertifikanın ihracat sırasında da sunulması zorunludur.

d) Zeytin ve incir fidanı ihracatında, fidan/üretim materyali sertifikası ibraz edilir.

e) Buğday ve arpa tohumluğu ihracatında ihraç edilecek tohumluk partisine ait analiz sonuçlarını gösteren belge istenir.

f) İhracat amacıyla ithal edilen tohumlukların ihracat ön izin başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

İhraç izin yazısının düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) İhraç izin yazısı 4 (dört) nüsha olarak düzenlenir. İhraç izin yazısına Tohumluk İhracat Formu (Ek-2) eklenerek ihracatçı firma, ilgili Gümrük Müdürlüğü ve ihracatın yapılacağı gümrük müdürlüğünün bulunduğu ildeki Bakanlık İl Müdürlüğü/zirai karantina müdürlüğüne birer nüsha gönderilir. Bir nüshası ise dosyasında muhafaza edilir.

(2) Tohumluk ihracat ön izinleri 6 (altı) ay süre ile geçerlidir. Süre bitiminde ihracatın fiilen gerçekleşmemesi durumunda sonucun ihracatçı tarafından ihraç izin yazısının alındığı birime bildirilmesi gereklidir.

(3) İl müdürlükleri, bu Genelge kapsamındaki tohumluklarla ilgili İhracat İstatistik Bilgi Cetvellerini (Ek-3, Ek-4 ve Ek-5) üçer aylık dönemler halinde tanzim ederek BÜGEM’e gönderir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 10 – (1) 2015/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2014/4 sayılı Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kalkar.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EKLER:

Ek-1: Tohumluk İhracat Başvuru Dilekçesi

Ek-2: Tohumluk İhracat Formu

Ek-3: Tohumluk İhracatı İstatistik Bilgi Cetveli

Ek-4: Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Sebze ve Çilek Fideleri İhracatı İstatistik Bilgi Cetveli

Ek-5: Süs Bitkileri İhracatı İstatistik Bilgi Cetveli

 

EK-1

TOHUMLUK İHRACAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

Aşağıda tür, çeşit, miktar ve nitelikleri belirtilen tohumlukları ihraç etmek istiyorum. İhracat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim.

Tarih
Firma Kaşesi
İmzalayan Yetkilinin Adı, Soyadı ve Ünvanı

 

İHRACATÇI FİRMA ADI :

İHRACATÇI FİRMA ADRESİ :

İHRACATIN YAPILACAĞI ÜLKE :

İHRACATIN YAPILACAĞI KURULUŞ :

ÇIKIŞ GÜMRÜK KAPISI :
İHRAÇ EDİLECEK TOHUMLUĞA AİT BİLGİLER

Tohumluğun Türü ve Çeşidi GTİP Numarası Miktarı (kg) Parasal Değeri

 

EK-2

 

 

TOHUMLUK İHRACAT FORMU

1- Talep Sahibinin
a) Adı Soyadı veya Ünvanı :
b) Adresi :
c) Vergi No :

2- Malın Gideceği Firma veya Kuruluşun
a) Adı Soyadı veya Ünvanı :
b) Adresi :
c) Ülkesi :

3- Tohumluğun
a) Cinsi :
b) G.T.İ.P. :
c) Kalitesi ve Standardı :
d) Üretim Yılı ve Menşei :
e) Ambalaj Şekli :
f) Miktarı :
g) Değeri (TL ve ABD $ olarak) :

4- İhraç Gümrüğü :

Talep Sahibi
Adı Soyadı
İmza, tarih, kaşe

 

 

EK-3

TOHUMLUK İHRACATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ

BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ : ……………………

Kuruluşun Adı İHRAÇ EDİLECEK MATERYALİN Miktar Birim
(Kg/adet)
Parasal Değeri İhracatın Yapıldığı İhracatın Verildiği Tarih İhracatın Sayısı
Tür Adı Çeşit Adı Tutar Para Birimi Dolar Bazında Değeri Ülke Firma

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
(Teknik Eleman) (İlgili Şube Müdürü)
…/…/2015 …/…/2015
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

 

EK-4

MEYVE/ASMA, FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE SEBZE VE ÇİLEK FİDELERİ İHRACATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ

BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ :…………………

Kuruluşun Adı İHRAÇ EDİLECEK MATERYALİN Miktar Birim(Kg/adet) Parasal Değeri İhracatın Yapıldığı İhracatın Verildiği Tarih İhracatın Sayısı
Fidan/Anaç/ Fide/Çelik/Aşı Kalemi Tür Adı Çeşit Adı Tutar Para Birimi Dolar Bazında Değeri Ülke Firma

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
(Teknik Eleman) (İlgili Şube Müdürü)
…/…/2015 …/…/2015
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

 

EK-5

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ

BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ :……………

Kuruluşun Adı İHRAÇ EDİLECEK MATERYALİN Miktar Birim(Kg/adet) Parasal Değeri İhracatın Yapıldığı İhracatın Verildiği Tarih İhracatın Sayısı
Fidan/Anaç/ Fide/Çelik/Aşı Kalemi Tür Adı Tutar Para Birimi Dolar Bazında Değeri Ülke Firma

 

DÜZENLEYEN ONAYLAYAN
(Teknik Eleman) (İlgili Şube Müdürü)
…/…/2015 …/…/2015
Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza