KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi Hibesi Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2015, Cuma

KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi Hibesi Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2015, Cuma

By: Bülent Balyemez

,

KOSGEB, “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konulu KOBİ Proje Destek Programı Proje Teklif Çağrısını ilan etmiştir. Her bir Başvuru Sahibi, iki konudan en fazla biri için proje teklifi sunabilir. Proje Tekli Çağrısı, KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Başvurular, KOSGEB’in online sistemi üzerinden yapılacaktır. Uygulama Esaslarının 6. Maddesinde “İşletme, başvuru evraklarını ilan edilen son başvuru tarihinden 7 gün sonrasına kadar Hizmet Merkezine teslim eder” hükmü yer almaktadır. Başvuru Sahibi işletmeleri, projelerini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti bedelleri, projenin kabul edilmesi halinde KOSGEB tarafından 1500 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 20 Mart 2015, Cuma (saat: 23.50)

Kimler başvurabilir?

·         KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

·        Destekleme

·         Proje başına destek tutarı: Azami 150 bin TL

·         Proje bütçesi destekleme oranı: %50

Uygun proje konuları

·          Konu 1: KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek

·          Konu 2: KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi

·          Her bir Başvuru Sahibi, iki proje konusundan azami biri için proje sunabilir.

·     Desteklenen proje harcamaları

·         Yeni istihdam olması şartı ile Personel Harcamaları net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir. Proje kapsamında net ücret üzerinden ücretleri destek kapsamına alınacak personelin yeni istihdam olarak kabul edilebilmesi için Taahhütnamenin KOSGEB Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile işletmenin son 4 aylık SGK Sigortalı Hizmet Listesinde bulunmayan yeni istihdam edilecek personel olması veya Taahhütnamenin KOSGEB Hizmet Merkezinde kayda alındığı tarih itibarı ile son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması gereklidir. Taahhütname, programdan yararlanmak üzere başvuran ve başvurusu uygun bulunan işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgedir.

·          İşletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri Tanıtım Materyalleri ve Reklam Giderleri (Bu destekten yararlanabilmek için ilgili ürün/hizmetin yurtiçi marka tescilinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Marka Tescil Belgesi başka bir işletmeden devir alınmışsa TPE tarafından uygun bulunmuş olması gerekmektedir.)

·          Yeni Makine-Teçhizat ve Hammadde alımı (Desteklemeye esas Proje bütçesinin azami %10’u)

·          Hizmet alımı giderleri

·          Yazılım

·          Proje hazırlama konusunda alınan danışmanlık hizmet bedeli (Destek üst limiti 1500 TL; Destek bedelinin ödenebilmesi için Projenin KOSGEB tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.)

·          Makine-Teçhizat ve Hammadde harici her bir harcama kalemi desteklemeye esas Proje bütçesinin azami %40’ı olabilir.

·          Desteklenmeyen harcama kalemleri: Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Proje süresi:

·          Azami 24 ay (asgari 6 ay)

·          Kurul kararı ile proje süresinin azami %50’si kadar ek süre verilebilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru hazırlamaya başlamadan önce Proje Teklif Çağrısı Duyurusu ile Uygulama Esaslarını incelemenizi tavsiye ederiz.

·          KOSGEB tarafından aynı dönemde birden fazla konu belirlenmesi halinde işletmeler belirlenen konulardan sadece biri için başvuru yapabilir.

·          Program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez.

·          İşletme, başka bir kurum/kuruluş desteğiyle yürütmekte olduğu bir proje için KOSGEB’e başvuru yapamaz.

·          Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

·          İşletmenin talebi üzerine, proje sürecinde en fazla 1 kez revizyon yapılabilir. Proje revizyon talebi proje süresi tamamlanmadan 60 gün öncesine kadar sunulmalıdır. İşletme, desteklenecek proje bütçesinin artırılmasını talep edemez.

·          KDV giderleri destek kapsamında değildir.

·          İşletme, sahibi ve ortakları ile bunların eşleri, anneleri, babaları, kardeşleri, çocukları ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal ve hizmet tedarik edemez.

·          Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 yıl süresince satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.

·          Proje kapsamındaki ödemelerin bankacılık enstrümanları ile yapılması ve dekontu olması gerekmektedir. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. Bu durumun istisnası Uygulama Esaslarının 15. Maddesinin 28. Fıkrasında yer almaktadır.

·          Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, TCMB döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

Başvuru ve Değerlendirme süreci

·          Online sistem üzerinden son başvuru tarihi: 20 Mart 2015

·          Ön Değerlendirmede başvuru evraklarının uygunluğu incelenir. Ön değerlendirme sonucunda; proje ve/veya eklerinde eksiklik tespit edilmesi halinde başvuru sahibine bildirilir. İşletmenin başvurusu, sistem üzerinden tekrar düzenlemeye açılır ve işletme, 10 gün içinde eksiklerini giderir.

·          Ön Değerlendirme sonucu, KOSGEB internet adresinden ilan edilir ve ayrıca ilgili Hizmet Merkezi tarafından işletmelere yazı ile bildirilir.

·          Ön Değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular KOSGEB Hizmet Merkezi tarafından 10 gün içinde sistem üzerinden ilgili Başkanlık Birimine gönderilir.

·          Başvuru, her bir konu için belirlenen kriterlere göre sistem tarafından elektronik ortamda değerlendirilir. Elektronik ortamda 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede proje başvurusu 60 ve üzeri puan alan işletmeler, değerlendirilmek üzere Kurul’a sunulur.

·          Proje başvuruları her bir Kurul üyesi tarafından kurul toplantısından önce sistem üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek puanlanır. Her bir proje için kurul üyelerinin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sistem tarafından hesaplanır ve değerlendirme sonucunda, en yüksek puan alan projeden başlamak üzere ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Projeleri Puanlama Listesi düzenlenir. Liste bütçe, desteklenebilecek proje sayısı ve diğer hususlar göz önüne alınarak Kurul’da görüşülecek olan desteklenmeye uygun bulunan projeler belirlenir.

·          Kurul üyeleri, toplanarak proje kapsamında talep edilen gider/harcama kalemlerinin; gerekliliği, maliyetlerin uygunluğu ve yerindeliği gibi hususları değerlendirir. Kurul kararları, 15 gün içinde ilgili KOSGEB Hizmet Merkezi ve işletmeye yazı ile bildirilir. İşletmeden ilgili Hizmet Merkezine ekte yer alan KOBİ Proje Destek Programı Taahhütnamesi vermesi istenir. Taahhütname verme süresi bildirim tarihinden itibaren 30 gündür.