Fidan,Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi

Fidan,Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi

By: Bülent Balyemez

GENELGE (2015/2) (TARIM)
 Özet:Fidan,Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi

Saygılarımla
Menekşe DEMIREZEN
Teşvik Eğitimi Danışmanı
Tel: 0 212 586 50 67
Cep: 0 532 332 32 99
Mail: menekse@disticaretyonetimi.com

 

FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VE FİDE İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2015/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali ile çilek/sebze fidelerinin ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, Ek-1’deki tabloda yer alan G.T.İ.P.’lere sahip fidan, fide ve üretim materyallerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18/03/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 8/1/2004 tarihli ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2015/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede geçen;

a)Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşları,

b)Bahçe tesisi: Bu Genelgede tanımlanan fidan ve fide ile tesis edilen alanları,

c)Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bir no’lu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan, virüsten arî ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitkileri/ omcaları,

d) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

e) Conformitas Agraria Communitatis (CAC) materyal: Çeşit tespiti yapılmış ve yeterli çeşit safiyetine sahip üretim materyalini,

f) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,

g) Çeşit sahibi: Çeşidi ıslah eden veya geliştiren araştırma kuruluşu veya gerçek kişiler ile yetki belgesine sahip tohumluk üreticisi kuruluşları,

ğ) Doku kültürü yöntemi ile üretim: Bitkilerin çeşitli kısımlarından alınan bitki parçası, doku, organ veya hücrenin laboratuar koşullarında kültüre alınması işlemlerini,

h) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vejetatif yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı veya aşısız meyve ve asma fidanlarını,

ı) Fide: Çilek/sebzede bir üretim mevsiminde ana bitkilerden oluşan, doğrudan eşeysiz vejetatif yollar veya doku kültürü yöntemleri ile üretilen köklü bitkileri,

i) Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

j) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

k) Islahçı materyali: Çeşit sahibi, çeşidin ıslahçısı veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından üretilen, sertifikasyon sisteminin başlangıcını oluşturan materyali,

l) İki no’lu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından bir no’lu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve ön temel kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında üretim materyali elde edilen bitkileri/ omcaları,

m) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından veya yurtdışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem fide ile özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan, virüsten arî ön temel sınıfta fide elde edilen parseli,

n) Sertifikalı blok: Temel bloklardan elde edilen veya yurtdışından ithal edilen, temel sertifikaya sahip olduğu belgelendirilen fideler ile, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan sertifikalı sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

o) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından ön temel bloklardan elde edilen veya yurtdışından ithal edilen, ön temel kademede olduğu belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

ö) Temel fidan: İki no’lu damızlık ünitelerinden elde edilen üretim materyalleri ile üretilen fidanları,

p) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

r) Üç no’lu damızlık ünitesi: İki no’lu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan ve sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen meyve/asma damızlık bitkilerini/ omcalarını,

s) Üretim materyali: Meyve/asma fidanlarının veya çilek fidelerinin üretilmesinde kullanılan çelik, aşı gözü, aşı kalemi, klon, doku kültürü ortamındaki bitkicik, stolon, sürgün ucu ve meristem gibi vejetatif, tohum, çöğür ve yoz gibi generatif materyali,

ş) Yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,

t) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Başvurular ve ithalat ön izninin verilmesi

MADDE 5 – (1) İthalat ön izin başvuruları, yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğüne, ihracata yönelik ithalat ön izin başvuruları ise BÜGEM’e yapılır.

(2) Bu Genelge kapsamındaki tohumlukların ithalat ön izinleri yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri, ihracata yönelik ithalat ön izinleri ise BÜGEM tarafından verilir.

(3) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO) tohumlukların ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

Fide, fidan ve üretim materyali ithal etmeye yetkili kişi ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Bu Genelge kapsamında, aşağıdaki kurum ve kuruluşlara fide, fidan ve üretim materyali için ithalat ön izni verilebilir.

a) 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre düzenlenen Fidan Üretici Belgesine, 12 nci maddesine göre düzenlenen Fide Üretici Belgesine ve 17 nci maddesine göre düzenlenen Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesine istinaden alınacak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olan kuruluşlar, ilgili faaliyet konusunda ithalat yapabilirler.

b) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları, üniversiteler ile Taahhütname III’ü ibraz eden Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, araştırma geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı fidan, fide veya üretim materyali ithalatı yapabilirler.

c) Gerçek ve tüzel kişiler bahçe tesisi için ithalat yapabilirler.

ç) Bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizdeki temsilcileri, sadece bu başvurularıyla ilgili deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

d) Araştırma kuruluşu ile Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, yetki alanına giren fidan, fide ve üretim materyalini ithal edebilirler.

Üretim amaçlı ithalat

MADDE 7 – (1) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları ile Bakanlık ana hizmet birimlerinin görev alanına giren faaliyetleri yürüten Bakanlık birimleri, ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerin, ıslahçı materyali/ön temel/temel sertifikalı çilek fidesi, fidan veya üretim materyallerini, kendilerine ait bir/iki/üç no’lu damızlık ünitelerinin veya ön temel/temel/sertifikalı blok kurulması için ithal edebilirler. İthalatta, ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerin klonlarının kayıtlı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

(2) İthalatçı kişi veya kuruluştan, üzümsü meyve türleri (yaban mersini, mavi yemiş, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, kuşburnu ve kivi) hariç, ithal ettiği fide veya fidan/üretim materyallerini bir/iki/üç no’lu damızlık üniteleri veya ön temel/temel/sertifikalı blok kurulmasında kullanacağına dair Taahhütname II (Ek–5) istenir.

(3) Damızlık/ blok kurmak amacıyla ithal edilecek ıslahçı materyali/ön temel/temel fide/fidan/üretim materyalinin, dikim yapılacak saha ile uyumlu olması ve dikimin Bakanlık il müdürlüğü kontrolünde yapılarak rapor haline getirilmesi gerekmektedir. Dikimin gerçekleştiğine dair tutulan rapor, ithalat ön izni veren yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğüne ve BÜGEM’e bildirilir.

(4) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, üzümsü meyve türlerinde (yaban mersini, mavi yemiş, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü, kuşburnu ve kivi) sertifikalı/standart (CAC) fidan ve üretim materyalini de, sahibi oldukları veya kiraladıkları araziler için üretim/ticari amaçlı ithal edebilirler.

(5) Islahçı materyali ve ülkemizde korunan çeşitlerin üretim amaçlı ithalat ön izin başvurularında çeşit sahibinden alınan yetki belgesi istenir.

(6) Üretim/ticari amaçlı sebze fidesi ithalatı yapılamaz.

Bahçe tesisi amaçlı ithalat

MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olan veya olmayan kişi veya kuruluşlar bahçe tesisi amacıyla sahibi oldukları veya kiraladıkları araziler için ithalat yapabilirler. Bu amaçla getirilecek sertifikalı çilek fidesi, sertifikalı meyve/asma fidanları ve üzümsü meyve türlerinin sertifikalı/standart fidanlarına ait çeşitlerin ülkemizde kayıtlı çeşit olmaması gerekir. Ancak, anaçlar bahçe tesisi amacıyla ithal edilemez.

(2) Sadece çok yıllık sebze türlerine ait fideler sebze bahçesi tesisi amacıyla ithal edilebilir. Ancak bu fidelere ait çeşitlerin ülkemizde kayıtlı olmaması gerekir.

(3) İthalatçı kişi veya kuruluştan ithal ettiği fide veya fidanların bahçe tesisinde kullanılacağına dair Taahhütname II (Ek–5) istenir.

(4) Bu amaçla ithal edilecek fide veya fidanların bahçe tesis edilecek alanla uyumlu olması gerekir.

(5) Bahçe tesisi amacıyla getirilen fidan veya fidelerin Bakanlık il müdürlüğü nezaretinde dikimi gerçekleştirilir. Dikimin gerçekleştiğine dair tutulan rapor, bilgi için ithalat ön izni veren yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğüne bildirilir.

(6) Bu Genelge kapsamında bahçe tesisinde ticari amaçlı fidan veya fide ithalatı yapılamaz.

İhraç amaçlı ithalat

MADDE 9 – (1) İhraç amaçlı ithalat ön izin işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) İhraç amaçlı ithalatlarda çeşidin yurtiçinde kayıtlı olma şartı aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları meyve ve asma fidanları/üretim materyallerini ithal ederek, ithal tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde başka ülkelere tamamını ihraç eder.

(4) Yapılan ithalat sonrasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin beyannamenin aslı veya yeminli mali müşavir ya da noter onaylı örneği, ithalatı ve ihracatı yapan Kuruluş tarafından ihraç tarihinden sonraki en geç 30 gün içinde BÜGEM’e ibraz edilir.

(5) Bu kapsamda ithal edilen fidanlar yurtiçinde ticarete arz edilemez. Bu kapsamda ithalat başvurusunda bulunan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşundan Taahhütname IV (Ek–7) istenir.

Araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı ithalat

MADDE 10 – (1) Yurt içinde yapılacak araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı olarak kullanılacak fidan, fide ve üretim materyali ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri tarafından verilir.

(2) Bu amaçla ithal edilecek üretim materyalleri, fide ve fidanlarda, çeşidin yurtiçinde kayıt altına alınmış olması şartı aranmaz.

(3) Araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları, üniversiteler ile Taahhütname III’ü ibraz eden yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, araştırma geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı fidan, fide veya üretim materyali ithalatı yapabilirler.

(4) Bu amaçla yapılacak ithalatlarda her çeşit için yıllık en fazla; meyve ve asmada 100 (yüz) adet fidan/üretim materyali ve 100 (yüz) adet/ 500 gr tohuma, çilek fidesinde 1.000 (bin) adet fideye, sebzede 100 adet fideye ithal izni verilir. Doku kültürü ortamında ise meyve/asma türlerinde her bir çeşitten en fazla 100 (yüz) adet bitkicik, sebzede her türden en fazla 500 adet bitkicik için ön izin verilir.

(5) Denemeyi yapacak araştırma kuruluşu, sertifikasyon kuruluşları ve üniversitelerden alınan, denemenin yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname III (Ek–6), ilgili Bakanlık il müdürlüğüne ibraz edilir.

(6) Araştırma kuruluşu, üniversiteler ile sertifikasyon kuruluşlarının kendilerine ait veya faydalanıcı olarak içinde yer aldıkları, AB veya uluslararası nitelikteki bilimsel amaçlı araştırma projelerinde kullanılmak üzere, ithali istenen üretim materyallerine, proje örneğinin ilgili Bakanlık il müdürlüğü’ne ibraz edilmesi kaydıyla, proje amaçları ile uyumlu miktarda ithal izni verilebilir. Bu durumda, proje sonuçlarının Bakanlık il müdürlüğüne bildirilmesine dair taahhütname alınır.

(7) Demonstrasyon amaçlı olarak ithal edilen fidan, fide ve üretim materyallerinin; sergi sonunda ihracatçı ülkeye iade edilmesi, materyallerin gümrükten girişi ve çıkışı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kişi veya kuruluş tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla ön izin verilebilir. Söz konusu materyal, geri götürülememesi durumunda ise, Bakanlık il müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde imha edilir.

Koruma altındaki çeşitlere ait tohumlukların ithalatı

MADDE 11 – (1) 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalatında korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

(2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.

Fide, fidan ve üretim materyali ithalatında istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Müracaat Dilekçesi (Ek–2).

b) Kontrol Belgesi (Ek–3). 2015/5 sayılı Tebliğ hükümleri esas alınarak 3 (üç) nüsha düzenlenir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol Belgesinde ithal edilecek türün GTİP numarası 12’li (onikili) olarak belirtilecektir.

c)Fatura/proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (üç nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

1) Fatura/proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),

2)İthal edilecek tohumluğun tür ve çeşit ismi ile sertifika bilgisi,

3)İthal edilecek tohumluğun miktarı ve parasal değeri,

4)İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

5)İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1) İthalatçı kuruluştan Taahhütname I (Ek–4) istenir.

2) İhracatçı kuruluş, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtir.

3) İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin belgesi başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

(2) Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten,

A – Bir no’lu ünite/ön temel blok için;

a) Islahçısından alınan yetki belgesi ve ıslahçı materyali olduğuna dair beyan,

b) Operatör kaydı,

c) Araştırma kuruluşu veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş belgesi,

ç) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık).

d) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi.

e) Taahhütname II (Ek–5)

B – İki no’lu ünite/temel blok için;

a) İhracatçı ülkedeki resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen Ön Temel Sertifikalı olduğunu gösterir belge,

b) Operatör kaydı,

c) Araştırma kuruluşu veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş belgesi,

ç) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık)

d) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi.

e) Taahhütname II (Ek–5)

C – Üç no’lu ünite/sertifikalı blok için;

a) İhracatçı ülkedeki resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen Temel Sertifikalı olduğunu gösterir belge,

b) Operatör kaydı,

c) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidan/üretim materyalinde en az 10 yıllık, çilek fidesi için en az 1 yıllık)

ç) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi.

d) Taahhütname II (Ek–5)

Ç – Bahçe tesisi için;

a) Meyve ve asma türlerinde, resmi veya yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen sertifikalı (tüm türlerde) veya CAC (sadece üzümsü meyve türlerinde) olduğunu gösterir belge,

b) Tapu kaydının veya kira sözleşmesinin fotokopisi (fidanda en az 10 yıllık, fide için en az 1 yıllık )

c) Taahhütname II (Ek–5)

D – Araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon için;

a) Araştırma kuruluşu, üniversiteler ile sertifikasyon kuruluşlarından alınan, araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname III. (Ek–6)

E – İhraç amaçlı ithalat için;

a) Taahhütname IV (Ek–7)

b) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi

F-Üzümsü meyve türlerinde üretim amaçlı için;

a) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi

(3) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

(4) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise, başvuruya olumsuz cevap verilir.

(5) Gen Bankası tarafından yapılacak ithalatlarda sadece bitki sağlık sertifikasının istenmesi yeterlidir.

(6) Araştırma kuruluşu ve sertifikasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek deneme amaçlı fidan, fide veya üretim materyali ithalatında karşı taraftan fatura/proforma faturanın temin edilememesi durumlarında düzenlenen belge/yazı, faturada bulunması gereken hususları içermesi şartıyla kabul edilir.

İthalat ön izin yazısının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için düzenlenen ithalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, çeşidin adı, miktarı, parasal değeri, sertifika bilgisi, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.

(2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, ihraç amaçlı ithalatta BÜGEM yetkilisi, diğer ithalatlarda Bakanlık il müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.

(3) İthalat ön izin yazılarına Kontrol Belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak; bitki sağlığı kontrolleri için Zirai Karantina Müdürlüğü/Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne, bilgi için ithalat talebinde bulunan firmaya gönderilir.

(4) Bahçe tesisi ve üretim amaçlı ithalat ön izin yazısının bir örneği, gereği için dikimin yapılacağı Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir.

(5) 2015/5 sayılı Tebliğin 5 inci ve 6 ncı maddeleri gereği hazırlanan uygunluk (Ek–8) veya uygunsuzluk (Ek–9) yazısı, gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.

Yükümlülükler

MADDE 14 – (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını, ithalattan sonraki 30 gün içinde ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık il müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık il müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir. İhraç amaçlı ithalatta ise miktar ithalatçı kuruluş tarafından doğrudan BÜGEM’e iletilir.

(2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce kuruluşa verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık il müdürlüğüne iade edilir.

(3) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler, www.tarim.gov.tr internet sayfasında yayımlanır.

(4) Yetki devredilen Bakanlık il müdürlükleri, İthalat İstatistik Bilgi Cetvelini (Ek–10) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.

(5) İthal edilen fidan, fide ve üretim materyalleri ile ilgili kayıtlar 5 yıl süre ile yapılan denetimlerde gösterilmesi amacıyla muhafaza edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Bu Genelge hükümlerine aykırı hareket edenler ile ithalat işlemleri sonucunda gerçekleşen ithalat ile ithalat ön izin işlemlerinde sunulan bilgi, belge, beyan ve taahhütler arasında farklılıklar bulunması halinde 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12 nci maddesi gereğince işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 16 – (1) 2015/2 sayılı Fidan, Üretim Materyali ve Fide İthalat Uygulama Genelgesi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2014/2 sayılı Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çilek/Sebze Fidesi İthalat Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Muz’da Panama Hastalığı (Fusarium oxsysproum f.sp.cubense) nedeniyle Amerika ve Afrika kıtası ile Güneydoğu Asya ülkelerinden, ve Ürdün ile Mozambik’ten her ne amaç için olursa olsun her türlü muz fidanı ve üretim materyali ithalatı yasaktır.

(2) Söz konusu ülkelerden muz fidanı ve üretim materyali ithalat ön izin başvurularına Kontrol Belgesi düzenlenmez.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kestane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus) nedeniyle Çin, İtalya, Japonya, Kore ve ABD’den her ne amaç için olursa olsun her türlü kestane fidanı ve üretim materyali ithalatı yasaktır.

(2) Söz konusu ülkelerden kestane fidanı ve üretim materyali ithalat ön izin başvurularına Kontrol Belgesi düzenlenmez.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Genelge, Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EKLER:

Ek–1: GTİP listesi

Ek–2: Müracaat Dilekçesi

Ek–3 : Kontrol Belgesi

Ek–4 : Taahhütname I

Ek–5 : Taahhütname II

Ek–6 : Taahhütname III

Ek–7 : Taahhütname IV

Ek–8 : Uygunluk Yazısı

Ek–9 : Uygunsuzluk Yazısı

Ek–10: İthalat İstatistik Bilgi Cetveli

________________________________________

Ek–1

Üretim Materyali

G.T.İ.P.

Köksüz asma çelikleri, aşı gözü ve kalemleri, daldırmalar için

0602 10 10 00 00

Asma dışındaki diğer tüm meyvelerin köksüz çelikleri için

0602 10 90 00 00

Aşılı veya aşısız asma fidanları ve anaçları için

0602 20 10 00 00

Aşılı veya aşısız meyve fidanları ile anaçları için;

0602 20 90 00 19

Sebze/çilek fidesi

0602 90 30 00 00

Meyve ağaçları tohumları için (yalnızca tohumdan üretilebilen türlere izin verilir)

1209 99 99 10 00

Ek–2

T.C.

…………………………VALİLİĞİNE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Aşağıda tür, çeşit, miktar ve nitelikleri belirtilen meyve fidanları/asma fidanları/çilek fideleri/üretim materyalleri/sebze fidesini ithal etmek istiyorum.

Kontrol Belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim.

Tarih

Firma kaşesi, İmzalayan yetkilinin

Adı ve Soyadı, Unvanı

(Kontrol Belgesindekilerle aynı olmalıdır)

FİRMA ADI :

ADRESİ :

İTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE :

GİRİŞ GÜMRÜK KAPISI :

İTHAL EDİLECEK MATERYALE AİT BİLGİLER:

FİDAN, ÜRETİM MATERYALİ VEYA FİDENİN CİNSİ VE TÜRÜ
(Latince alfabetik sıra ile yazılacak)

İTHAL AMACI

NİTELİĞİ
(Fidan, çelik, aşı kalemi, anaç, tohum vs. belirtilecek)

GTİP NUMARASI

MİKTARI
(adet/tohum için kg)

PARASAL DEĞERİ

Ek–3

KONTROL BELGESİ

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
……………. Genel Müdürlüğü/……………. İl Müdürlüğü

 

KONTROL BELGESİ

GTİP (1) :
Madde ismi (2) :
Hangi listede yer aldığı :
İthalatçı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi ve tel no :
– Vergi dairesi :
– Vergi sicil no :
İhracatçı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi :
Maddenin Kullanım yeri :
İthal amacı (3) :
Miktarı :
Şarj no (4) :
Menşe ülkesi :
Yükleme ülkesi :
Giriş gümrüğü :
Kullanıcı firmanın
– Ticaret unvanı :
– Adresi ve tel no :

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur..

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.
(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.
(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.
(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Firma kaşesi
Yetkilinin Adı ve Soyadı
İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

İmza ve mühür
Tarih

Ek–4

T A A H H Ü T N A M E – I

…/…/2015 tarihli dilekçe ile ………………Bakanlık İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz ……………..meyve fidanları/asma fidanları/çilek fideleri/üretim materyalleri/sebze fideleri ile ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu materyallerin Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)

(Yetkili İsim, İmzası ve Unvanı, Firma kaşesi)

Ek–5

T A A H H Ü T N A M E – II

…/…/2015 tarihli dilekçe ile ………………………Bakanlık İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek üretim amaçlı/ bahçe tesisi amacıyla ithalat izni talebinde bulunduğumuz ………… meyve/asma fidanları, çilek fideleri veya çok yıllık sebze türlerinin fideleri ile ilgili olarak; söz konusu materyalleri tapu kaydında/kira sözleşmesinde belirttiğim alana Bakanlık İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikeceğimi ve ithal edilecek materyalleri bu amacın dışında kullanmayacağımı garanti eder, ayrıca bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını şahsım/kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)

(Yetkili İsim, İmzası ve Unvanı, Firma kaşesi)

Ek–6

T A A H H Ü T N A M E – III

T.C.

…………………………VALİLİĞİNE

Bakanlık İl Müdürlüğü

…………….Kuruluşunun/Firmasının, araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amacıyla ithal edeceği ……………….. çeşidi, Kuruluşumuz/Firmamız tarafından yurtiçinde denemelere alınarak sonuçları değerlendirilecektir.

Araştırıcı Kuruluşun :

Araştırma Kuruluşu Yetkilisi

Adı ve Unvanı:

Adı Soyadı, Unvanı

Adresi :

İmzası Tarih

Telefonu :

Faksı :

Ek–7

T A A H H Ü T N A M E – IV

…/…/2015 tarihli dilekçe ile Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat ederek ihracata yönelik ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz fidanları; 2015/2 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde ithal ederek, yurtiçi ticaretinde kullanmayıp tamamını ithal tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde ihraç edeceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

(Tarih)

(Yetkili İsim, İmzası ve Unvanı, Firma kaşesi)

Ek–8

UYGUNLUK YAZISI

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(4)

Belge Tarihi ve No’su(5)

Ürün Adı

GTİP

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(6)

Fatura No(6)

Şarj No(7)

Son Kullanım Tarihi(7)

Veteriner Giriş Belgesi No’su(8)

________________________
3 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
6 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
7 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
8 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

Ek-9

UYGUNSUZLUK YAZISI

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Tarih

Sayı :

Konu :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

İlgi:

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere … … … firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (9):

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge Cinsi(10)

Belge Tarihi ve No’su(11)

Ürün Adı

GTİP

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(12)

Fatura No(12)

Şarj No(13)

Son Kullanım Tarihi(13)

Veteriner Giriş Belgesi No’su(14)

___________________
9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.
10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.
11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.
12 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.
13 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.
14 2015/5 sayılı Tebliğ Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

Ek-10

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ

 

Kuruluş Adı

 

İthal Edilecek Materyal

 

Parasal Değeri

 

İthalatın Yapıldığı

 

İthalat Ön izin Yazısı

 

İthal Amacı

 

Fidan/ Fide / Anaç/ Çelik/ Aşı Kalemi/Tohum/ Bitkicik

 

Tür Adı

 

Çeşit Adı

 

Sertifika(Islahçı materyali/ Ön temel/ Temel, vb)

 

Miktar

adet/ kg

 

Tutar

 

Döviz Türü

 

Dolar Cinsinden Karşılığı

 

Ülke

 

Firma

 

Tarihi

 

Sayısı

 

İl