Dahilde İşleme Rejimi/Firma Talepleri Önemli Değişikliler DIIB

Dahilde İşleme Rejimi/Firma Talepleri Önemli Değişikliler DIIB

By: Bülent Balyemez

TASARRUFLU YAZI (16.06.2015/75776)
 Özet:

 

T.C.

 

EKONOMİ BAKANLIĞI

 

İhracat Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 31429883 -105.01 -75776                                                      16.06.2015

 

Konu : Dahilde İşleme Rejimi/Firma Talepleri

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL

 

SEKRETERLİĞİNE

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL

 

SEKRETERLİĞİNE

 

Son dönemde Bakanlığımıza Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasında karşılaşılan sorunlara ve tereddütlere İlişkin muhtelif müracaatlar intikal etmiş ve bu hususlardan Genel Müdürlüğümüz yetkisinde olanlarıyla ilgili olarak 08/06/2015 tarihli ve 572 sayılı Genel Müdürlük Makam Onayı ile aşağıda sıralanan düzenlemelerin yapılmasında yarar görülmüştür.

 

1.     Dahilde işleme izin belgesinde ve beyannamedeki mal tanımı farklılıkları nedeniyle dahilde işleme izin belgelerinin (DİİB) taahhüt hesaplarının kapatılamaması yönündeki şikayetler tetkik edilmiştir.

 

Özellikle otomotiv sektörüne ait DİİB kapatma dosyalarında, belgedeki ithal kalemleri sayısının fazla olması ve aynı 8 li GTİP altında çok sayıda tanımın bulunabilmesi mümkün olduğundan, DİİB öngörülen İthal kalem GTİP’lerinin 8’li bazda gümrük beyannamelerinin ise 12’li bazda düzenlenmesi nedeniyle; GB’nİn 31 nolu hanesinde yer alan mal tanımı ile belgede yer alan ithal eşya tanımının farklılık gösterdiği bunun yanında GTİP ve satır kodunun uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle, belge taahhüt hesapları kapatılırken satır kodu dikkate alınarak (gümrük beyannamesinde yer alan satır kodu belgede karşılığı ithalat kalemini belirtmektedir) taahhüt hesaplarının kapatılmasına imkan verilmesi ancak ciddi tereddüde yol açan hallere münhasır olmak üzere kapasite raporlarını düzenlemeye mezun ticaret ve/veya sanayi odalarından alınacak ekspertiz raporları doğrultusunda belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi uygun görülmüştür.

 

2.    Diğer taraftan, “firma tanımlaması ve kullanıcı yetkilendirmesi için gerekli bilgi ve belgelerin belirlendiği İhracat:2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ’ in 1 numaralı ekinin sonunda yer alan “not” bölümünde; belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının İstenmemesine Genel Müdürlüğümüzün yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede; Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere izin verilebilmesi için, kullanıcılar tarafından “Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)” ile “İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)” Bölge Müdürlüklerimiz marifetiyle sisteme tanımlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Ancak, DİR’i yoğun olarak kullanan kurumsal nitelikteki firmaların muhtelif vesilelerle Bakanlığımıza vaki müracaatlarında bahse konu belgelerin kendi ölçeklerindeki firmalardan aranmasının bazı dönemlerde İşlerin yavaşlamasına yol açabildiğinden bahisle konuyla ilgili düzenleme yapılmasına ilişkin talepte bulunmaları üzerine yapılan araştırmada; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmaların DİR kapsamındaki toplam iş hacminin %39’unu oluşturduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, yapılan değerlendirme neticesinde; genel olarak firmanın üretim faaliyetlerinin devam ettiğinin tespitini desteklemek bakımından belge düzenlenmesi ve revizesi aşamasında talep edilen “son döneme ait elektrik faturası” İle “SGK Bordrosu”nun; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsü belgesine sahip firmalardan istenmemesi uygun görülmüştür.

 

3.    Öte yandan benzer bir düzenleme, “dahilde işleme izin belgelerinin kapatılması İçin gerekli bilgi ve belgeler’in tadat edildiği İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nin 3 numaralı ekinin sonundaki “not” bölümünde de yer almış ve belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması aşamasında belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Genel Müdürlüğümüzün yetkili olduğuna ilişkin bir hükme yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, ihracatın özel fatura ile yapılması halinde, DİİB taahhüt hesabının kapatılması sırasında İstenen belgelerden birisi olan “döviz alım belgesi aslı”nın temininde, özellikle aracı ihracatçı kullanılan durumlarda yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak; istisnai hallerde, satış ve/veya teslimat bedeli yabancı paranın ilgilinin hesabına alacak kaydedildiğine dair üzerinde özel fatura tarih ve sayısının da yer aldığı banka dekontunun veya bankadan alınan söz konusu bilgileri ihtiva eden bir yazının ilgili Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi kaydıyla, bu dekontun/yazının döviz alım belgesi aranmaksızın, gerekli diğer bilgi ve belgelerin yanı sıra, Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya ait belge İhracat taahhüt hesabı kapatma işleminin tekemmül ettirilebilmesi İçin yeterli addedilmesi mümkün kılınmıştır.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Hakan KIZARTICI

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı